Jul i Thy 2012

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-5 Vildsund Marked i 140 år.

 

Det er i år 140 år siden, at det første marked fandt sted i Vildsund. Det var i 1872.

I mange år var det heste, der dominerede. I juli 1937 var der 1500 heste og opkøbere fra England og Schweiz. I 1962 var der kun 150 heste, og siden er antallet faldet yderligere. Men der kommer stadig flere besøgende. Fotografen Ole Iversen, Hanstholm, var på Vildsund Marked i år. Han har velvilligt stillet billeder til rådighed.

6-8 Fra Tyrkiet til Thy for at mødes med gamle konfirmander – Margit fra Hov blev konfirmeret i Sennels Kirke i 1947.

Billeder:

Side 7, øverst:

Karen og Martin Roesen med deres 12 børn i 1947. I bageste række fra venstre 1. Thomas, 2. Margrethe, 3. Jens, 4. Anna, 5. Peter, 6. Margit, 7. Irene. Forreste række fra venstre 8. Hjalmar, 9. Alfred, 10 Martin Roesen, 11. Gunhild, 12 Karen Roesen, 13. Frode. Allerforrest Agnethe.

Side 7, nederst:

Margit i sin have i Bademle i Tyrkiet.

Side 8, øverst:

Margits tre sønner Faik, Jusuf og Fethi.

Side 8, nederst til venstre:

Flere fra Thy var rejst til Tyrkiet for at være med, da Margit og Oktay fejrede guldbryllup i 2007. Året efter mistede Margit sin mand. Han blev 73 år.

Side 8, nederst til højre:

Margit kom fra Tyrkiet til Thy i foråret 2012 for at mødes med gamle konfirmander De blev konfirmeret i Sennels Kir­ke i 1947 af pastor Lautrup. 65 år efter mødtes fem af de gamle konfirmander. Fra venstre og vejen rundt: Grethe, Marie, Margit fra Tyrkiet, Ellen og Gunhild.

9-11 Han bidrog til at gøre Danmark større – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 10:

Helga Bunk regner med, at dette billede af Tved Kirke er fra 1880-90.

Side 11:

Gerda Nielsen, datter af Marie og plantør Jens Nielsen, sendte til jul 1926 dette postkort til sin veninde Jenny Andersen, Smedegaarde pr. Nors: »Glædelig jul ønskes dig og Olga af din veninde Gerda Nielsen«. På bagsiden af kortet viser et billede af Tved Kirke, at træer er ved at vokse op.

12-13 Sølvbryllupsfesten i Ræhr Præstegård i 1952.

Billeder:

Side 13, øverst:

Dette billede er fra 1935. Det er det ældste billede, som jeg har af den gamle præstebolig. Det blev taget tre måne­der efter vor ankomst til Ræhr Præ­stegård, som blev vort hjem for de næ­ste 22 år. Det varede ikke længe før vi havde hele huset møbleret. Det blev et hjem, som jeg var meget stolt af. Min far var 46 år, da han kom til Danmark, og blev præst i Ræhr. Ifølge min mor nåede min far aldrig at komme op på fuld løn. Heldigvis var de begge to gode økonomer. De tre år de levede i Canada, havde nok lært dem det. Så hvad der blev købt til at møbelere med, var i reg­len kun brugte møbler. Vi fandt et sted nede i Storegade, Thisted, hvor man solgte pæne møbler, som stammede fra gamle herskabshuse i København. Jeg formoder, at en fragtbåd må have bragt dem til Thisted. Gamle møbler til en gammel præstegård.

Side 13, nederst:

Traditionen tro, så sidder de gejstlige lige over for sølvbryllupsparret. Manden med det skaldede hoved er provst Hjortsvang fra Sjørring. Manden i baggrunden er nabopræsten fra Hillerslev, pastor Berg.

14-17 Willy Pedersen (Røde Willy) – Af Leif Korsgaard Andersen.

Billede på side 16:

Røde Willy med sin politihund. Billedet er venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.

18-25 Min mor opgav sin uddannelse som sygeplejerske – Af Ragnhild Topp.

Billeder:

Side 19, venstre:

Min mor, sygeplejeelev Meta Vang Jensen, født 15. september 1911.

Side 19, højre:

Mine forældre, Meta og Magnus, blev gift i 1936.

Side 20:

Poul Munk Christensen med familie ca. 1921. Sid­dende til venstre min farmor Kristine med datteren Martha på skødet. Ved hendes side Ejner, Frank, Magnus og Stinne. Bagest Margrethe.

Side 21:

Poul Munk Christensen, ca. 1930.

Side 22:

Magnus og Meta fejrede deres sølvbryllup i 1961, og blev fotograferet med deres børn. Bagest Ragnhild og Poul. Ved siden af moderen Karla og Finn.

Side 24, øverst:

Det gamle hus (til højre) i Stenbjerg brændte i 1940. Det hvide hus i midten eksisterer stadig. Til venstre garagen til lastbiler på ruten Stenbjerg-Thisted (nedrevet 1982).

Side 24, nederst:

Det nye hus opført 1941. I baggrunden udhuset, som overlevede branden.

26-44 Dag 58: Besættelsen – Af Peter Øvig Knudsen.

Billeder:

Side 27, øverst:

Hjardemål Kirke besættes af aktivister fra Thy-lejren (Frøstrup-lejren) – hvis »ledelse« afviser at have lod og del i aktionen. Røde, blå, hvide og sorte bannere blafrer fra gluggerne i tårnet.

Side 27, nederst:

Hjardemål Kirke »besat« af aktivister, der har for­skanset sig i tårnet. Hvad sker der deroppe – ja, hvad er det hele for noget? Befolkningen – store som små, mennesker som hunde – er blevet kaldt af huse.

Side 29

Mange mennesker fra nær og fjern ankommer til Hjardemål Kirke, der er besat af aktivister fra Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Blandt de tililende er en del fiskere fra Hanstholm. Og nogle af dem går snart i aktion mod de aktionerende i kirken. Her er det lykkedes at få kirkedøren brudt op. Hvad skal der nu ske? Politiet er endnu afventende.

Side 30:

Den store folkemængde, der havde samlet sig uden for kirken i dagens løb.

Side 33:

Pastor Meng Sørensen (til venstre) uden for den besatte Hjardemål Kirke. Han afventer spændt, hvad manden på stigen har at berette om forholde­ne inde i kirken, som aktivister fra Thy-lejren (Frø­strup-lejren) har taget i besiddelse.

Side 34:

31. august 1970. Bevæbnet til tænderne da Hjarde­mål Kirke skulle »renses« for ungdomsoprørere fra Thy-lejren (Frøstrup-lejren). Bent Gade Johansen, Hanstholm.

Side 36:

Fire mænd gør klar til stormløbet mod lemmen til kirketårnet i Hjardemål Kirke. De bruger en af de gran­rafter, som aktivisterne havde forskanset sig med nede i selve kirkerummet. Øverst fiskepakker Bent Chri­stensen, der skulle få en hård medfart i den første kontakt med besætterne. Han har endnu ikke fået hjelm på. Da det var lykkedes at få lemmen op, var det første, der røg – det var hjelmen! På dette tidspunkt blev det klart for politiet, at tingene ikke kunne klares ved indsættelse af et beskedent antal politifolk fra det lo­kale område. Der blev rekvirereret assistance fra Århus og Aalborg.

Side 37:

En slagen mand hjælpes ud af kirken efter kon­frontationen med »besætterne« i kirketårnet. Bent Christensen fik en hård medfart af en aktivist og en jernstang og måtte en tur på Centralsygehuset i Thisted. Efter endt behandling vendte han dog til­bage til begivenhederne omkring kirken og politiets bestræbelser på at få »besætterne« ud.

Side 39:

Bent Christensen, fiskepakkeren fra Hanstholm, efter det første møde med aktivisterne i Hjardemål Kirke. Som Bent Jernstang blev han ligeså kendt i eftertidens lokale historie som aktivisterne. Her venter han på ambulancen, der skal køre ham til behandling på Centralsygehuset i Thisted.

Side 41:

En af deltagerne i Frøstrup-lejren er kommet til Hjardemål Kirke, men får håndfast af befolkningen at vide, at han er uvelkommen. Dagen efter skriver Thisted Dagblad i den store reportage fra begiven­hederne i Hjardemål: »Det ny Samfund beklager den vending, forholdet mellem beboerne og lejren har taget med aktivisternes handling. Selv om de anholdte aktivister har boet i lejren siden starten, fastholder de øvrige tilbageværende lejrbeboere de­res mangel på kendskab til planerne om kirke-be­sættelsen. Forberedelserne har været så omfatten­de, at det skulle synes utænkeligt, at ingen har haft anelse om, hvad der var i gærde«.

Side 42:

Der var flere kvinder blandt aktivisterne i Hjardemål Kirke. En af dem er her på vej ind i en bus, der fun­gerede som salatfad. I kirketårnet fandt politiet et velassorteret fødevarelager, tilstrækkeligt til en 14 dage lang belejring. Provianten omfattede også vin og snaps, rapporterede den lokale avis: »En utrolig mængde effekter fyldte op i rummet. Der var filmsapparater, forevisningsapparater, båndoptager, skrivemaskiner og meget andet. Opbuddet af kostbare ting var så stort, at Thisteds politimester, Jørgen Bodenhoff, antydede muligheden af, at der foruden voldssigtelse og sigtelse for grov husfredskrænkelse også bliver tale om en tyverisigtelse«.

45-64 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dette billede af elever i Nors Kirkeby Skole er fra Jenny Larsen, Taborvej 10, Nors, som oplyser: Det er for­mentlig fra 1910, da min far, Olaf Christensen, Hinding, er med på det. Han står i bageste række nr. 6. Nr. 1 i bageste række er Holger Vestergaard. Nr. 8 Chr. Pedersen. Til venstre står lærer Jensen. I næst nederste række er nr. 5 Anders Frøkjær, Skibstedgård. 45
Dette billede fra Nors Kirkeby Skole 1946 er fra Jenny Larsen, der står som nr. otte i midterste række. Ba­geste række fra venstre: ? Gasberg, Kaj Stensgaard, Anker Søe, Ove Saugbjerg, Bent Johansen og en hol­landsk dreng, Arne Thomsen, Lis Yde.

Næste række fra oven ? Gasberg, Arne Enevoldsen, Knud Børge Ravnholdt, Chr. Kloster, Anna Lis Ve­stergaard, Ingrid Møller, Gudrun Pedersen, Grethe Agesen, en feriepige.

Næste række: Herluf Svendsen, Peter Sørensen, en feriedreng hos lærer Olsens, Jens Vestergaard, Ha­rald Vestergaard, Gudrun Gregersen, Ella Yde, Jenny Larsen (Christensen), Anders Kloster, lærer Villiam Olsen med John.

Næste række: Bente Sørensen, Grethe og Jenny Gregersen (tvillinger), Grethe Bækgaard (datter af sog­nepræsten), Eva Thorhauge, Inga Yde, Grethe Thorhauge, Lis Søe, Irene Andersen, Karen Margrethe An­dersen, fru lærer Olsen med Vagn.

Forreste række: Svend Søe, Knud Erik Bækgaard, Richard Hove, Georg Søe, ? Gregersen, Harald Hove, Karl Emil Frostholm, ? Gregersen.

46
Fra Hans Møller i Skanderborg kom sidste år et billede fra 50 års fødselsdag på Koustrup Mølle 1962. I år har han sendt dette billede af elever i Thisted Gymnasiums 3. mx 1974.

Bagerst fra venstre: Karsten Ulrik Vilsbøl Nielsen, Vester Vandet, Erik Schwensen, Thisted, Ulrik Stær­bo (Jensen), Thisted, Thomas Kappel Jensen, Hillerslev, Doris Anette Roed Otte (Jakobsen), Thisted, Finn Villadsen, Skjoldborg, Claus Krogh, Koldby, Niels Stoktoft Overgaard, Koldby.

Midterste række: Ruth Christensen (Skaarup), Vester Vandet, Lis Vestergaard Larsen (Hansen), Thi­sted, Johanne Nicolajsen, Sønderhå, Ida Bundgaard (Jakobsen), Gærup, John Plet, Thisted, Poul Præstga­ard, Snedsted, Mogens Aas Hull Kristensen, Thisted, Levin Kielsgaard Nielsen, Kallerup, Bjarne Alstrup, Villerup

Forrest: Niels Nørgaard Nielsen, Thisted, Hans Chr. Møller, Sønderhå, Christian Brix Søndergaard, Thisted, Ejgild Sørensen, Thisted, Ivan Mikkelsen, Thisted og Knud Erik Kristensen – som også var foto­graf – med selvudløser, Thisted.

Billedet er taget udenfor det gamle gymnasium i Munkegade. Årgang 1974 var sidste studenterårgang fra Munkegade. Busten forestiller N. V. Müller (d. 1903). Han var rektor for den første realskole i Thisted og blev senere professor og undervisningsinspektør for alle landets realskoler. Busten findes ikke mere foran det gamle Gymnasium.

47
16 børn blev født på en landejendom i Hovsør. Faderen var Anders Enevoldsen Nielsen (Møller) født 1881, moderen Tine Møller Nielsen (Tange) født 1889. Anders Enevoldsen Nielsen døde i 1946. Dette familiebil­lede med børn og svigerbørn blev taget på Østerild Kro i 1964, da Tine Møller Nielsen fyldte 75 år. Bille­det er modtaget fra den næstyngste datter, Inger Josefsen, der bor Dr. Louisegade 4 i Thisted. Hun sidder i hvid kjole i midten ved siden af sin mor. Til højre den yngste datter Grete. Inger Josefsen har givet disse oplysninger om de 16 børn:

Jens Møller Nielsen, kone Rigmor Kristoffersen, boede på Overballegård, 4 børn.

Kristian Tange Nielsen, Ballegård, Østerild, ugift. Viggo Møller Nielsen, gift med Edehl, fire børn boede flere steder.

Karl Møller Nielsen mistede livet som 20-årig på grund af en vild tyr, var fodermester på Fyn.

Svend Møller Nielsen, gift to gange, Anna blev mor til Henning, 2. gang med Katrine.

Elna Møller Nielsen, gift med Søren Vangsgård Dybdahl, boede i Ejerslev, to piger.

Maren Møller Nielsen druknede som 19-årig.

Astrid Møller Nielsen, gift med Poul Hove, tre drenge, boede i Vandet.

Aage Møller Nielsen, gift med Karen, to børn, boede i Skårup.

Anna Møller Nielsen, gift med Anders Kjær, to børn, boede i Hillerslev.

Albert Møller Nielsen, ugift landmand, handelsmand, boede på Sennels Hede.

Grete Møller Nielsen, gift med landmand Erik Hummelgård, tre børn, boede i Voel ved Silkeborg.

Inger Møller Nielsen, gift med chauffør Svend Josefsen, tre børn, boede på Agertoften.

To af de 16 børn er stadig i live. Det er foruden Inge Josefsen i Thisted, hendes søster Grete, der bor i Silke­borg. Endvidere blev der i hjemmet i Hovsør født trillinger, men de levede kun kort tid.

48
Dette billede har titlen Fiskerirejsen 1951. Beboere i Vangså og Klitmøller tog initiativ til en rejse til Es­bjerg. Billedet er fra Curt Eyvind Dahlberg, Bredlundvej, Frøstrup, med følgende tekst:

1. Chr. Peter Nielsen, født 3/9 1902 i Vangsaa. Død 2/11 1954. Bror til Anders Nielsen og ejer eller med­ejer af fiskerbåden Neptun, Klitmøller.

2. Anders Nielsen, født 4/4 1898 i Vangsaa. Bror til Chr. Peter Nielsen. Sammen med sin broder Christian Meilsøe Nielsen ejer af fiskerbåden Thabor, Klitmøller.

3. Magda Nielsen, født 9/3 1914 i Vangsaa. Død i januar 2000. Gift med Anders Nielsen.

4. Anna Kristensen. Vist nok Vangsaa.

5. Kristian Kristensen. Vist nok Vangsaa.

6. Dagny Nystrup Jensen, Vangsaa

7. ? Nystrup Jensen, Vangsaa

8. Mathilde Josefsen, Vangsaa. Ikke helt sikker.

9. Søren Josefsen, Vangsaa. Ikke helt sikker.

Anders Nielsen og Magda blev gift i Vangsaa i 1936-37. I 1942 flyttede de til Klitmøller. Det sidste år i Vangsaa boede de til leje. De rev selv deres hus ned i Vangsaa og kørte murstenene til Klitmøller, hvor de byggede hus på Ørhagevej 92. Magda og Anders Nielsen er begravet i Klitmøller

49
Dette billede fra Vangså Skole kom fra Jette Andersen, Vangsaa Arkiv, og var på side 44 i JUL i THY sidste år med en del navne. Fra Richard Nystrup Larsen, Tjørnevej 1, 3070 Snekkersten, er indløbet følgende supplement:

2. række nr. 4 fra venstre ved siden af pigen i den hvide kjole må være min mor, Christa Amalie Nystrup Grønkjær, født 29. januar 1917. Nr. 1 fra venstre i 3. række er Anna Ernestine Nystrup Hansen, der blev gift med førstelærer J. C. Frank, Gl. Skørping, og mor til Thyra Frank, der blev født 10. maj 1952 i Gl. Skørping. Thyra Frank blev leder af plejehjemmet LOTTE på Frederiksberg og gik ind i politik. Hun er valgt til folketinget for Liberal Alliance. Billedet havde Jette fået fra Niels Frank.

50
Dette billede af ansatte på Thisted Andels Svineslagteri omkring 1950 er kommet fra Morten Andersen, Grønningen 13 i Thisted, med føl­gende oplysninger: Siddende fra venstre i forreste række: maskinmester Stefanus Jeppesen, ekspedient Chr. Leth, Johannes Larsen, Charles Larsen, Niels Malle, Johannes Harbo, Jens Olivarius Andersen, Iver Christensen (pølsemager).

2. række fra venstre: Niels Chr. Svankjær, Svend Jensen, (senere ejer af Kødbørsen på Nytorv), pølsemester Erik Poulsen, slagtemester Larsen, Gade (søn af gartner Oluf Gade; Nørre Alle), senere Sharfeldt, ? Visby Sørensen, Henny Styrbech Jensen.

3. række fra venstre: Poul Poulsen, Henny Thøgersen (datter af slagtemester Thøgersen), frk. Vestergaard, Sofus Sørensen, Georg Jør­gensen, Holger Landbo, Knud Odgaard, Henny Christensen, Christen Nielsen, Anker Skaarup, Tage (bydreng), Ejnar Larsen (kontorbud).

4. række: Ejnar Würtsen, Karl Otto Tøttrup, ? ? Erling eller Heine Christensen, ?, Christian Andersen, Peter Olsen, Viktor Andersen ? Karl Christensen, Munkholm, Chr. Poulsen (tømrer) Jens Skaarup

Bageste række: Poul, Ib Skaarup, Anders Larsen, Holger Andersen (søn af slagtemester Andersen) ? Østergaard, Lars Kold Nielsen ? fyr­bøder Søgaard, Tage Jensen, Erling Odgaard, Jens Bak fra Østerild.. Billedet er taget foran den gamle kontorbygning. I stueetagen var der slagteriudsalg.

51
Fra Paris har Ingrid Moulierac sendt et brev med to billeder fra Thisted Realskole. Hun skriver, at hun blandt sin mors billeder har fundet to, som måske har interesse for Jul i Thy, »som jeg altid er meget glad for at modtage,« føjer hun til.

Dette billede er fra Thisted Realskoles 25 års jubilæum i 1956. På bagsiden er anført følgende navne: Pretzman, Kamma, Henning, Ragnhild, lærer Skov, Hans Smith, Kami ?, Sigrid, Hvid, Ester Poulsen, Marie, Valdemar, Tot, Ida Teu ?, Grete, Niels Vestergaard, Ivar Nielsen.

52
Ingrid Moulierac i Paris har blandt sin mors billeder også fundet dette, der er fra Thisted Realskoles 50 års jubilæum 1981. På bagsiden af billedet er sat et kryds og navnet Grete Busk. Det kan være den lyse pige i højre side. Ud for midten i forreste række er sat et kryds og navnet Ingrid Rask.

Så vidt den gamle redaktør af Jul i Thy husker, blev en datter af installatør Busk gift og bosat i Paris. Gamle realskoleelever kan måske hjælpe med flere navne.

53
Magda og murermester Carl Munkholm’s sølvbryl­lup den 10. november 1947.

På billedet ses øverst fra venstre: Kristen, Herluf, Egon (senere direktør for Hassing-Villerslev Sparekasse), Asta, Børge, Svend, som var svigersøn i familien og gift med Ester.

2. række fra venstre: Stinne, sølvbruden Magda, Else, sølvgommen Carl, Ester (gift med Svend), John (barnebarn) og Knud. Billedet er taget af Bang, Hørdum.

54
Juletræspyntning d. 23. december 1952.

På billedet ses murermester Carl Munkholm, Hørdum, sam­men med datteren Asta og sønnen Herluf, der havde juleor­lov fra artillerietssergenskolen i Ringsted.

At Carl var med til at pynte et juletræ, ja det er et særtil­fælde! Billedet er taget af Magda Munkholm. Carl var ikke meget for husholdning; det var mænd af årgang ikke 1895. Nytårsaften blev årets juletræ tændt for sideste gang.

Umiddelbart efter Hellig tre Konge blev juletræet hugget til kvas og brændt.

54
Marie Kjeldgaard, født Sunesen, med sønnen Henning. 55
Peter Kjeldgaard med sønnen Henning. 55
Skolebilledet fra Visby ca. 1948 er fra Poul Poulsen, Vorupør. Registreret hos Jette Andersen i Vangsaa Arkiv med følgende oplysninger:

I bageste række fra venstre er nr. 5 Jørgen Nielsen. Resten er ukendt.

2. række fra venstre: en ukendt, Erik Østergaard, Erik Paaske, Hans Nielsen, Georg Leed, Knud Amby, Jens Jørgen Hedegaard, Peter Sø­rensen, Mogens Østergaard, Poul Poulsen, lærer Bjarne Riis.

3 række fra venstre: nr. 5 Erna Jensen, nr. 6 Karen Nielsen, nr. 10 Bodil Gramstrup, nr. 11 Lillian Østergaard, fru Riis.

Alle i forreste række er ukendt.

56
Skjoldborg Skoles fire ældste årgange i skoleåret 1959-60. Navnene er indsamlet af Anna Mouritsen, Møgelvej 104, og billedet er indsendt af Ejner Frøkjær, Gyvelvænget 96, 7730 Hanstholm.

Forrest fra venstre: Hans Chr. Jeppesen, Mourits Dahl Hansen, Ejner Frøkjær Pedersen, Knud Erik Nielsen, Henning Jespersen, Egon Harkjær Andersen, Preben Kielsgaard, Christian Richard Villadsen, Jan Lausten, Niels Egon Skindhøj Pedersen, Nis Fønns Bach, Jens Chr. Nielsen, Hans Jørgen Hedegaard.

2. rækkke fv: Chresten Krabbe, Else Marie Graversen, Nora Hornstrup, Karen Marie Nielsen, Jenny Hedegaard, Inger Lausten, Irma Fugl­sang, Mona Lundberg, Laila Hansen, Bodil Wang Nielsen, Ingrid Nordensgaard, Jette Bellehauge, Åse Christensen, Mary Gade, Conny Hark­jær Andersen.

3.rækkke fv: Førstelærer Karl Boesen, lærer Kr. Østergaard, Karen Kielsgaard, Aase Kjær Sørensen, Erna Mikkelsen, Asta Pedersen, Anne Grethe Gade, Kirsten Kristensen (Mikkelsen), Nora Thomsen, Gerda Sørensen, Rosa Henriksen, Sonja Bakke, Bodil Gade, Anna Bojer Thom­sen, Karen Margrethe Frimor, Karen Villadsen, Anne Grete Lausten, lærer Anna Vestergaard, lærer Inger Rask.

4. række fv.: Karl Kr. Kjær Sørensen, Thomas Kjærgård Boesen, Ernfred Pedersen, Asger Skindhøj, Pedersen, Børge Hornstrup, Verner Thomsen, Kurt Fønns Bach, Leif Dahlgaard, Svend Legård, Villy Poulsen, Kaj Kristiansen, Tage Kirk, Anders Hornstrup, Jens Møller Poul­sen. Asger Amby Jensen, Ove Thomsen, Jørgen Aggerholm.

57
Elever i Ræhr Skole ca. 1920. Billedet er fra Aase Winther, Klitmøller, med følgende oplysninger:

Yderst til højre lærerparret Hr. og fru Maren Thinggaard. Bageste række ukendte. 2. række fra venstre nr. 6 Kristian Poulsen. 3. række ukend­te. 4. række fra venstre nr, 3 Margrethe Christensen, født 1910, nr. 11 Lise Christensen, født 1911. Drengen yderst til venstre i lys skjorte er Thomas Oddershede.

58
Billedet her viser foreningen Thylands Radios første bestyrelse – foreningen som stod bag Radio Thy, der var i luften i årene 1986 til 2002. Som medlemmer kunne kun optages foreninger og organisationner. Fra venstre ses stående Kaj Kristensen, (senere borgmester i Thisted), Finn Gade,, Anton Thorup, Hans Kan­strup, Knud Kold Mikkelsen, Jens Godiksen. Siddende foran: Folmer Frank, Erik A. Lauridsen (formand), Harry Hjaltelin (daværende medlem af Viborg Amtsråd). 59
Dette billede af familien Gegersen i Tved er taget i 1922. Lars Christian Gregersen var født 2. februar 1864 i ejendommen Søborg i Bjerre i Visgø Sogn. Han blev 4. november 1887 viet i Nors til Ane Kirstine Andersen, født 17. februar i Vorring i Nors Sogn. Han blev smed og overtog en smedie i Tved. Til ejendommen hørte klitbakker, som han dyrkede op, og han modtog i 1922 Foreningen af Jydske Landboforenin­gers sølvmedalje. I bageste række fra venstre ses Anton, f. 16. januar 1888, Gregers Christian Ejler f. 1895, Otto, f. 1901. Midterste række: Anders Christian, f. 1903, Dorthea Marie, f. 1890, Anine Kirstine, f. 1891, Ane Margrethe f. 1899, Kristen Neergaard Gregersen, f. 1897. Forreste række: Martinu, f. 1905, Lars Chr. Gregersen og ægtefællen Ane Kirstine, Elna Marie f. 1908. En søn, Anders Christian, døde i 1890, kun fem dage gammel.

Sønnen Anton overtog smedien i Tved. Anders Christian blev sømand, og sejlede som matros på danske skibe. Han druknede ved Lysekil i Sverige i 1924. Lars Gregersen mistede sin kone i 1935. Derefter boede han først hos en datter, der var gift med Chr. Horsfeldt i Nors. Senere hos en anden datter, gift med Karl Markussen i Tved. Billedet er fra Richard Markussen i Tved.

60
De blev konfirmeret i Sjørring 26. marts 1950

Foran fra venstre: Petra Søgaard Andersen, Sjørring, Bodil Hedegaard Jensen, Dollerup, Inga Elisabeth Jensen, Sjørring, Annelise Vester-gaard Jensen, Sjørring, Elly Margrethe Malle, Sjørring, Sognepræst Georg Westh, Erna Louise Christensen, Sjørring, Anna Mathea Peder­sen, Sjørring, Jenny Marie Christensen, Sperring, Rosa Annelise Hede, Sjørring.

2. række fra venstre: ukendt, Verner Skaarup, Sjørring, Egon Thomsen, Sjørring, Ove Marquartsen, Sperring, Niels Kristian Brix Niel­sen, Sjørring, Henning Emil Vestergaard, Sjørring, Gunnar Haarhøj Malle, Sperring.

3. række fra venstre: Karl Jensen Hangaard, Thorsted, Kjærgaard Søndergaard, Thorsted, Knud Erik Overgaard Kristensen, Sperring, Carl Ejner Andersen, Sperring. Oplysninger modtaget af Ester Rødbro, Sjørring og Niels Kristian Brix Nielsen, Sjørring.

61
Dette billede af elever i Tved Skole årgang 1923 er indsendt af Helga Bunk, Vestertorv 4, Thisted. Hun var fra Smedegård og kunne hu­ske næsten alle navne: 1. Peter Nielsen, 2. Albert, 3. Kristian Gasberg, 4. Jens Nielsen, 5. Alfred Andersen, 6. Johannes Kristensen, 7. An­ders Kristensen, 8. Martin Carstensen, 9. Hjalmar Andersen, 10. Jens Gasberg, 11. Lærer Svenstrup, 12. Ukendt, 13. Johannes, 14. Karen Carstensen, 15. Jenny Andersen, 16. Karen, 17. Agnes Sørensen, 18. Gerda Nielsen, 19. Sinne Gasberg, 20. Johanne Svenstrup, 21. Karen Svenstrup, 22. Helga Andersen, 23. Lis Kristensen, 24. Sigrid Nielsen, 25. Jenny Nielsen, 26. Elga Nielsen, 27. Magda Nielsen, 28. Svend Nielsen, 29. Ukendt, 30. Johannes Nørgaard, 31. Charles, 32. Kristian Nielsen, 33. Hans Nielsen, 34. Margrethe Gregersen, 35. Elisabeth Kirkegaard, 36. Margrethe Kristensen, 37. Svend Kristensen, 38. Knud, 39. Alfred Gregersen. 62-63
Foto af Skjoldborg Skoles tre yngste årgange i skoleåret 1959/1960. Navnene er indsamlet af Ellen Frøkjær, Vesterhaven 6, 7950 Erslev og indsendt af Ejner Frøkjær, Gyvelvænget 96, 7730 Hanstholm.

Forrest fra venstre: Harry Sørensen, Egon Sørensen, Egon Bojer Thomsen, Poul Erik Lund, Normann Pedersen, Niels Erik Holm Peder­sen, Svend Åge Nielsen, Niels Egon Thomsen, Leo Thomsen, Jens Kristian Poulsen.

2. række f. v.: Eva Guldhammer Olsen, Hanne Nielsen, Inge Nielsen, Laila Gade, Else Nielsen, Betty Christensen, Karen Poulsen, Con­ny Amby Jensen, Ruth Kristiansen, Sonja Søgaard Andersen, Vera Andersen, Astrid Frøkjær Pedersen, Anny Skindhøj Pedersen, Tove Pedersen.

3. række f. v.: Niels Yde, Jens Ole Villadsen, Jens Jørgen Leegaard, Bjarne Villadsen, Hans Erik Villadsen, Henning Poulsen, Thorkild Holm Pedersen, Bent Greve, Henning Josefsen, Peter Poulsen, Ejner Immersen, Svend Aage Jespersen, Ole Christensen, Hans Jespersen.

4. række f. v.: Førstelærer Karl Boesen, lærer Kristian Østergaard, Ragnhild Mikkelsen, Ellen Frøkjær Pedersen, Birthe Thomsen, Karen Margrethe Hornstrup, Ellen Pilgaard, Ellen Jensen, Rie Pedersen, Sys Dahl Hansen, Anne Margrethe Leegaard, Anna Kristensen, Jette Sø­rensen, Tove Jensen, Herdis Olsen, Gerda Jensen, lærer Inger Rask, lærer Anna Vestergaard.

65
65-69 Det nye album

Billeder:

Navn Side
forbindelse med lukning af Stagstrup og Skjoldborg skole den 1. august 2011, blev der afholdt DEN SID­STE KLASSEFEST. Festen blev holdt den 17. september 2011 i Snedsted Hallen.

Fra Skjoldborg skole var der 10 »gamle« elever mødt op, årgang 44-45.

Stående fra venstre: Svend Åge Nielsen, Ursula Madsen, Per Pedersen, Jørgen Pedersen, Eva Dissing, Erik Sørensen og Inga Floutrup. Siddende: Elisabeth Dahl-Hansen.

Jørgen Pedersen og Thomas Boesen var også med til festen, men desværre ikke med på billedet.

Billedet er indsendt af Inga Floutrup.

65
Guldkonfirmander fra Tømmerby Kirke 2012. Pigerne og drengene, som blev konfirmeret i Tømmerby Kirke i 1962 har været samlet til 50 års jubilæum lørdag d. 31. marts 2012.

Nederst fra venstre: Bente Sørensen (f. Kristensen), Lene Salling, Jette Mikkelsen (f. Pedersen), Tove Josefsen (f. Hegelund), Tove Jensen (f. Førby) og Krista Nielsen (f. Jørgensen).

Øverst fra venstre: Bent Bundgaard, Ove Jensen, Henning Bjørndal Sørensen, Kirstine Krogsgaard, Ulla Sloth (f. Svanborg Sørensen), Knud Kristensen, Carl Nørgaard og Hardy Kristensen. Foto:Aage Pedersen.

66
Guldkonfirmander, Lild Kirke 2012. Pigerne og drengene, som blev konfirmeret i Lild Kirke i 1962 har været samlet til 50 års jubilæum lør­dag d. 31. marts 2012.

Øverst fra venstre: Leif Fuglsang Andreasen, Svend Aage Steffensen og Jørgen Nørgaard Olsen.

Miderst fra venstre: Sonja Kjeldtoft (f. Koldkjær), Gerda Nielsen (f. Simonsen), Karen Margrethe Nielsen (f. Jensen), Berit Sekkelund (f. Bak), Kaj Andersen, Niels Arne Christensen og Benni Lynge Nielsen.

Nederst fra venstre: Hanne Olsen (f. Frost), Signe Odgaard (f. Skårup), Aase Sørensen (f. Svanborg), Bodil Dahl (f. Jensen) og Lone Ole­sen (f. Madsen). Foto: Aage Pedersen.

67
De blev konfirmeret i Hørdum Kirke 27. maj 1962, og torsdag 31. maj i år holdt 16 af dem 50 års jubilæum i Hørdum Kirke ved sognepræst Christine Beck. De var 30, der blev konfirmeret. I mellemtiden er tre døde.

Bagest fra venstre: Bendt Jensen, Anders Sodborg, Mogens Andersen, Christen Dybdahl og Knud Andersen.

I midten fra venstre: Doris Rasken Jensen (f. Kristensen), Niels Jørgen Kristensen, Henry Birk, Leif Andersen, Harry Skaarup, Poul Hen­rik Glasius og sognepræst Christine Beck.

Forrest fra venstre: Ruth H. Sørensen (Bloch), Bodil Sunesen (Larsen), Tove Vilsgaard (f. Andersen), Maja Krogsgaard Bonnerup (f. Krogsgaard Nielsen) og Anna-Marie Amby (f. Nørgaard Sørensen).

Foto: Click Fotografen, Thisted.

68
For 50 år siden blev de konfirmeret i Sjørring Kirke – og det markede otte af dem fornylig. Fra venstre Karl Emil Simonsen, Leo Poulsen, Per Daugaard, Orla Pedersen, Bodil Hedegaard (f. Pedersen), Gunner Thomsen, Mogens Harkjær og Ejner Jensen.

Foto: Diana Holm.

69
70 Tænker på Jul i Thy – Af Jørgen Miltersen.
71-80 Reklamer.

 

 

Navne:

Ole Iversen

Jørgen Miltersen

Helga Bunk

John Mehr

Leif Korsgaard

Ragnhild Topp

Peter Øvig Knudsen

 

Forsidemaleri:

Carl Lundblad

 

Fotografer:

Ole Iversen, CLICK Fotografen, Diana Holm, Aage Pedersen m.fl.

 

Grafisk tilrettelæggelse:

Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk