Jul i Thy 2010

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 80. årgang.
4-8 Arvekasse med gamle breve og fotos blev ikke smidt væk – Af Hans Jørgen Christoffersen.

Billeder:

Side 4:

I Arvekassen fandt Sonja Willaume Christoffersen dette julekort fra Knud Kristensen med motiv fra Store Torv i Thisted. »Se, Juletræet kaster glans paa Raadhusmuren rød, mens Frelsermanden samler ind«.Se hele teksten på næste side. Julekortet sendte Knud Kristensen engang i 1940’erne til Arne Christoffersen i Thisted.

Side 6, øverst:

»Snefoged Fyraften« uden årstal 30×40 cm på lærred.

Side 6, nederst:

»Vinternat« 1947, 31×41 cm på lærred.

Side 7:

Eksempler: Trampedak, Erik Clausen, Robert Jensen, Hagedorn Olsen, Poul Eje (Thomas’ far) o. m. fl.

Side 8, øverst:

»Tanggård« 1946, 36×42 cm på lærred (på KE udstilling i 1946).

Side 8, nederst:

»Snestorm« uden årstal, ej signeret.

20×27 cm på lærred.

9 Han øste af sin kærlighed – Af Jørgen Miltersen.
10-11 Thyboer udvandrede til jordhytter i Dakota – Af Jørgen Miltersen.
12-13 I skole ved Lake Thisted – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 12:

Delores gik i denne skole i Badger. (Fra Jul i Thy 1989).

Side 13:

Thyboerne gav denne sø navnet Thisted Lake. (Fra Jul i Thy 1989).

14-16 Preben og Stinne skabte det nordjyske Louisiana – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 14:

Arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted, tegnede Kunstcentret Lien i Slettestrand. Der kom ca. 50.000 besøgende det første år. (Fra Jul i Thy 1999).

Side 15:

Stinne i selskab med digteren Jens August Schade og professor, dr. jur. Stephan Hurwitz. Han var Folke­tingets ombudsmand fra 1955. Jens August Schade var blandt de kunstnere, der i en periode boede i den lejlighed, der var stillet til rådighed på Lien. (Fra Jul i Thy 1999).

Side 16:

Preben satte stor pris på Jens Søndergaard. Fra ar­kivet: Tage Jensen.

17-18 Havde George Washington rødder i Thy? – Af Jørgen Miltersen.
19-21 Jean fik tårer i øjnene ved stranden i Hjardemål Klit – Af Johs. Østergaard.

Billeder:

Side 19:

Herman Nelson ca. 1921 med datteren Sarah Kristina, som blev mor til George, Sharon og Jean.

Side 19:

Sara og Lars Chr. Nielsen Dommerbys ejendom i Hjardemål Klit er nu revet ned. Den lå lidt nord for Hjardemål Klit Hotel. Manden på vognen er Edvard Dommerby, den stående mand i mørkt tøj er Kasper Dommerby. Til venstre for ham i lyst tøj en ukendt. Til højre en feriedreng og siddende Sara Nielsen Dom­merby. Navnet Sara er videreført i Amerika, men et h er føjet til som det er almindeligt der ovre.

Side 20:

To med fælles oldeforældre: Inger fra Østerild og Jean fra Amerika mødtes i sommeren 2010 i Østerild.

22-23 Husmand hædret for mønsterbrug i Tingstrup – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 22:

Poul Chr. Larsen og hustru, Tingstrup

Side 23:

Diplomet fra Husmandsfor­eningen hænger nu på en væg hos sønnen Emil Larsen

23-26 Fra krigens tid i Sønderhå – Af Henning Thinggaard, Nors.

Billeder:

Side 24:

Porten til Hovedgården Kovstrup, hvor Henning Thinggaard var på høstarbejde sammen med sin far og senere var ansat inden han kom i lære som smed i Hørdum.

Side 25, øverst:

Henning Thinggaards barndomshjem fra 1939. Jorden var udstykket fra Kovstrup. I alt 72 ha blev solgt fra Kovstrup til husmandsbrug.

Side 25, nederst:

Billedet er fra 1954. Dette år, den 3. november, blev Henning Thinggaard gift med Rigmor i Tilsted Kirke. Først kom de til at bo i Hunstrup. De sidste 48 år har de boet på Violvej i Nors.

Side 26:

I Ove Sø druknede en engelsk flyver.

27-30 Et fotografi og et maleri – Af Ole Bertelsen.

Billeder:

Side 28:

På det gamle foto ser man Peder Christian: drengen længst til venstre. (Fotoet er venligst udlånt af Døvehistorisk Selskab)

Side 30:

Skræddermester Selmer og ansatte fotograferet (1910?) i skrædderværkstedet, mens forretningen lå i Ve­stergade, hvor »Frederiksborg« ligger. Fotoet knytter sig til artiklen »Et fotografi og et maleri«, side 27-29, og viser den døvstumme skrædder Peder Christian Bunk Bertelsen (nr. 4 f.v.) og hans to sønner Ferdinand (nr. 7 f.v.) og Martinus (nr. 8 f.v.).

Samtlige personer på fotoet er (f.v.): Fr. Christensen, Chr. Christensen, Lars Andersen, Peder Christian Bunk Bertelsen, Ingv. Josefsen, Sv. Lassen, Ferdinand Bertelsen, Martinus Bertelsen, Laur. Toftdahl, Jens Jensen, skræddermester N. C. Selmer.

31-50 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Dora Miehe var i omkring et halvt hundrede år den drivende kraft i det thylandske Cirkus Miehe med hjemsted i Ydby. Dora Miehes oldeforældre, artisten og musikeren Heinrich Schultz og hans harpespil­lende kone Johanne, boede i Husum. Efter krigen 1864 skulle Heinrich Schultz sværge tysk fane-ed. Det ville han ikke. Familien drog nordpå, kom til Ydby og købte et hus for hundrede rigsdaler. Datte­ren Louise blev gift med en musiker i Schultz’ trup ved navn Heinrich Miehe. Den 9. december 1868 fik de deres første barn, Dorthea Vilhelmine Ka­roline, kaldet Dora. Hun blev 20. marts 1894 gift med nordmanden Carl Vilhelm Imker. Han døde få år senere. Anden gang med August Louis Herman Pfänner. Han døde 1. december 1922. Tredje gang med Heinrich Kolzer. De kom til at bo i Cirkus­gården i Ydby, da Doras forældre købte Rold Kro i 1897. Efter faderens død i 1915 stod Dora for drif­ten, og efter moderens død 1932 blev hun eneejer af Cirkus Miehe. I en alder af omtrent 77 år døde Dora Miehe i Thisted den 29. august 1945. 31
Dette billede var i JUL I THY 2009 side 44 med omtale af thyboers udvandring til Argentina. Hen­ning Kjeldgaard, Islandsvej 25/4, oplyste: P. Chr. Sunesen i Kåstrup var far til en stor børneflok. Hans første kone, Margrethe Sørensen, fødte 9 børn. Hun døde 32 år gammel i barselseng. Barnet døde et halvt år efter, og en pige, Dorthea, døde som 11-årig. Billedet viser P. Chr. Sunesen sammen med sin svigermor og 8 børn af første ægteskab. Bagest står P. Chr. Sunesen og derefter i bageste række Søren født 1884 (præst i Argentina), Kristiane, f. 1883 (lærerinde i Argentina), Peter, f. 1888 (lærer), Dorthea Marie (mormor til alle børnene), Christian f. 1889, Dorthea f. 1887 død 1897, Kathrine f. 1885 (boede i Hjardemål). Forreste række Ottomine f. 1892 (boede i Lønnerup) og Frederik, f. 1890 (far­mer i Argentina)

Dertil kan føjes: De mange efterkommere af dan­skere i Argentina indbyder hvert år en foredrags­holder til at tale på dansk om danske forhold. I efter­året 2009 var overlæge Ole Hartling i Argentina. I programmet indgik fem dages højskoleophold på den danske skole i Cascallares. Ole Hartling skrev i Kristeligt Dagblad 24. oktober 2009 om besøget:

»I Argentina taler man dansk selv i fjerde og femte generation. Argentina blev det nye fædreland for mange danskere. De er stolte af det store »Sølvland ved Andes’ fod«, som S. K. Sunesen skriver i sin nationalsang, som vi sang på skolen i Cascallares, og hvor vi mødte tre af Sunesens børnebørn«.

Titlen på sangen var »Et land med høj for bjerge­top«. Søren Knakkergaard Sunesens sang var med i Højskolesangbogens 14. udgave, nr. 602, og den findes også i 15. udgave fra 1972 nr. 592.

Her følger sidste vers:

For hvad af godt vi fik på jord

tag da vor tak, I to,

for barndomsår hos far og mor

for manddoms rige bo

Gud give fremtidslykken gror

for begge sund og god

Danrige hist i fjerne Nord

Sølvland ved Andes’ fod

Sangen var med i Danske Sange udgivet af Skan­dinavisk Forening i Tandil og Dansk Ungdomsfor­ening ved Cascallares 1922

Henning Kjeldgaard oplyser: Søren Knakker-gaard Sunesen var præst i Argentina i 38 år. Han var født i Hillerslev i 1884, blev student fra Aal­borg Kathedralskole i 1904, virkede en tid som læ­rer, blev cand. theol. i 1913 og udvandrede samme år til Argentina. I 1916 blev han præst for den dan­ske menighed i Cascalares efter at have arbejdet ved landbrug i tre år. I 1918 blev han gift med Karen Møller, som sammen med sin mor, der var enke, kom fra København.

To af Søren Knakkergaard Sunesens søskende udvandede også til Argentina: Broderen Frederik, som blev farmer, og søsteren Christiane, der virkede som lærerinde. Søren Knakkergaard Sunesen var min mors broder.

32-33
Bryllupsbillede fra 1918: Karen Møller og Søren Knakkergaard Sunesen. 33
Karen og Søren K. Sunesen ca. 1950. 33
Dette billede fra Hørsted Skole 1947 er kommet fra Børge Mortensen »St. Beith«, Aalborgvej 236, 9800 Hjørring, med følgende oplysninger: Øverst fru lærer Frederiksen. Næste række fra venstre Børge Mortensen, Gunnar Madsen, Knud Erik Olsen, Marie Drechsler, Ingred Fre­deriksen, Anny Overgård, Edith Mouritsen, Ragnhild Mikkelsen, lærer A. K. Frederiksen. Anden række: Anders Dalgård, Mona Mikkelsen, Gerda Mortensen, Evald Thinggård, Holger Kristensen, Eva Palm, Gunnar Mortensen, Anny Pedersen. Tredje række: Arne Saugbjerg, Kristian Overgård, Bent Mouridsen, Ellen Bunk, Karen Drechsler, Ingrid Thinggård, Gytta Skallerup, Berta Madsen. Nederste række: Lis Dalgård, en ukendt, Gudrun Overgård, en ukent, Åge Kristensen.

Børge Mortensen føjer til: Navnene er efter vores bedste overbevisning. Er der fejl evt. nogle der kender de to ukendte hører vi meget gerne fra jer. Tlf. 9892 2053 eller 2166 7280. Mail: st.beith@mortensen.mail.dk Skolen er total fjernet her i 2010.

34
Dette billede var i Jul i Thy 2009 side 27 med navne på personerne i vognen. Navne på de flotte herrer på kuskesædet blev efterlyst, og lige før jul, den 17. december 2009, indløb denne mail fra Henning-Ve­stergård-Poulsen, Søndersøparken, Viborg: Det er Peder Kirk, som boede på en landejendom i Dover, på hjørnet af Doveroddevej og Korshøjvej, der sidder med tømmerne. Det var også hans vogn og heste. Den anden er min bror, Orla Poulsen, der boede på en landejendom, Oddesundvej 348 i Ydby. De var begge mælkekuske, oprindelig ved Doverodde A/M, senere med tankvogne til Holstebro. Orla døde 8. oktober 1991 under en traktor på stranden ved Dover Møllegård, som Peder Kirks kone på det tidspunkt havde arvet efter sine forældre. Peder Kirk døde et par år senere. Billedet er fra den tid, da der var revyer på Møl­lekroen i Hurup med skuespilleren Carl Nielsen. På vognen sidder Mariann Holm, Carl Nielsen, Annette Post, Bo P. og Tom Moskjær. 35
Konfirmander fra Sønderhå-Hørsted blev konfirmeret i Sønderhå Kirke i 1952. Billedet er fra Henning Thinggaard, Violvej 2, Nors, der kan huske de fleste navne. Bageste række fra venstre: Gunner Skinnerup, Karsten Kvejborg og Svend Nielsen. Næste række: Anders Dahlgaard, sognepræst Ditlev Christensen, Henning Thinggaard, Gunnar Christensen, Jens Nielsen, Aage ?, en ukendt og Karl Nielsen. Forreste række: en præstesøn, en ukendt, Lilli Nielsen, Agnes Pedersen, de næste to ukendte, fru pastor Christensen med sønner. 36
Børge Nielsen, Falsbjergvej 4, Hunstrup, er kommet med dette billede med henblik på nærmere opklaring. Han har fundet ud af navnene på elever fra Tømmerby Skole, men ved ikke, hvor billedet er taget, eller hvornår. På stenene til venstre: Bodil Bertelsen, Frøstrup, Gunnar Overgaard, Tømmerby, Olga Pedersen, Langvad, Aksel Førby, Frøstrup, bagest Dagmar Tømmerby, Tømmerby Kær, Lily Lassen, Frøstrup­lejren, kun hovedet synligt: Klara fra Lynge (søster til gartner Niels Sørensen, Frøstrup), Ellen Odde, Tømmerby. Stående på den store sten: Anders Kanstrup, Ejner Jensen, Peder Bak, Alfred Klemmensen, Jens Hejtman Klemmensen. Siddende på den store sten: Svend Bertelsen, Grethe Førby, Olga Sørensen, Jørgen Mortensen. Stående på den lille sten Ebba Gundersen, Tove Munkholm, Gudrun Isaksen. Ude i vandet: Helmer Sørensen. 37
Børge Nielsen, Falsbjergvej 4, Hunstrup, er kommet med dette billede med henblik på nærmere opklaring. Han har fundet ud af navnene på elever fra Tømmerby Skole, men ved ikke, hvor billedet er taget, eller hvornår. På stenene til venstre: Bodil Bertelsen, Frøstrup, Gunnar Overgaard, Tømmerby, Olga Pedersen, Langvad, Aksel Førby, Frøstrup, bagest Dagmar Tømmerby, Tømmerby Kær, Lily Lassen, Frøstrup­lejren, kun hovedet synligt: Klara fra Lynge (søster til gartner Niels Sørensen, Frøstrup), Ellen Odde, Tømmerby. Stående på den store sten: Anders Kanstrup, Ejner Jensen, Peder Bak, Alfred Klemmensen, Jens Hejtman Klemmensen. Siddende på den store sten: Svend Bertelsen, Grethe Førby, Olga Sørensen, Jørgen Mortensen. Stående på den lille sten Ebba Gundersen, Tove Munkholm, Gudrun Isaksen. Ude i vandet: Helmer Sørensen. 38
Afgangselever fra Vestervig Centralskole 1950 samledes til et festligt 60 års jubilæum på Thinghuskroen i Vestervig fredag den 10. september 2010.

Billedet er fra Lissi Ringgaard, Silkeborg, der oplyser: Forreste række fra venstre Tove Christensen (Jørgensen), Vilhelm Andersen, Kristine Vendelboe (Frøkjær), Lissi Ringgaard (Starch Lauritsen), Inger Jensen (Nielsen). Bageste række fra venstre: Jørgen Vestergaard, Elise Hansen, Thorvald Frøkjær Jensen, Anne Lis Søgaard (Jensen). Lissi Ringgaard tilføjer: Fraværende var Anna Britnell (Boddum), Mogens Larsen samt Henning Hansen og Gurli Madsen (Schelle, død).

39
Richard Markussen, Sønderbyvej 3, Tved har via Vangså Arkiv sendt dette billede fra en husmandsudflugt ca. 1946-47. Foran fra venstre Elna Markussen. 2. række fra venstre nr. 3 Ester Pedersen (Kjær), nr. 4 Kirstine Pedersen. 3. række nr. 2 Jacob Jacobsen?, nr. 7 Peder Pe­dersen, nr. 8 Lars Pedersen (Kjær), nr. 11 Karl Markussen. Stående fra højre Petra Pedersen (Hove). 5. række nr. 3 Peder Pedersen (Hove). 40
Dette billede fra Vangså skole 1931 kom fra Grethe Nystrup Kragh, Klitmøller, med følgende oplysninger: Bageste række nr. 1 fra venstre Christian Nystrup Jensen. Pigen i den hvide kjole er Kirsten Nystrup Andersen. Dorthea Marie (kaldet Thea) Odder Jensen, Vangså, skulle også være der, men jeg ved ikke hvor. Kontakt venligst Jette i Vangsaa Arkiv. 41
Maria Kusk, Nørbyvej 8, Tved, har sendt dette billede med følgende tekst: Ræhr 1905: Forpagter Christian Christensen siddende med Margrethe Kristine ( f. 18. april 1903 i Ræhr, død i Hundborg 11. januar 1966), Anders Christian Christensen (stående på skammel), f. 26 januar 1901 i Ræhr. Christian Christensen blev viet i Nors Kirke 4. maj 1900 til Kristine Marie Johansen. Da billedet blev taget, var hans hustru i Kø­benhavn for at læse til jordemoder, så han måtte passe deres børn. Christian Christensen var min morfar. 42
Dette billede fra Jens Østergaard Poulsen, Nr. Borupvej 2, 8832 Skals, af gymnaster i Sjørring 1952 var i Jul i Thy 2008 side 55. Det var modtaget fra Jette Andersen, Vangsaa, med nogle navne. Siden er flere navne kommet til fra Anny Hede, Aalborg, Jens Krogsgaard Jensen, Sjørring, og Arne Bang Larsen, Sjørring. Bageste række fra venstre: Meta Vestergaard, fanebærer Tove Krog, Peter Thomsen, Dollerup, Egon Thomsen, Anders Jensen (Ajs), Karl Egon Jensen, Niels Jørgen Pedersen, Sjørring, Herluf Vestergaard. Anden række fra venstre: Aksel Hove, Næstrup, Arne Skaarup, Holger Larsen, en ukendt, Kaj Jensen, Alfred Drejer, Anton Bonde, Stenbjerg, Gunnar Toftdal, Skårup, Jens Krogsgaard Jensen, Næstrup, leder Gustav Skovsted. Siddende fra venstre Hans Guld Christensen, Karl Ejner Nielsen, Elly Lauridsen, Sperring, Dorthe Jensen, Dollerup, Gudrun Nielsen, Dollerup, Jenny Christensen, Gudrun Saugbjerg, Christian Vestergaard, Jens Østergaard Poulsen (far til Jette i Vangsaa Arkiv), Henning Vestergaard, Næstrup. Forrest fra venstre: Bodil Jensen, Dollerup, Erna Christensen, Ingrid Jensen, Mette Vestergaard, Ulla Christensen, Dagny Gregersen, en ukendt, Karen Frederiksen, Sjørring, en ukendt, Rosa Hede, Aase Larsen. 43
Et skolebillede fra Klitmøller 1921 modtaget af Vangså Arkiv fra Gerda Elise Nystrup. Hun kendte kun få. I den 2. række fra venstre er nr. 2 Ernst Chr. Nystrup, nr. 5 Peter Nystrup. 3. række fra venstre lærer Johannes Pedersen, Edith Konge Mortensen. Flere navne ønskes. 44
Jette Andersen, Vangsaa Arkiv, modtog dette billede fra Jørgen Hundahl i Tilsted kort før hans død i december 2009. Det er ikke oplyst, hvor billedet er taget? Hvem kan hjælpe? 45
Leif Plougmann, Sjørring, har sendt dette billede i håb om at få opklaret, hvor huset har ligget. Billedet er gemt i Vangsaa Arkiv. 46
Jytte Kær, Lien 46, V. Vandet, vil gerne have navne på flere elever i Tovsig Skole ca. 1936. Hun kender kun Olga Jensen Spanggaard, der sidder foran til højre. Det er hendes mor. 47
Helt fra Australien er sendt et billede fra Tved Skole 1952. Billedet er fra Elna Dorthea Sand, født Jensen. Hun er fra Gl. Langgaard i Tved, datter af Casper Christian Jensen og Else Kirstine Jensen (født Gasberg). Jul i Thy har modtaget billedet fra Vangsaa Arkiv. Bageste række: Richard Markussen, Aage Langgaard Jensen, Arne Pedersen, Karl Christian Nielsen, Henning Pedersen. Anden række bagfra: ukendt, ukendt, Grete Krog Pedersen, ukendt, Annelise Nielsen, Erna Jensen, Karen Kjærgaard (Jensen) Viola Poulsen, Ingelise Mose Christensen. Tredie række bagfra: Elna Dorthea Sand (Jensen), Edel Bang, Kirsten Pedersen, Betty Sogaard, Lærer Otto Svenstrup, Annelise Jensen, Gerda Marie Vestergaard (Jensen), Aase Vutborg, Tove Lyhne. Forreste række: Kaj Gasberg, Kaj Knudsgaard, Svend Erik Fosgaard, Knud Børge Mose Christensen. 48
Billede af Langgaard i Tved, ca. i 1940’erne, på daværende tidspunkt ejes den af Casper Christian Jensen og hustru Else Kirstine Jensen. Ejendommen ligger på Troldborgvej 9. Den nedbrændte, og der blev bygget et nyt, men hvornår?. Billede modtaget fra Elna Sand, Australien, til Vangsaa Arkiv. 49
Dette billede af gymnaster 1954-55 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. Gymnasterne er fortrinsvis fra Hurup og omegn. Enkelte er tjenestekarle fra Nordthy. Forreste række fra venstre: Ester Sårup, Henny Sørensen, Ingrid Hundskjær, Anne Grethe ?, Kirsten Kortbæk, Gudrun Yde. 2. række: Fanebærer Vagn Dorf Pedersen, leder Anna Lavsen, Karen Marie Kammersgård, Ellen Agesen, Inge Lise Vendelboe, Jonna Jensen, Vibeke Brandt Lassen, en ukendt, pianist Inger Andersen. 3. række fra venstre: Wolle Kirk, John Johnsen, Gunnar Ringgård, en ukendt, Verner Jørgensen, Erik Vendelboe, Børge Larsen, Benny Houe. 4. række: De første fem ukendte, nr. 6 Palle Videbæk, nr.7 Bent Diechmann, leder Harry Nicolajsen.

Den 7. juni 2010 kom fra Elin Poulsen, Kærvej 14, 6900 Skjern, et brev, hvori hun oplyser, at hun fra sin bror, Henning Vestergaard Poul­sen, har fået tilsendt JUL I THY. Hun skriver: På side 51 er der et gymnastikhold. I 4. række er den første af de ukendte Niels Kristian Riis fra Ydby Gl. Kro. Han står bag ved Wolle Kirk. N.K. Riis blev lærer og bor vist nok i Tim ifølge telefonbogen.

50
51-70 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Skjoldborg Skoles afgangsklasse 1960 mødtes på skolen 27. marts 2010. Anna Myrhøj Jensen, Rosen­vænget 1, Snedsted, der har sendt dette billede, oplyser, at deltagerne var: Villy Møller Poulsen, Anne Grethe Pedersen (født Gade), Jenny Thomsen (Hedegaard), Aase Larsen (Kjær Sørensen), Nora Jørgen­sen (Thomsen), Kurt Fønss Bach, Ove Thomsen, Kaj Kristiansen, Karl Gustav Sørensen, Anna Blåbjerg Birk (Blåbjerg), Leif Dahlgård, Erna Larsen (Mikkelsen), Kirsten Pedersen (Kristensen), Else Toftdahl (Greve), Gerda Dahlgaard (Sørensen), Rosa Haaning Andersen (Henriksen, Aase Kristensen (Frøkjær), Asta Kjærulf Pedersen (Pedersen), Ulla Ovesen Sørensen (Ovesen Nygaard) og klasselærer Anna Jensen (Myrhøj Vestergård). Der var stort fremmøde, da der kun manglede tre. Efter fotografering på skolen gik turen til Vildsund Strand. 51
Kronens Hede var en dåbsgave

Lørdag den 3. juli 2010 havde Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening og Lokalhistorisk Arkiv i Hundborg planlagt et besøg på Kronens Hede. Mange fulgte vejen derud fra Vang og stoppede ved mindestenen for overklitfoged Axel Rasmussen. Så var de ved Kronens Hede. Arealet tilhørte oprindelig den ka­tolske kirke, men overgik til kronen ved reforma­tionen 1536. På den gamle hovedgård Råstrup i Hundborg sad i sidste halvdel af 1600-årene oberst Jacob Sparre som ejer efter hustruen Christence Rodsteens død i 1677. Jacob Sparre var én af kong Frederik V’s betroede mænd. Han blev nogle år ef­ter hustruens død gift med Anna Juel fra Nr. Vos­borg. Hun fødte 2. maj 1680 en datter, der blev op­kaldt efter Jacob Sparres første hustru og fik navnet Christence. Da hun blev døbt, gav kongen hende Kronens Hede i dåbsgave. Det var et areal på ca. 250 ha. Under besættelsen blev en tysk pejlestation opført på heden. Denne pejlestation fortalte en mi­litærmand fra Skive, Poul Nedergaard, noget om til udflugtsgæsterne den lørdag eftermiddag i juli. Fotos: Jette Andersen, Vangsaa Arkiv.

52
Til venstre Poul Nedergård, til højre Salmon Østergård. 52
50 års konfirmandjubilæum blev fejret 3. april 2010 i Tømmerby Kirke. Første række fra venstre: Grethe Pedersen (pigenavn Nielsen), Lisbeth Keller (Nielsen), Hanne Due Kronborg (Sørensen), Britta Svanborg Poulsen (Sørensen), Mona Leander Jensen (Jensen), Grethe Mikkelsen, Jytte Jensen (Bruun), Dinna Dyveke Jensen (Dyreby). 2. række: Arne Hegelund, Knud Erik Strandridder, Karsten Kristensen, Knud Erik Breum, Kjeld Bach, Jens Sekkelund, Carsten Dommerby. 3. række: Godtfred Thomsen, Ole Strandridder. Fotograf: Aage Pedersen, Thisted. 53
Konfirmander fra 1950 mødtes i Tømmerby Kirke 60 år efter, den 28. marts 2010. 16 ud af 24 var mødt op. Forreste række fra venstre: Erik Kold Jensen, Else Nielsen (Spangaard), Anna Mortensen (Sørensen), Petra Thomsen (Jeppesen), Ragna Dahl (Pedersen). Bageste række: Anna Henningsen (Madsen), Kaj Person, Gerda Sørensen (Isaksen), Hans Jørgen Bertelsen, Else Gravesen (Smærup), Niels Bak, Tage Klo­ster, Lars Nielsen, Karen Poulsen (Roelsgaard, Kristian Kristensen, Grethe Nielsen (Jensen). Billedet er kommet fra Jens Næsager, Solbak­kevej 44, Thisted. 54
Gamle elever fra Thisted Realskole mødtes i juni 2010 til 65 års jubilæum. Fra venstre Ib Kjær, Dagny Saalback, Knud Andersen, Iris Søren­sen, Bent Christensen, Svend Erik Myrup, Anne Marie Ranneris og Poul Nielsen. Billedet er fra Poul Nielsen. 55
To fra Amerika kom i sommeren 2010 til Grurup Kirke i Sydthy for at opleve, hvor deres bedstefar var blevet døbt. Bedstefaderen, Niels Johannes Nyby var født i Grurup 11. december 1888. Han udvandrede i 1909 til Amerika og blev i 1918 gift med Petrea Sørensen Andersen fra Flade på Mors. De fik sønnerne Royal og Vernon. De to på billedet, Jane Nyby og John Nyby er børn af Royal Nyby og Irma, der bor i Marysville, Californien.

Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, oplyser: Jane Nyby bor i Santa Rosa i Californien, John i Bethlehem i Pennsylvanien. Deres ægtefæller Debra og Tom har været med på ferie her hos os i Danmark. Min mand og jeg har været i Amerika tre gang og besøgt så mange som muligt af Nyby-familien, der er efterkommere af mine oldeforældre, Niels Mathias Jensen Nyby, født i Redsted på Mors, og Caroline Marie, født i Nykøbing. Fire af deres 12 børn udvandrede til Amerika. Mine oldeforældre boede først på Mors. Derefter flyttede de til Grurup og derfra videre til Kallerup i Thy.

56
Søndag den 28. marts 2010 mødtes gamle konfirmander i Ørum Kirke. Konfirmanderne var fra de tre sogne Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg og blev konfirmeret af sognepræst Thuun Hansen den 27. marts 1960 i Hvidbjerg Vestenaa Kirke. 15 gamle konfirmander var mødt op i Ørum Kirke 50 år efter. Bageste række fra venstre: Bjarne Nielsen, Robert Møller, Anne-Marie Thøgersen (Larsen), Hans Jørgen Snejstrup, Jens Kjærgaard, Poul Thuun Hansen, Laurids Søndergaard, Frits Sørensen. Forreste række: Cecilie Lauridsen (Christensen), Kirsten Jensen (Pedersen), Ketty Kristiansen, Åse Wutborg (Poulsen), Dorthe Prebensen og Vara Hove (Kjærgaard). 57
Konfirmander fra Tømmerby-Lild og Lildstrand, årgang 1955 samlet til 55 års jubilæum d. 21. august 2010. Nederste række fra venstre: Bodil Jensen (Kjær), Anne Grethe Christensen (Bak), Ragna Hansen (Sørensen), Kaja Bundgaard (Dahl), Else R. Kold (Andersen), Britta Thorning (Lynge), Marie Frederiksen (Mølbæk), Gudrun Jensen (Kristensen). Mellemste række fra venstre: Gerhard Svanborg, Bent Larsen, Arne Chri­stensen, Herluf Larsen, Carl Jensen, Erik Vendelbo, Karl Chr. Gertsen, Finn Nielsen, Kaj Dige. Øverste række fra venstre: Aage Pedersen, Lasse Larsen, Inga Berthelsen (Pedersen), Ellen Christensen (Svendsen), Vita Bak (Kjær), Prior Pretzmann, Thorkild Winther, Erik Rohde og Leif Andersen. 58
9 ud af 13, som blev konfirmeret i Vester Vandet Kirke for 50 år siden, samledes for at fejre jubilæet. Stående fra venstre: Poul Kær, Asger Knudsen, Harald Drejer, Thomas Kristensen, Hans Nilsen og Villy Ringgård. Siddende: Grethe Bang (født Jensen), Bente Amtoft (Kold) og Birthe Larsen (Bach). Fraværende var Lis Christensen, Gunhild og Kirsten Bang samt Jens Hove. Foto: Jytte Kær. 59
18 studenter fra Thisted Gymnasium årgang 1960 mødtes til 50 års jubilæum: Meta B. Rosengreen, Inge Van Rijn (Riis Jensen), Karen Ras­mussen (Larsen), Else Kjærgaard, Gunvor Frellsen (Mølgaard), Ulla N. Christensen (Kjær Larsen), Grethe Mørch Olesen, Ejvind Bonderup, Per Søndergaard, Paili Kirch, Henning Svankjær, Birthe Lundsgaard Hansen (Broeng), Hans Ethelberg, Søren P. Bornerup, Henry H. Godik­sen, Henrik Ottsen, Tage Sørensen, Jens Kristian Andersen, Eivind B. Nielsen. Foto: Diana Holm. 60
50 års konfirmander mødtes i Snedsted Kirke og middag på Hotel Vildsund Strand. Bagest fra venstre Margit Christiansen (Jørgensen), Ilse Kyllingsbæk (Jensen), Kirsten Øland (Jepsen), Sonja Pedersen (Tousgaard), Grethe Jakobsen (Christensen), Edith Jensen (Hvidberg), Aase Vinther (Pedersen), Inga Poulsen (Jensen), Anton Olsen. Forreste række: Aase Christensen (Sørensen), Connie Kobbers, Ellen Marie Knudsen, Bjarne Vestergaard, Martin Frederiksen. Foto: Peter Mørk. 61
Søndag den 28. marts 2010 mødtes gamle konfirmander i Bedsted Kirke for at fejre, at de var konfirmeret for 50 år siden. 13 af 23 deltog. Bageste række fra venstre: Paul Erik Rask Larsen, Kai Vangsgaard, Elly Jensen (Nielsen), Villy Christensen, Sonja Madsen (Hove), Preben Pedersen, Oluf Nielsen og Rudolf Søe Larsen. Forrest fra venstre: Flemming Jensen, Anne Margrethe Landbo Jensen, Inger Møller (Jensen), Gurli Kærgaard (Madsen) og tidligere sognepræst K. Lindhardt Jensen. I sammenkomsten på Bedsted Kro deltog også Bjarne Bendtsen, der ikke var med på billedet. 62
I Nørhå mødtes gamle konfirmander 60 år efter, at de var blevet konfirmeret i 1950. Forrest fra venstre Anna Andersen, Frida Munkholm, Gunda Eriksen og Louise Nielsen. Bageste række: Edith Jensen Søe, Viola Vang, Olga Jørgensen, Anton Eriksen og Peter Mikkelsen. Foto: Peter Mørk. 63
Søndag den 11. april 2010 mødtes gamle konfirmander i Tilsted for at mindes, at det var 50 år siden, de var blevet konfirmeret. 10 af 16 deltog. Først var de til morgenkaffe i præstegården hos sognepræsten. Så deltog de i højmessen, og derefter samledes de hos én af guldkonfirmanderne: Villy Krogsgaard Jensen, som bor i Tilsted. Siddende fra venstre: Nora Kjeldgaard og Elly Holmgaard Larsen. Stående: Jørgen Mærkedahl, Ulla Ejsing, Aksel Iversen, Inge Søgaard, Günter Kühn, Kirsten Dam, Villy Krogsgaard Jensen og Niels Erik Øllgaard. Ved døbefonten sog­nepræst Mariann Amby. Foto: Klaus Brostrøm. 64
De blev konfirmeret for 50 år siden i Øsløs og mødtes lørdag den 24. april 2010 for at fejre jubilæet. Forrest fra venstre Ruth Kristensen (Baun Jeppesen), Birthe Kjeldgaard (Riis), Else Kold Hansen (Larsen), Lis Jensen (Poulsen), Bodil Elkjær (Kyndig), Anna Jensen (Poulsen). Midterste række: Søren Sunesen, Johannes Christensen, Grethe Larsen (Sloth Jensen), Inger Yde, Marie Sand Larsen, Tove Toft Lynge, Eigild Lynge. Bageste række: Lars Larsen, Kjeld Gregersen, Steen Agesen, Søren Christian Sørensen, Aksel Kær, Mogens Lindemann-Larsen. Foto: Peter Mørk. 65
Klaus Madsen tog dette billede, da gamle elever fra 1960 på Thisted Borgerskole lørdag den 6. juni 2010 samledes til 50 års jubilæum. Af 20 elever i 9. b var 11 mødt op til fotografering i Borgerskolens gård. Siddende fra venstre Thorvald Ehlers, Birgit Kristensen og Karin Dybdahl. Stående fra venstre: Ulla Ibsen-From, Britta Reinholdt-Pedersen, Ejgil Bjerre Christensen, Aksel Søe Krog, Anker Bang Jensen, Peter Reitzel, Birthe Heager og Hans Jørgen Helgesen. Billedet er kommet fra Hans Jørgen Helgesen, Fuglefængervej 1, 3400, Hillerød. 66
50 år efter, at de var konfirmeret i Hillerslev Kirke, samledes de igen. Bagest fra venstre Tage Brændgård, Thisted, Verner Bojer, Thisted, Åge E. Andersen, Sindal, Tom Sunesen, Klarup, Kjeld Kristensen, Nors, K. E. Pedersen, Hillerslev, Knud Erik Vestergård, Holstebro, og Jens Kr. Thousgård, Hedehusene. Forrest fra venstre: Bente Petersen (Bonnerup), Fjerritslev, Karen Pedersen (Møller Nielsen), Struer, Mona Gade­berg (Svendsen), Snedsted, Bente Skadhauge (Bak), Thisted, og Rigmor Lauridsen (Pedersen), Thisted. Foto: CLICK Fotografen, Thisted. 67
54 værker af maleren Freddy Eriksen blev udstillet på Heltborg Museum fra sidst i marts til 6. juni 2010. Værkerne er en testamentarisk gave fra Annelise og Freddy Eriksen til overdragelse »når tiden kommer«. Freddy Eriksen voksede op i Århus. Han var ansat i en farvehandel og havde i 1949 sin debut på Kunst­nernes Påskeudstilling. I 1953 blev han optaget på Kunstakademiet. I 1966 kom han til Thy sammen med sin kone. Annelise og Freddy Eriksen boede først i Skjoldborg. Derefter på Dragsbækvej i Thisted indtil 1987, da de flyttede til Stenbjerg. Siden 2004 har den godt 80-årige Freddy Eriksen været på Solgården i Hundborg. Diana Holm tog dette billede fra udstillingen i Heltborg. Kunstnerens muse, Annelise dvæler ved et maleri fra 1971, da hun var i en brudekjole, købt i en genbrugsbutik. 68
Lissi og Peder fandt sammen efter 27 år. Peder Frode Hansen var for 27 år siden lærervikar ved Ellerup Friskole på Fyn. Lissi havde sønner på skolen og indbød til børnefødselsdag. Peder blev inviteret med. Lissi og Peder kiggede kærligt på hinanden, og Lissi fik Peders telefonnummer. Det gemte hun godt. Da hendes mand var død, ringede hun til Peder for at genopfriske bekendtskabet. Peder var parat. Lørdag den 24. juli 2010 blev de viet i Sjørring Kirke. De kom i fjernsynet og på forsiden af Thisted Dagblad, og nu bor Lissi hos Peder Frode i Skårup gamle skole. Foto: Diana Holm. 69
Heltborg Museum genopfriskede jernalderen. Mellem genopbyggede jernalderhuse var der mange aktivi­teter. Der blev bl.a. smedet knive. Foto: Diana Holm. 70
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Hans Jørgen Christoffersen

Jørgen Østergaard (står som Johs. Østergaard i artiklen).

Henning Thinggaard

Ole Bertelsen

 

Forsidemaleri:

Axel Mathiasen

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Diana Holm

Tage Jensens arkiv

PhotoCare

CLICK-fotografen

 

Grafisk tilrettelæggelse:

Karin S. Fredsøe, Tilde Grafisk