Jul i Thy 2001

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-14 Den gamle sædegård Irup er gået ind i en ny æra – Af Jørgen Miltersen. Fotos: Klaus Madsen.

Billeder:

Side 3: I fem år levede Allan Galsgaard alene på Irup med computerensom eneste selskab.

Side 4: Parken er smuk i vinterdragt, og om sommeren er der mange sjældne planter at se på, navnlig urter. De er måske bragt til Irup af munke i den katolske tid, da der blev lagt meget vægt på urter og lægeplanter. I parken findes svaleurt, Vibeæg, Sødskærm, Vild Tulipan, Dansk Ingefær, Ramsløg, Bulmeurt, Skarntyde, Martagonliljen, også kaldes Turbanliljen, og mange flere. De er omtalt i Havebrugshistorisk Selskabs Tidskrift 1971, nr. 1. En seværdighed er fire trakstræer, der efter boreprøver, fortaget af Poul Hald Mortensen, antages at være 300 år gamle.

Side 5: Hovedbygningen, der blev opført omkring 1800 i bindingsværk, blev grundmuret ca. 1840. Nær ved stuehusets sydende står en ældre sydlænge med en kælder, som formentlig er fra midten af 1500-årene. Ved den østlige ende af denne gamle bygning er opført en nyere avlsbygning, der har været brugt som stald, men i dag er indrettet til opbevaring af kartofler.

Side 6: På 1. sal i det store kvistværelse over hovedindgangen har Marianne indrettet sig med tegnestue, hvor hun planlægger restaureringer. Til daglig arbejder hun som sektionsleder i Morsø Kommunes afdeling for byplanlægning.

Side 7: Spisestuen er et af de rum, der skal restaureres efter Mariannes anvisning. Hun fandt i forbindelse med sin eksamensopgave ud af, at der på de indvendige paneler var 18 lag maling og lærredstapeter.

Side 8: Marianne og Allan Galsgaard ved juletræet i storstuen sidste år. Marianne har Anna Katrine på armen. Ida Kirstine holder sin far i hånden.

Side 9: Børnene Anna Katrine og Ida Kirstine har rige muligheder for at lege i det store hus.

Side 10: I dag ser Allan glad ud, for i stuen ved siden af har hankone og børn.

Side 11: På hver side af hovedindgangen til Irup står et grantræ i anledning af julen.

Side 14: Allan Galsgaard ved det sted i den mørke kælder, hvor pigen var skjult, og moderen senere blev muret inde. Som dokumentation blev der også taget et billede af mediet, men det ønskes ikke offentliggjort. Foto: Jørgen Miltersen.

15-20 Kronprinsen svævede i luften over Tved – Chefsergent ved Jægerkorpset, Carl Aage Nørr, fortæller om faldskærmsudspring over Thy.

Billeder:

Side 15: Chefsergent Carl Aage Nørr ved den buste, der er rejst i Aalborg Lufthavn til minde om Major Anders Lassen. Faldet for Danmarks frihed i allieret tjeneste 9. april 1945.

Side 16: Jægersoldater i luften over Thy maj 1970. Foto: Tage Jensen.

Side 18: Chefsergent Carl Aage Nørr, Kronprins Frederik, instruktør Bjarne Lyngsø, instruktør Tommy Christensen og Prins Joakim. Billedet er taget af Flyvestation Aalborgs Fototjeneste efter Prins Joakims første frie fald. Chefsergenten havde radiokontakt med prinsen under det frie fald.

Side 19: Kronprins Frederik træner afspringsteknik. Flyet er fra et civilt faldskærmscenter. Foto: Flyvestation Aalborgs Fototjeneste.

21-23 Peter C. Steffensen fra Nørhå fik Homestead i Dakota – Delores Jespersen, 1164 2nd Avenue Apt. 32, Des Moines, Iowa, skriver til Jul i Thy.

Billede på side 22: Ronald og Delores Jespersen juli 1997 i Diana og Morty Christiansens hjem i South Lake Iahoe, CA.

24-26 Madsen-Jylland på Carlsberg – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 24: Billede uden tekst. (Martin Christian Madsen)

Side 26: De ansatte på Gm. Carlsberg blev fotograferet i 1897 i anledning af 50 års jubilæet. Nr. 3 fra venstre i øverste række er sandsynligvis Martin Christian Madsen. Øverst til højre er indsat stifteren J. C. Jacobsen, der døde ti år efter jubilæet. Under stifteren Søren Anton van der Aa Kühle, der blev leder af bryggeriet efter J. C. Jacobsens død. Foto stillet til rådighed af Carlsbergs arkivar, Ulla Nymand.

27-28 Historien om en miskendt gave – Af Anders Skjødt, Pedersminde, Ås.

Billeder:

Side 27: Dette billede af vandkunsten blev taget ved Anders Skjødts ejendom Pedersminde i Ås en time før overrækkelsen til Thisted Kommune 10. august 1974. til venstre smedemester Peder Skammelsen, til højre Andes Skjødt, der var afdelingsdirektør for Andelsbanken, nu Nordea-Unibank.

Side 28: Anders Skjødt ved vandkunsten på Vesløs Skole 26. juni 2001. Foto: Hans Skjødt.

29-30 En hilsen fra maoriernes land – Af Henning Skov, H. C. Andrsensvej 46, Viborg.

Billede på side 29: Ida, Carlo og Anne flankeret af to maorier.

31-32 Pige fra Thy kom i Det adelige Jomfruekloster – Af Jørgen Miltersen.

 

Tekst/billedtekst til det første billede, side 31:

Dette billede er taget i Riddersalen på Roskilde Kloster – Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse. Det er kommet i Jul i Thy, fordi thyboer er med på billedet. Fra 1200 årene havde Sortebrødrene et kloster i Roskilde, og der var også et Sct. Agnes Kloster, men klostrenes gyldne tider sluttede med reformationen 1536. I 1600 årene fik to adelige damer, Margrethe Ulfeld, enken efter søhelten Niels Juel og Berte Skeel, enke efter generalløjtnant Niels Rosenkrantz til Selsø, ideen til oprettelsen af et jomfruekloster for adelens ikke mere så unge, attraktive fruer. De to adelige damer erhvervede det, der var tilbage af Sortebrødreklostret og Christian V underskrev 1699 statutterne for ”Roskilde Adelige Jumfruekloster”. Stiftelsen bevarede ordet ”Adelige” i 275 år indtil 1974, da der blev åbnet adgang for andre end adelige for at få klostrets 8 lejligheder udnyttet. Blandt dem, der er kommet på Roskilde Kloster, er Stinne Hove, født i Hillerslev 20. maj 1931, datter af Gerda Hove og sognerådsformand Jens Sunesen. I Jul i Thy 1999 og 2000 var Stinne Hove omtalt som den dynamiske sælger på Kunstcentret Lien i Hjortdal. Da hun fejrede 70 års fødselsdag i Riddersalen 20. maj 2001, sad adelige med ved bordet. Stinne Hove sidder ved bordenden bagerst i salen. I forgrunden til højre hendes datter Gerda, der samme dag fejrede sin 50 års fødselsdag.

 

Tekst til billedet på side 32:

I anledning af Roskilde Klosters 300 års jubilæum 1999 blev udgivet en smuk bog med tekst af Piet van Deurs og mange billeder. Et af dem er fra Den røde Stue. Fra venstre Birthe Münter, fru Gerda Lyndrup, fru Bente Jørgensen, komtesse Margrete Ahlefeld-Laurvig, frøken Elsebeth Nordentoft, fru Stinne Hove, fru Bente Simpson, fru Marianne Ahlefeld-Laurvig og fru Judith Sandager Jeppesen. For driften af klostret står i dag Stig lensgreve Bille Brahe Selby, kammerherre, hofjægermester Erik Skeel og Frederik baron Juel Brockdorff. Klosterforvalter er major Bent Werther Andersen. Fra bogen ”Roskilde Kloster”. Fremstillet af Grønlund’s Forlag. Foto: Mikkel Grønlund.

33-60 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Det første billede til Det gamle Album 2001 er kommet fra Nanna Kristensen, Hedegårdsvej 23, Svankjær. Det er taget på Skaksvej 16 i Klitmøller ca. 1980. Manden til venstre er mekaniker Christian Andersen, der boede på Skaksvej. Til højre Nanna Kristensens far, Cornelius Lynge, Bolwigsvej i Klitmøller. Cornelius Lynge var først filetskærer senere pedel på Klitmøller Skole. Han døde i 1991 i en alder af 93 år. Billedet er taget af Helge Hjortdal, der i mange år har haft sommerhus i Klitmøller. Helge Hjortdal er ifølge Kraks Blå Bog født i Thisted 3. april 1927. Han blev student fra Birkerød i 1946, cand. jur., ansat i Statsministeriet og ministersekretær 1956-64. Oplevelser fra tiden som sekretær for H. C. Hansen, Viggo Kampmann og Jens Otto Krag har han fortalt om i bogen ”Tre røde konger set fra sidelinjen”. Efter tiden som ministersekretær blev Helge Hjortdal chef for Folketingets Bureau 1966, og han var Folketingets direktør 1990-94. 33
Dette billede er fra Anders Schousgaard, Vegendalvej 13, Thisted. Det er elever i 2. mellem A, Thisted Gymnasium 1952. Forreste række fra venstre: Mary Poulsen, Anna Marie Pedersen, Bodil Bjerregaard, Bente Kerstens, Joan Christensen, Dorthe Lykke, Ingrid Gregersen, Irene Andersen og Inger Berg Poulsen. 2. række: Per Hald, Lars Folke, Ingrid Poulsen, Else Gramstrup, Elva Pedersen, Jørgen Vestergaard, Jørgen Hygum Hansen og lærer Otto Peder Frederiksen, kaldet OF. 3. række: Jens Peter Toft Madsen, Jørn Christensen, Knud Erik Bækgaard, Poul W. Hansen, Morgens Nissen, Jørgen Andersen, Bjarne Dybdahl og Anders Schousgaard Hansen. Det bemærkes, at Aase Vestergaard ikke var til stede, da billedet blev taget. 34
Forfatteren Søren Sørensen, Ellekrogen 28, Vedbæk, skrev til Jul i Thy 1991 om sin barndom i Thisted. I år har vi fra Søren Sørensen modtaget nogle billeder fra Thisted sidst i 1940’erne. Søren Sørensen mindes opførelsen af Gulftanken ved fiskerihavnen og skriver: Min far, Gunnar Carl Sørensen (Singer-Sørensen dengang boede vi på Strandvejen 51) var ”sjakbajs” på betonarbejdet, sandsynligvis for ingeniør Bach. Far står yderst til venstre, og jeg tror det er mig yderst til højre – gutten, der står og kigger ned. 34
Søren Sørensen, Ellekrogen 28, Vedbæk, har sendt flere billeder fra Thisted 1940-50. Hans far, Gunnar Carl Sørensen, som sidder som nr. 2 fra højre. Sjakket er sandsynligvis i færd med at grøfte på Aalborgvej. Det var muligvis det sjak, der lavede vejkrydset Østerbakken-Aalborgvej-Fårtoftvej-Vegendalvej i 1950. Nogle af folkene er genganger fra Gulftanken. Søren Sørensen fik læreuddannelse, blev skoleinspektør og undervisningsinspektør i undervisningsministeriet. Siden 1995 har han navnlig forsket i den nordiske historie og været meget aktiv inden for Foreningen Norden. Han har hentet inspiration i Thy til flere af sine romaner og skrevet digte på thybomål. 35
Til dette billede har Søren Sørensen denne tekst: Det må være kolonihavefolkene på Kronborgvej. Far står barhovedet som nr. 7 fra venstre i anden række. Vi blev drevet fra havekoloni til havekoloni, fra Spangbergsvej til Engen. Den på højre side af Kronborgvej var den sidste, vi havde inden vi flyttede fra Thisted. I øvrigt lokaliteter, man kan følge i mine romaner og noveller. 35
Billedet side 36: Eleverne i Sennels Skole stillede op til fotografering sammen med deres lærere i 1935. Billedet er fra Gudrun Frøkjær, Tingstrupvej 6 B, Thisted. Hun har fremskaffet de mange navne – 87 i alt, og givet hver enkelt et nummer. Forreste række: 1. Edith Gregersen, 2. Hilda Kristoffersen, 3. Else Lyng, 4. Aase Madsen, 5. Gerda Jensen, 6. Magda Larsen, 7. Elly Kanstrup, 8. Mary Henriksen, 9. Ingeborg Poulsen, 10. Sofie Nielsen, 11. Jenny Fink, 12. Meta Kristensen, 18. Mary Hundahl, 14. Erna Andersen, 15. Grethe Gade, 16. Lis Andersen, 17. Nora Kanstrup, 18. Ingrid Johansen, 19. Gudrun Christensen, 20. Kristian Gregersen. 2 række fra venstre: 21. Ebba Skaarup, 22. Gudrun Frøkjær, 23. Ole Larsen, 24. Anna Pedersen, 25. Stinne Sørensen, 26. Klara Poulsen, 27. Marta Johansen, 28. Rigmor Kanstrup, 29. Inger Yde, 30. Ida Hundahl, 31. Mary Andersen, 32. Inger Nielsen, 33. Anna Bunk, 34. Edith Poulsen, 35. Anna Gregersen, 36. Annalise Bech, 37. Edith Oddershede, 38. Elisabeth Fink, 39. Elna Nielsen, 40. Kresten Dalgaard, 41. Herluf Brandi,42. Fru Madsen, 43. lærer Madsen, 44. Helmer Thøgersen, 45. Evald Sørensen, 46. Peder Grønkjær, 47. Herbert Larsen, 48. Viggo Pedersen, 49. Kristian Sørensen, 50. Aage Sørensen, 51. Holger Jensen, 52. Harald Gregersen, 53. Niels Malle, 54, Jørgen Knudsen, 55. Aksel Villadsen, 56. Knud Pedersen, 57. Alfred Sørensen, 58. Orla Zangberg, 59. Evald Jensen, 60. Otto Sørensen, 61. Jens Larsen, 62. Hartvig Johansen, 63. Verner Møller, 64. Harald Kristoffersen. 4. række: 65. Børge Andersen, 66. Henning Andersen, 67. Gunnar Sørensen, 68. Helge Madsen, 69. Henry Jensen, 70. Richard Kanstrup, 71. Konrad Poulsen, 72. Harald Dahlgaard, 73. Hans Jørgen Mølgaard, 74. Viggo Oddershede, 75. Kaj Larsen, 76. Ib Lyng, 77. Svend Jensen, 78. Niels Sørensen, 79. Jacob Larsen, 80. Mogens Mølgaard, 81. Karlo Gregersen, 82. Tage Andersen, 83. Ejvind Malle, 84. Valdemar Jensen, 85. Mads Dahlgaard, 86. Viggo Møller, 87. lærer Jensen. 37
Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, 7752 Snedsted, er blandt de flittige bidragsyder. I år har han bl.a. sendt dette billede, som Kristian Frostholm, Sønderhå, har overladt til ham med denne tekst: Det er Damholm i Øster Hørdum (i dag inden Koldby byskilt). Billedet er fra ca. 1900, inden gården blev delt mellem to søskende. Den ene halvdel blev til ”Østervang”, da murer Theodor Jensen giftede sig med en datter fra Damholm. Det må være det samme stuehus, der står endnu. 37
Elever, der gik ud af 9. B på Thisted Borgerskole i 1963, har været samlet tre gange siden, oplyser Henning Hjorth, Højtoftevej 108, Thisted. Dette billede blev taget, da eleverne mødtes sidste gang, den 25. september 1999, da én af pigerne, Bodil Hansen, fejrede sin fødselsdag. Siddende fra venstre: Aase Jensen (pigenavn Jespersen), Otterup, Dorrit Jonna Overgaard (Dige), Thisted, Mette Marie Korsgaard Jensen (Bredahl), Nykøbing Falster, Aase Sørensen (Bach), Thisted. Bagerste række: Erland Jensen, Tved, Lennardt Tofte Nielsen, Thisted, Svend Larsen, Holbæk, Bjarne Andersen, Thisted, Bodil Hansen (Nystrup Andersen), Otterup, Henning Hjorth, Thisted, Bente Vibeke Nielsen (Thomsen), Borås, Sverige, Jørgen Dahl Andersen, Nørhå, Lisbeth S. Henriksen (Svalgaard), Nors,  Gerth Haaning, Sennels, Ulla Skadhauge (Pedersen), Thisted, Jan Dinesen, Oslo, Aase Østergaard (Holm), Spendrup. 38
Dette billede fra ca. 1929 er kommet fra Inger Groth, Kronborgvej 97, Thisted, med følgende tekst: Min morfar, købmand Th. Christensen, havde købmandsgården Strandgade 5 i Thisted, nu Østerbakken 5. På det andet hjørne af Østergade ses Diges Købmandsgård. På modsat side lå ”Det gamle Pakhus”, som hørte til købmandsgården i Strandgade. Det blev senere overtaget af Peter P. Hedegaard, Nørresundby. 38
Læsere kom til hjælp, da dette billede havde været i Jul i Thy 2000 med denne tekst: Ejeren af Hundborg Bageri, Karl Jensen, står i baggrunden med stråhat på. Til højre for ham brødkusk Jacob Jørgensen. Forrest til venstre med hue på en bagerlærling. Derefter Kristian, søn af slagter Jespersen, Hundborg. I forgrunden Gerhard Nielsen ved en maskine. Mon læsere af Jul i Thy kan finde ud af, hvad det er for én? Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg, sendte i november et brev med disse oplysninger: Den maskine, Gerhard Nielsen står ved, blev kaldt en afbrækker. Maskinen var hånddreven og blev brugt til rundstykker, tvebakker og horn, som bageriet selv bagte. I hver operation blev der 30 lige store stykker blød dej. Det oplyser Otto Østergaard i Hundborg. Otto var lærling ved Hundborg Bageri 1949-53 samt svend samme sted 1954-55. Otto Østergaard og hans kone har drevet bagerivirksomhed i Jylland i 33 år og har nu i ca. to år været bosat i Hundborg. 39
Fra Hadsundvej 13 i Astrup, 9510, Arden, har Inge Østergaard, født Frostholm, sendt dette billede fra en skolekomedie på Thisted Borgerskole 1949. Stående fra venstre Inge Frostholm, Poul Erik Poulsen, Frank Knudsen og Axel Møller Nielsen. Siddende yderst til højre Lise Sørensen. Bag på billedet står der: ”Hjertelig tillykke, Inge! Rigmor Schelle. Thisted, d. 26. marts 1950”. Til det kan føjes, at Rigmor Schelle i mange år var lærer på Borgerskolen. Billedet var en gave til Inge Østergaard, den dag hun blev konfirmeret. 39
Dette billede fra Telefoncentralen ved Tordenskjoldsgade i Thisted blev taget den dag, centralen lukkede lørdag den 7. november 1970. Betjeningen af abonnementerne overgik til en automatcentral i en bygning ved Møllevej. I Thisted fik de første telefon i 1880’erne. Den første telefoncentral blev indrettet i Hotel Royals bygning ved Storetorv. Fra et lille tårn udgik tråde til abonnementerne. Den næste central blev indrettet på Dragsbækvej nr. 32. Telefonhuset ved Tordenskjoldsgade blev bygget i 1915. Her blev der efterhånden brug for 65 omstillingsdamer, som blev ledige ved automatiseringen i 1970. 11 damer kom på andre centraler. 54 ønskede at blive i Thisted og så sig om efter andet arbejde. Billedet er fra Herdis Østergaard, Kappelstensvej 10, Thisted. Hun var i over tyve år ansat på telefoncentraler, først i Thisted, senere i Ø. Jølby og sidst i Hanstholm, hvor hun var i tre år, indtil Hanstholm blev automatiseret i 1972.  Nr. 3 fra venstre er Ellen Olesen. Stående længst til højre forstanderinde fra 1966 fru Yhr (tidligere frk. Purup). 40
Olga Pedersen var forstanderinde på Telefoncentralen i Tordenskjoldsgade i Thisted fra 1942 til 1966, da hun blev afløst af Ingrid Yhr. 41
Dette billede fra Telefoncentralen i Thisted 1956 er af Herdis Andersen, senere Østergaard, Kappelstensvej 10, Thisted. Hun var i over tyve år ansat på telefoncentraler. Først i Thisted, senere i Ø. Jølby i tre år og sidst i Hanstholm i tre år. Hun var i Hanstholm da denne central blev automatiseret i 1972. 41
På dette billede fra Telefoncentralen i Tordenskjoldsgade er det Anna Svoger, der sidder nærmest fotografen. 41
Aage Christiansen, Trollhättanvej 12, 9800 Hjørring, har gemt dette billede fra 1937, da elever i Thisted kommunale Mellem- og Realskoles 4. mellem var på udflugt til Haderslev. Han skriver: Billedet med de mange personer forestiller fra oven og ned, fra venstre til højre Aage Christiansen, Carlo Thomsen, Jørgen Hald, Poul Werner Jensen, Poul Nørgaard, Calle Søndergaard, Jens Mærkedahl, Lilly Thomsen, Else Andersen, Inge Agerholm, Grethe Andersen, Knud Damsgaard, Poul Søndergaard, August Bruhn, Poul Ulriksen, lærer Jens Berg, Haderslev, fru overlærer Hundahl, Jakob Søndergaard, fru lærer Skov, Arnold Dragsbæk, Søren Anker Møller, Niels Hansen, Knut A. Knudsen, Robert Svalgaard, Thorleif Pedersen, Chr. Bundgaard, Jens Torp Madsen, Ib Jørgensen, Folmer Bjerregaard, Svend Kloster, Tekla Petersen, Anders Hove, Valborg Eriksen, Karen Larsen, Jørgen Dybeck, Ingrid Knudsen, Poul Damsgaard, Hanne Thorn, Ebbe Hundahl, Arne Christoffersen, lærer P. Skov, overlærer N. I. Hundahl, fru lærer Gerd Berg, Haderslev, en ukendt, Ove Andersen, Ole Hundahl, Arne Thomsen og Jørgen Skov. 42
Fra Egon Johansen, Legindvej 13, Hørdum, er dette billede kommet med denne tekst: Billedet tilhører Kristian Frostholm, Sønderhå. Det er hans hjem, Kirsebærvænget nr. 1 i Koldby som det så ud omkring 1900. Her boede tømrer Mads Tandrup, der også virkede som bygningssagkyndig og senere som vejassistent i det sydlige Thy. Mads er kendt som arkitekten ved mange store byggerier: Rosvang, Irup, Hurup Skole, ligesom han stod for kromand Nyboes byggerier i Midtthy sammen med fætteren, murer Nikolaj Tandrup fra Hørsted. Efter Mads Tandrups død blev der afsløret en mindesten på Hørdum Kirkegård for sognets store søn. Ved samme lejlighed talte provst Dahl fra Hurup og læste Hans Tausens gamle digt om løgn og sandhed. Mads og hans slægt stammer fra gården ”Enghove” i Jestrup (nedrevet). Mads havde skøret sine initialer i en stolpe i laden. Han havde indrettet tømrerværksted i østenenden af huset til højre for den tofløjede dør. En senere ejer, Thorvald Møller, nedrev det gamle stuehus og byggede nyt. 43
Skomager Marius Reenberg var Hørdums original op til midt i 1900-årene, fortæller Egon Johansen. Han har fået billedet fra Preben Kjær, Koldby. Det er af Marius Reenberg i 1917, da han var soldat ved 10. Bataljons 4. Kompagni i Fredericia. Der fortælles mange historier om ham. For eksempel når hans kone var syg. Så ringede han til gamle Hvass Hansen i Koldby og sagde: Det er mig! Flodhesten er blevet syg. Eller når han skulle bestille tid for hende ved damefrisøren: Det er mig! Kan jeg få geden krøllet? En forvirret assistent vendte sig om og spurgte indehaveren af forretningen: Hvad er meningen? Åh, det er bare skomageren. Giv ham en tid! 43
Dette billede fra Egebaksande i Vang Sogn blev taget i 1942, da dyrlæge N. L. Toft var ejer af gården. Billedet er fra Aage Jensen, Egebaksandevej 4. Han arbejdede i flere omgange på gården, først som karl, sidst som traktorfører, og det blev til 35 år i alt. Han er ikke selv med på billedet, men giver følgende oplysninger: Stående fra venstre Kr. Madsen, Jens Jeppesen, Marius Jensen, Marius Hansen, bestyrer Andersens far Lars Andersen, Jens Christensen, Peter Fink, Jens Madsen, bestyrer Andersen og hustru. Tjenestepigerne Anna Nielsen og Karen Madsen. Helt ude til højre forvalter Justesen. Bagerst på den første traktor Harry Pedersen, kaldet Bif. På den anden trakter Elmer Jensen. På hestene fra venstre Sigfred Møller Pedersen, Emil Sørensen, Karl Morising, Marius Nielsen, Sigvard Jensen og bestyrer Andersens sønner Poul og Svend. 44
Dette luftfoto blev taget af Sylvest Jensen, Hillerød, i 1946. Egebaksande blev i 1860’erne opført af kaptajn Jagd, der i 1863 fratrådte som telegrafbestyrer og gav sig til at udtørre Sjørring Sø. Han solgte Egebaksande i 1870 til kulturminister J. F. Scavenius. Fra 1903 var J. P. Hansen ejer frem til 1928, da gården blev solgt til E. Dahm og dyrlæge N. L. Toft. Fra 1934 var dyrlæge Toft eneejer. Egebaksande ejes i dag af dyrlæge Tofts datter, Grethe Stief. 45
Ved Faddersbøl Bro på et hjørne af jord, der har hørt under Egebaksande, blev 14. august 1995 afsløret en mindesten for Kaptajn Jens Christian Henrik Claudius Jagd. Verner Poulsen fortalte først om Kaptajn Jagds store indsats i forbindelse med afvandingen af Sjørring Sø, og så blev afsløringen foretaget af Kaptajn Jagds sønnesøn, Svend Jagd (til højre). Han havde taget sin søn Henrik (til venstre) med til Faddersbøl. Stenen bærer følgende indskrift: ”Kaptajn J. C. H. C. Jagd 1821 – 1895. Lod denne kanal grave og udtørrede Sjørring Sø 1860. Han opdyrkede herefter de 850 ha søbund”. Foto: Jørgen Miltersen. 45
Dette billede af Landlyst Teglværk i Torp vest for Thisted er udlånt af Mogens Brix, Højtoftevej 69, Thisted. Det første teglværk blev anlagt i 1848 af en mand ved navn Aagaard, oplyser Mogens Brix. Det var et håndstrygerværk med hestegang. Min bedstefar, Anton Emil Brix, overtog teglværket i 1875. Han stod som ejer, indtil han døde i en alder af 93 år i 1946. Da havde min far i en årrække stået for driften. Min far, Peder Brix, ejede teglværket, indtil han i ca. 1965 solgte det til Poul Rysgaard fra Snedsted. Derefter eksisterede teglværket, indtil driften blev stoppet i 1972-73. Mogens Brix mener, at billedet blev taget i forbindelse med hans bedstefars 90 års fødselsdag. 46
Leif Heskjær, der i mange år arbejdede på Landlyst Teglværk, fortæller: Jeg var i første gang på teglværket i årene 1951-53 og derefter 1963-79. Jeg begyndte som ”triller” med trillebør og kom senere i lergraven. Teglmesteren var en ældre mand, en tysker, der hed Büching. Han havde en bror, der hed August og var brænder. Endvidere var jens Snæver Andersen og Gerald Kristensen brændere. Manden, der lagde ler i maskinen, hed Wolfgang. Han var også tysker. Så var der én til at skære stenene og fire trillere, en timelønsmand og altmuligmand, Eigil Andersen. Endvidere seks mand ved ovnen – tre til at sætte sten ind og tre til at tage ud. Reinholt Snæver Andersen rankede dem. Det var betegnelsen for, at han satte sten på skrå oven på hinanden i ovnen. Chr. Sørensen og jeg kørte dem ind. Til at tage ud af ovnen havde vi Karl Fjeldgaard, Villy Hansen og Henry Kold. På billedet af teglværksarbejdere på Landlyst 1964-65 ses fra venstre Villy Hansen, Jens Klausen, Aage Jensen, Leif Heskjær, Chr. Sørensen og Karl Fjeldgaard. Leif Heskjær, der i nogle år drev landbrug, først i Hørdum, senere i Sjørring, bor nu Hundborgvej 53 i Thisted. 47
Fra venstre Aage Jensen, Chr. Oddershede, Leif Heskjær og Karl Heinz Møbius, kaldet Bubbi. Pigen er Bubbis niece. 47
Bubbi, Chr. Oddershede, Leif Heskjær, Aage Jensen og Bubbis søsterdatter. Bubbi blev musiker og drev i nogle år Basses Kro. 47
Sognepræst Axel Sjølander havde sit første hold konfirmander i Thisted i 1950. De blev konfirmeret 26. marts. Billedet er fra Inge Østergaard, født Frostholm, Hadsundvej 13, Astrup, 9510 Arden. Hun kan ikke huske alle navne, da nogle var fra Skinnerup, men heldigvis var der hjælp at hente hos typograf Søren Pedersen, Kronborgvej 67, der fik yderligere hjælp ude i byen hos Poul Erik Poulsen. Bagerste række fra venstre: Elo, en ukendt, Jens Kristian Sørensen, Søren Pedersen, Finn Kristensen, Jørgen, Finn Korsgaard Christensen, Christian Tilsted, Poul Erik Poulsen, Knud, Børge Christensen, Kan Kristensen og Martin Christensen. Midterste række: Folmer, Svend Aage, Peder, en ukendt, Verner Larsen, Laura, Ella, Ruth Korsgaard Christensen, Inga Bach Larsen, Laura, en ukendt, Ninna, Else Margrethe Nielsen og pastor Sjølander. Forreste række: En ukendt, Inga Pedersen, Birthe, Etly, Else Kyndi Christensen, Aase Mathiassen, Inge Frostholm, Grethe Reenberg, Inger Bedsted, Jonna Iversen, Nancy Eliasson og Inger Elisabeth Hundahl. Pastor Axel Sjølander, født i Randers 1913, var residerende kapellan i Thisted og sognepræst i Skinnerup 1949-66, fra 1966 til 1979 sognepræst i Bregninge på Tåsinge. 48
Billederne på denne side er fra Eva Søndergaard, Thistedvej 19. Hun har gode minder knyttet til brødudsalget i hjørneejendommen lige over for Hotel Aalborg. Det blev drevet af Elfrida Kristensen, der havde været defektrice. Hun står uden for brødudsalget i hvid kittel sammen med et par børn, men ikke hendes egne. Hun var ugift og havde ingen børn. Eva Søndergaard mindes brødudsalget fra de år, hun var ansat på sygehusets vaskeri 1947-52. De ansatte gik gerne til brødudsalget sidst på dagen, når de kunne få brød for næsten ingen penge. Elfrida Kristensen havde lejlighed oven op forretningen med udsigt til Storegade. En søster og hendes mand, Otto Hansen, boede i samme hjørneejendom med udsigt til havnen. Ved siden af Hotel Aalborg lå det eksklusive Jensbys Pensionat. Da det blev reveet ned i 1964, blev der frit udsyn til Petrs Beyer Logens bygning. 49
I denne lejlighed boede Elfrida Kristensens søster sammen med sin mand, trykker Otto Hansen. Efter søsterens død blev Eva Søndergaard hjemmehjælper hos Otto Hansen, der ses i vinduet. Hånden, der er malet under vinduet, viser vej til A. Henriksens værksted. 49
Elfrida Kristensen, Storegade 26, Thisted. I pas fra 1966 opført som fhv. detailhandler, født 19. marts 1902. Højde 171 cm, mørkeblond, grå øjne. Ingen stempler i passet bortset fra ”Politimesteren Thisted Købstad m.v.” Underskrevet af politifuldmægtig E. Kølln. 49
Dette billede fra Thisted Amts Tidendes ekspedition er indleveret af Anne-Marie Poulsen, Solhøjvej 49, Thisted. Det er fra 1957, da der var ekspedition i lokalet til venstre for hovedindgangen, hvor nu reklamekonsulenterne sidder. Til højre havde redaktøren sin privatbolig. I forbindelse med redaktørskifte 1962 blev privatboligen indrettet til ekspedition. Seks medarbejdere er med på billedet, der blev taget for 44 år siden. Fra venstre fru Rigmor Iversen, Inga Nielsen, stående ved skranken Anne-Marie Poulsen (født Sørensen), siddende frk. Johanne Tøttrup og bogholder Chr. Jensen. Stående for enden af skranken Henny Hebsgaard, der taler med en kunde. Pigen foran, der taler med Anne-Marie Poulsen, er sognepræst Erich Jessens datter Lise, som er bosat i Paris. Thisted Amts Tidendes redaktør efter M. Aaberg var fra 1933 J. J. Lustrup. Han blev afløst af Chr. P. Fogtmann 1. oktober 1962. Avisen skiftede navn til Thisted Dagblad i 1970, da Thisted Amt blev nedlagt. Siden 1. juni 1985 har Hans Peter Kragh været chefredaktør. 50
De blev konfirmeret i Klitmøller Kirke 1. april 1951. Bagerste række fra venstre Erik Andersen, Julius Lyhne Andersen, Lars Chr. Frost, Anni Frost, Inger Krogh, Ruth Kristiansen, Ruth Andersen, Villy Dragsbæk, Krestian Olsen og Erik Odder. Forreste række Rita Andersen, Anny Andersen, Emma Johansen, Herdis Kristensen, Rosa Bach, Nanna Lynge, Jenny Jensen, Merry Grønkjær og Karin Due. Klitmøller hørte dengang under V. Vandet. Sognepræst i Vester og Øster Vandet var 1946-62 Jens Peter Christensen. Han brækkede et ben inden konfirmationen, og så måtte provst Hjortsvang, Sjørring, træde til, fortæller Nanna Lynge, nu Kristensen, Hedegårdsvej 23 i Svankjær. 51
Dette billede, der er udlånt af Sydthy Egnshistoriske Arkiv, Biblioteket, Søndergade 1, Hurup, er fra 1908. Kvinderne var trods de lange skørter begyndt at vove sig op på en cykel, og så skirede de sig eskorte af to mænd. 51
Børge Larsen, Merianvej 11, 8240, Risskov, har sendt dette billede af elever i Tingstrup Skole. Han mener billedet er fra 1946 og skriver: Jeg er interesseret i kontakt med gamle elever. Han husker navne på de fleste og har sat numre på: 1. Frk. Christensen, 2. Jørgen Andersen, 7. Henny Madsen, 8. Leif Nielsen, 10. Jørgen Christensen, 13 Henry Larsen (min bror), 18. lærer Ingemann Høyrup, 19. Svend Jensen, 20. Rosa Poulsen, 21. Mary Christensen, 22. Peder, 23. Grethe Larsen (min søster), 24. Grethe Andersen, 25. Else Tousgaard, 26. Niels Chr. Landbo, 27. Erling Madsen, 28. Knud Erik Christensen, 29. Karl Eigil Christensen, 30. Børge Larsen (mig selv), 31. Jens Jensen, 32. Knud, 33. Egon Zefting, 36. Bodil Riis, 38. Svend Aage, 41. Svend Aage Kristiansen, 45. Alice Overgaard, 47. Mette Klitgaard, 54. Hanne Jensen, 55. Birgit Høyrup, 56. Svend Eiler Gregersen, 57. Kristian Falksen, 58. Gerda, 59. Inger Hundahl, 60. Karen Nielsen, 61. Else Madsen, 62. Laura Madsen, 66. Tage Andersen, 67. Henning Christensen, 78. Jutta Overgaard, 79. Irene Zefting, 81. Bøgh Klitgaard, 84. Bente Jepsen, 85. Kaj Landbo, 86. Herluf Christensen, 89. Peder Poulsen, 90.Ingrid Søgaard, 91. Birtigh Frost, 93. Per Noes, 96. Mogens Høyrup, 97. Inge Noes, 98. Karna. 52
”Thycyklen” blev fremstillet i denne hjørnebygning i Vestervig, som Laurids Kappel lod opføre først i forrige århundrede. På huset står der ”Thy Cykle & Luftringeværksted”. I 1903 indrykkede Laurids Kappel denne annonce i Thisted Amtsavis: ”Thy Cykler er de eneste, som kan sælges med to års virkelig garanti. Ovnlakering, fornikling samt hvilken som helst cyklereparation, både med skårne og drejede gevind udføres”. Billedet er fra et postkort, som bag på havde denne tekst: ”Den bedste Cykle det er Thy. Paa den bør alle køre. Den løber let fra By til By, endog i daarligt føre. I modvind og mod Bakkens Top. Den farer hurtigt let derop, ja, det udtaler flere, hvem kan forlange mere. L. Kappel”. På motorcyklen foran huset sidder Laurids Kappel med fru Maren Kappel i sidevognen. 53
”Lindahlsminde Skole. Lærer Sparevohn med familie”. Mere står der ikke som tekst til dette billede fra arkivet på biblioteket i Hurup, men takket være hjælp fra mange: Elly Mardahl, Uggi Larsen, Bjarne Jørgensen og Alfred Rasmussen lykkedes det at finde frem til et barnebarn: Kirstine Sparevohn, København. Billedet er formentlig taget i 1883, da Vilhelm Sparevohn blev lærer på Lindahlsminde Skole efter at have været lærer i Tåbel. Han sidder ved bordenden til højre. Den tykke dame til venstre er ikke hans kone, fremhæver barnebarnet. Min bedstemor Kirstine, som jeg er opkaldt efter, var en høj, flot kvinde. Det er formentlig hende der sidder i midten. Ved siden af den tykke sidder min faster Sigrid, der blev musiklærer i Viborg. Stående min faster Agnes, der blev gift med lærer Grøn i Villerslev. Deres søn Arne Grøn blev lærer i Thisted. Mine bedsteforældre i Lindahlsminde fik fem børn: Kristiane, Karoline, agnes, Holger og Viggo, min far. Han var i 40 år møbelsnedker med forretning ved Vestervig Kirke. Min mor, Kirsten, var datter af købmand Lauridsen i Krik. Minbror Vilhelm, der overtog fars forretning, døde i 1991. Jeg er fra 1923, tog realeksamen i Hurup, blev uddannet i en manufakturforretning i Vestervig, kom til København, blev gift og fik en datter. Jeg bor i dag alene på Frederiksberg, Roskildevej 116, 5. sal til højre. Kaffekanden, som man kan se på bordet i haven ved Lindahlsminde Skole, står i dag til pynt hos mig. 53
Elever i Kallerup Skole ca. 1943. Billedet er fra Ronald Kristensen, Hedegårdsvej 23, Svankjær. Øverste række fra venstre: Henning Thomsen, Thea Jensen, Folmer Andersen, Ella Thomsen, Erling Kristensen, Ragnhild Thomsen, Inge Søgaard, Esther Jørgensen, Anna Raaby. 2. række: Lærer Eriksen, Jens Chr. Dige, Aage Jensen, Henny ?, Karen Pedersen, Eva Pedersen, Johanne Svendsen, Martha Block, Anna Brogaard, fru Eriksen. 3. række: Erna Kristensen, Arne Kristensen, Valdemar Thomsen, Ingrid Sørensen, Ernfred Kristensen, Ejnar Jensen, Ronald Kristensen, Alfred Block, Esther Andersen. Forreste række:  Frode Kristensen, Johannes Jensen, Annelise Uhrbrand, Gudrun Andersen, Mette Thomsen. 54
Tåbel Idrætsforenings dilettanter 1948-49. Billedet er fra Jens Nielsen, Vestergade 33, Vestervig. Bagerste række fra venstre: Alfred Hansen, Hakon Jørgensen, Karl Boll, Elin Nilsson, Mejner Jensen, Bent Jensen, Herdis Jørgensen, en ukendt, Svend Steffensen, Edith Thorsted, Niels Tølbøll (bestyrer). Forreste række Marius Thorsted, Jens Nielsen, Gerhard Andersen, Leo Jensen, Mary Christensen og Jens M. Jensen. 54
Eleverne i Årup Skole stillede op til fotografering i 1938 sammen med lærer Peter Sørensen og frue. Billedet er fra Egon Holm, Stokkeby Landevej 5, Ærøskøbing. Bagerste række fra venstre: Henry Jepsen, Poul Erik Jespersen, Karen Marie Thomsen, Marie Bredal, Henny Kirk, Anne Marie Clausen, Anne Lise Bredal, Svend Holm, Harry Larsen. Næste række: Magnild Svankjær, Peter Sørensen, Gudrun Poulsen, Emma Larsen, Ida Kvejborg, Kristian Yde, Anders Knudsen, Viktor Brandhøj. Næste række: Maja Kristensen, Thyra Thomsen, Ruth Pedersen, Edith Larsen, lærer Sørensen og frue, Jenny Poulsen, Inger Poulsen, Egon Holm. Forreste række: Robert Krogsgaard, Villy Kirk, Inga Christensen, Astrid Kvejborg, Thomas Kvejborg, Helmer Larsen, Emil Ninn, Kristian Poulsen og Aksel Svankjær. 55
Billederne på denne side er kommet fra Israel – fra Oskar Strauss i Yokeneam. Til Jul i Thy 1998 fortalte Oskar Strauss om 13 tjekkiske jødebørn, der på initiativ af Kvindernes Fredsliga fik ophold i Thy i 1939. Senere kom der også jødebørn fra Østrig og Tyskland. Da Danmark blev besat af tyskerne 9. april 1940, var det usikkert at blive her. Sverige blev et foreløbig mål. Palæstina det endelige. Det første billede er taget i juli 1940, da der var afskedssammenkomst i Hillerslev Præstegård. Børnene kom dog ikke afsted på grund af vanskeligheder i forbindelse med, at tyskerne erobrede Paris. I november gav tyskerne pludselig ordre til, at alle udlændinge skulle forlade Jylland i løbet af 24 timer. Jødebørnene kom med tog fra Thisted 26. november. Fru Dagmar Lustrup fra Kvindernes Fredsliga sørgede for plads til børnene på Fyn og det lykkedes 5. december at få dem videre til Sverige. Den 24. december nåede de til Palæstina og fik ophold i kibbutzen Greva.

Næste billede er fra Hillerslev Præstegård, hvor jødebørnene fik danskundervisning hos sognepræst Vagn Berg og frue. En jøde, der var engelsk statsborger, Jizchaki, underviste dem i hebraisk. Han flygtede til Sverige og planlagde jødebørnenes rejse til Palæstina. Oskar Strauss blev i 1946 gift med Malka Schneidmann fra en landsby i Jordandalen. I 1952 fik de deres hjem i Yokneam, hvor tre børn voksede op: Ami, Udi og Mira. Dette billede tog Oskar Strauss i april 1968, da han var på besøg sammen med sin kone. Fra venstre Malka, Dorthea Poulsen, fru Berg og Vagn Berg. Malka døde i 1995.

Øverst til højre: Jødebørnene var i Thy i et års tid fra november 1939. Den 16-årige Oskar Strauss fik ophold på Hov Planteskole hos Kristian og Dorthea Poulsen, der ses her sammen med Thorkild Agesen. Forrest Grete, gift med Børge Mikkelsen. Billedet er taget ca. 1956 i Hov.

Nederst: Fra Hov Planteskole snevinteren 1939-40: Kristian og Dorthea Poulsen, Oskar Strauss, gartnerielev Petersen og Werner Jespersen. Oskar Strauss mindes juleaften 1939, da man fra Hov kørte til Sennels Kirke i hestetrukken slæde: På himlen var der stjerner og nordlys. Hjemme ventede juletræet, gaver og fin julemad.

56
Parti fra Bredgade i Hurup ca. 1907. Lokalkendte folk kan sikkert finde ud af hvor billedet er taget. Det findes på Sydthy Egnshistoriske Arkiv med denne tekst: Huset til venstre tilhørte tøffelmager Jensen. Han udførte også klipning samt barbering. Børnene legede dengang på gaden. Bilerne behøvede de ikke bekymre sig om, for der var ingen. Det kan tilføjes, at der øverst på skiltet ved huset længst til højre står M. Jensen. 57
Dette billede fra havnen i Thisted er kommet fra Morten Andersen, Grønningen 13, Thisted, med oplysning om, at Holger Sørensen i 1924 oprettede Sørensens Kulhandel. Kranen blev opsat i 1938 og var i brug, indtil den blev taget ned i 1970 i forbindelse med, at kulhandelen blev nedlagt. 57
Konfirmander i Bedsted søndag den 1. april 1951. Bagerste række fra venstre: Olfert Kjærgaard, Erling Jensen, Knud Erik Madsen, Hjalmar Kjær, Peter Haarhøj, lige foran ham Jens Nedergaard, Jens Peter Tolbøll, Arne Pedersen, lige foran ham Frank Jensen, Eigil Pedersen, Poul Poulsen, Thomas Langballe, Mogens Jensen og sognepræst Jørgen Leibølle. Forreste række: Yelva Bangsgaard, Inger Kjærgaard, Tove Olsen, Ellen Olsen, Inga Kjærgaard, Ingred Poulsen, Karen Poulsen (Nørgaard), Elly Jensen (Riis), Karen Jespersen, Else Pedersen, Annelise Nielsen (Kræmmer), Bodil Knudsen og Edy Kristiansen. Billedet opbevares i arkivet på biblioteket i Hurup. 58
Kongebesøg i Thisted i 1966: Kongeskibet ”Dannebrog” lagde til ved Borgmesterkajen onsdag den 20. juli. Kong Frederik og Dronning Ingrid havde Prinsesse Benedikte med. Endvidere Prins Georg og Prinsesse Anne. En tusindtallig skare med amtsmand Florian Martensen-Larsen og borgmester Axel Mikkelsen i spidsen tog imod. Derefter hilste kongeparret og Prinsesse Benedikte på embedsmænd og repræsentanter for forskellige organisationer. Kongefamilien fortsatte til Hanstholm for at se på havnen, der skulle være klar til indvielse i september det følgende år. Var derefter på tur gennem plantager med overklitfoged Axel Rasmussen. Om aftenen fik Sydthy Besøg. Uanmeldt kom kongefamilien til Vestervig for at se kirken, men døren var låst. Kirkebetjent Ejnar Olesen var taget til Thisted for at få et glimt af kongefamilien! Efter ophold ved Liden Kirstens grav fortsatte kongefamilien til Agger. Torsdag formiddag var der besøg hos direktør Tage Priess på Østerskompagniet i Nykøbing, og om eftermiddagen gik turen til Vangså, hvor de kongelige ifølge med Thisted Amts Tidende ”nød badelivets glæder”. Torsdag aften lagde ”Dannebrog” ud fra Borgmesterkajen, som den blev kaldt, fordi borgmester Axel Mikkelsen var direktør for kul- og foderstoffirmaet P. O. Poulsen. 59
Borgmester Axel Mikkelsen er 20. juli 1966 i gang med det nifoldige leve for majestæterne. I 1950’erne kom kongefamilien ofte til Thisted ombord på ”Dannebrog”. 1954: 21. juni, 1955: 21. juni, 1956: 17 juli, 1957: Limfjorden med besøg i Glyngøre, men ikke i Thisted, 1958: 26. juni. I 1961 lagde ”Dannebrog” til kaj i Thisted 8. juli og sejlede den følgende eftermiddag, men 10. juli vendte Kong Frederik og Prinsesse Margrethe tilbage til Thisted for om aftenen at overvære Det kongelige Teaters opførelse i Friluftsteatret af Adam Oehlenschlägers skuespil ”Hagbarth og Signe”. 57
Amtmand Martensen-Larsen og borgmester Axel Mikkelsen tager imod. Fru Gudrun Martensen-Larsen med lys hat hilser på Prinsesse Benedikte, fru Edith Mikkelsen på Dronning Ingrid. Kong Frederik, født 11. marts 1899, døde 14. januar 1972. Dronning Ingrid døde 7. november 2000 i en alder af 90 år. 57
Elever i Hurup Realskole 1951. Billedet er fra Lissi Ringgaard (født Starch Lauritsen), Toftevej 3, 8600 Silkeborg, som oplyser: Siddende i forreste række fra venstre: Elin Houmøller, Ester Poulsen, Ulla Hummelshøj, Aase G. Lauritsen, Esther Hansen, Inga Korsgaard, Gurli Shcelle, Elise Hansen, Bente Nielsen, Ruth Johansen, Lissi Starch Lauritsen og Anna Boddum. De stående bagved har fået numre, da de ikke står på lige række: 1. Lærer Hans Borre Larsen, 2. Lærer Malle, 3. Lærerinde Elisabeth Vittrup, 4. Lærer Erik Nejrup, 5. Henning Frost Larsen, 6. Jørgen Vestergaard Pedersen, 7. Markil Gregersen, 8. Jørgen Pilgaard Kristensen, 9. Torben Søndergaard Nielsen, 10. Axel Nielsen, 11. Asger Bovbjerg. 12 og 13 bestyrerparret Agnes Thrane Hansen og Ingvar Hansen, 14. Jens Peter Jensen, 15. Jens Hestbech, 16. Peter Hove, 17. lærer Dan Videbæk, 18. lærer Helge Kjær Christensen. Efter planen vil 50 års jubilæet blive markeret i Hurup lørdag den 22. september, bl.a. med besøg på den gamle, nu nedlagte skole og festmiddag på Købmandsgården i Doverodde. Redaktionen af Jul i Thy sluttede 1. september. 60
61-67 Det nye album

Billeder:

Navn Side
Blandt de billeder, der er sendt til Jul i Thy i år, er flere fra Jens Frostholm, Danmarksgade 2A, Struer. Nogle er fra Thisted Gymnasium. Til dette billede har han denne tekst: ”Den venlige dame, hvis navn jeg ikke kender, drev mejeriudsalg på Østerbakken. Dér hentede vi slik og kager”. Da billedet blev lagt på bordet foran arkivar Orla Poulsen, Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads, sagde han straks: Det er Lise Bak. Så gik han hen til sin computer og fandt nærmere oplysninger. Lise Bak var født i Arup. Hun lærte tidligt at bære et ansvar. Hendes mor døde i barselseng, og Lise måtte tage sig af sine tre mindre søskende. Senere kom hun ud at tjene som kokkepige, først i frugtplantagen i Øsløs, siden i Fredensborg på Sjælland. Hun kom til Thisted i 1949 og åbnede brødudsalg på Østerbakken, Aalborgvej 32. Det drev hun til kort før sin død sidst i marts 1986 i en alder af 74 år. 61
De mødtes 50 år efter, de var blevet konfirmeret i Sjørring Kirke 1. april 1951 af sognepræst Georg Westh. Bagerste række fra venstre: Ernst Hove, Uldum, Aksel Kristensen, Blåhøj, Jens Krogsgaard Jensen, Sjørring, Vagn Dommerby Kristiansen, Thisted, Arne Sørensen, Ræhr, Folmer Andersen, Sjørring, Peter Nielsen, Ålestrup, Martin Jensen, Vadum. Midterste række: Peder Frode Hansen, Skårup, Marie Christensen (født Pedersen), Viborg, Ingrid Dige (Jeppesen), Sjørring, Bodil Mogensen (Søe), Amtoft, Ellen Jensen (Poulsen), Vejrumbro, Mette Langballe (Vestergaard), Snedsted, Knud Winther Andersen, Thisted. Forreste række: Ellen Marie Jensen, Thisted, Gerda Balsby (Saugbjerg), Snedsted, Irma Jensen (Overgaard), Snedsted, Inger Haar (Christensen), Thisted, Ingrid Nielsen (Jensen), Tjørring, og Elly Jensen (Lauridsen), Sperring. Georg Westh var sognepræst i Sjørring-Thorsted 1949-71, provst 1952-71. 62
Disse gamle konfirmander mødtes 60 år efter de var konfirmeret i Sjørring Kirke. Bagerste række fra venstre: Georg Hove Pedersen, Næstrup, Laurits Vestergaard, Sjørring, Erik Aagaard Saugbjerg, Resen, Hans Jensen, Sjørring, Harald Olesen, Snedsted,. Midterste række: Viggo Pedersen, Langskov, Aksel Neesgaard, Snejbjerg, Børge Pedersen, Rødby. Siddende forrest: Ellen Fuglsang Stolt (født Kristoffersen), Thisted, Signe Larsen (Sørensen), Grete Søndergaard, København, og Ingrid Jeppesen (Kristiansen), Sjørring. De havde gået til præst hos N. Hjortsvang. Han var syg på konfirmationsdagen 30. marts 1941. Residerede kapellan i Thisted, H. Juul Sørensen, trådte til og gennemførte konfirmationen. N. Hjortsvang var sognepræst i Sjørring-Thorsted 1923-49, provst 1933-49. 62
Studenter fra Thisted Gymnasium årgang 1951 samledes på Hotel Hanstholm torsdag den 21. august 2001 til 50 års jubilæumsfest. I forreste række fra venstre Else Elmig, Lisbeth Ludvigsen, Lizzi Busch (datter af boghandler, senere biografdirektør Georg Pors, Royal-Teatret i Thisted) og Hanne Bæk. I midterste række Per Kynne Frandsen (Slotsorganist på Frederiksborg), Ove Pedersen, Jens Munk-Christensen og Jørgen Mikkelsen (EBM i Thisted). Bagerste række: Bent Heiring, Asger Nordentoft og Svend Aage Pedersen. Foto: Peter Mørk. 63
En 10. klasse fra Thisted Borgerskole samledes til 25 prs jubilæum i 2000. Bagerste række fra venstre Kim Tilsted, Per Odde, Finn Nielsen, Frank Poulsen, Frits Nielsen. I midten Martin Hvidt, Mogens Høyrup, Birgitte Mikkelsen, Susanne Kvejborg (Lehd), Kirsten Sloth, Connie Bisgaard (Elkjær), Per Jørgensen, Jette Smed. Forreste række Kent Kvejborg, lærer Louise Krøyer, Lene Berthelsen, Ulla Norden Tørslev (Nielsen),Ellen Soelberg, Karen Marie Nielsen (Andreasen) og Helle Agerholm. Foto: Peter Mørk. 63
De blev konfirmeret i Ræhr Kirke 1951 og mødtes til 50 års jubilæum 11. marts 2001. I forreste række fra venstre Richard Bonnerup, Hans Hansen, Betty Wagner (Skaarup), Evald Andersen, Birthe Johansen  (Hald). Bagerste række: Gerhard Jeppesen, Karen Marie Pedersen (Jensen), Elisabeth Petersen (Holmegaard), Lis Stenbak (Bjerre), Lis Sand (Jensen), Ingrid Jespersen (Sekkelund), Peter Jespersen, Christian Sand og Gunnar Christensen. Foto: Klaus Madsen. Efter fotografering i Ræhr Kirke var der rundvisning på Ræhr Skole og middag på Feriekroen i Vigsø. 64
Billedet fra 25 års skolejubilæum i Østerild blev taget i november 2000. Forreste række fra venstre: Anne-Marie Klemmesen (Nielsen), Hanne Bach Rarsbæk (Thomsen), Ulla Nielsen, Tonny Sørensen (lærer). Bagerste række: Jens Larsen, Torben Skalshøj, Hanne Førby (Pedersen), Anne Overgaard, Malene Kær, Frits Kristensen og Jørgen Poulsen. Foto: Morten Stricker. 64
18 elever fra Thisted Realskoles eksamensklasse årgang 1940 mødtes for at fejre 60 års jubilæum. De samledes hos Ditte Busted og tog derfra til middag på Hotel Limfjorden. Forreste række fra venstre: Ditte Busted (Andersen), Judith Gregersen (Thagaard), Bodil Andreassen (Bjerre), Rita Gisselbæk (Vestergaard), Karen Marie Christensen, Grethe Fisker (Overgaard), Gerda Andersen (Tolbøll). Bagerste række: Ebba Jørgensen (Weye), Ove Kibsgaard, Helmer Fisker, Orla Jensen, Poul Nedergaard, Signe Yde (Pedersen), Evald Gisselbæk, Børge Leth, Niels Henrik Spanggaard, Hans Peter Myrup og Svend Otto Larsen. Foto: Klaus Madsen. 65
60 år efter, de var konfirmeret i Thisted Kirke af sognepræst Herluf Juul Sørensen, mødtes gamle konfirmander til fotografering i kirken 16. maj 2001. I mellemtiden var bl. a. sket det, at kirkens gamle, flotte altertavle var kommet til ære og værdighed. Der var i alt 29 piger og 15 drenge på holdet. Deraf havde 14 mulighed for at deltage i jubilæumsfesten. Forreste række fra venstre: Karen Odgaard (gift Petersen), Ella Christensen (Guldhammer), Randi Thomsen (Houmøller), Anna Sørensen (Kidholm), Kirstine Pedersen (Jensen). Næste række: Anna Jensen, Jens Graversen, Egon Frostholm, Dorrit Frostholm (Skov-Pedersen), Gunnar Christensen, Lilly Larsen. Bagerste række: Knud Erik Eliasson, Peder Bach Jørgensen og Knud Gregersen. Foto: Klaus Madsen. 65
50 år efter, at de havde taget realeksamen, samledes de ved det gamle gymnasium på Munkevej i Thisted lørdag den 21. april 2001 til fotografering. Derefter var der jubilæumsmiddag på Hotel Limfjorden. Billedet er kommet fra Kirsten Pedersen, Solbakkevej 33, Thisted, med følgende oplysninger: Forreste række: Norma Bak (født Rasmussen), Birgit Kjær, Lisse Graabæk Knudsen (Sørensen), Ebba Herly (Nielsen), Børge Brøndum, Kirsten Pedersen, Ruth Hedemark (Pedersen). 2. række: Inger Schmeichel (Støvring), Inga Møller (Jensen), Helge Gade, Gunhild Starch Lauritsen (Foged), Birgit Holm Andersen (Kielsgaard), Britta Bang (Christensen), Jørgen Billeskov Sloth, Mogens Vestergaard. 3. række: Lærer Karen Beck, Anne Lise Brix, Jytte Unmach Larsen (Eriksen), Agnete Lilly Hansen (Krogsgaard), Per Kjær, Karin Overgaard Kristensen (Madsen), Tekla Nielsen (Andersen). 4. række: Hans Ove Fønsbo, Svend Erik Svanborg, Knud Poulsen og Tage Brogaard. Foto: Foto-Magasinet. 66
Her er Ib Abildgaard Jacobsen og Fritz Tandrup taget ved Dragsbækvej som Rafaels næsten 20-årige engle i halvtredserstil, skriver Bent Christensen, Aalborg. Attituden bringer Ibs optræden som overlæge sammen med Henrik Ottzen gymnasiets teutonerfester i erindring. Der var også musik i de to knægte, men Fritz var mere trofast over for guitaren end Ib over for altsaxen. Ib blev overlæge i Odense og dr. med., Fritz lektor på Hjørring Gymnasium. Bent Christensens udgangspunkt er Vestergade 11 i Thisted, hvor hans farfar, Chr. Christensen, begyndte som bogbinder i 1910 og senere oprettede også en boghandel. Ved Chr. Christensens død i 1953 overtog hans søn Poul boghandlen, Thorvald Hjorth bogbinderiet. Efter Poul Christensens død i 1976 drev Brita Christensen forretningen videre i et års tid, hvorefter hun flyttede til Aalborg. Bent Christensen begyndte i sin fars boghandel, blev uddannet i Holstebro og endte hos viggo Madsens Boghandel, Bispensgade 10, Aalborg. Da boghandler Stig Madsen kom op i årene, overtog Bent Christensen efterhånden forretningen, og har siden 1980 stået som eneejer af den store boghandel på hovedstrøget i Aalborg. 67
Fritz Tandrup er med på dette billede, taget ca. 40 år senere, da Thisted Gymnasium fejrede 50 års jubilæum. Bent Christensens tekst til billedet er suppleret med oplysninger fra Jørgen Vestergaard. Fra venstre Bent Christensen, Morten Nissen, Hans Mogensen, Jørgen Vestergaard, Jens Jørgen Sørensen, Mogens Nissen, Kristian Høje Kristensen (næsten skjult), Fritz Tandtrup med guitaren og Per Folke med kontrabas. De startede i 1950’erne ”The Harlem Ramblers” og fik den ide at mødes ved gymnasiets jubilæum i 1997. To er professionelle: Mogens Nissen er fløjtenist i Aalborg Symfoniorkester, Per Folke bassist i Århus Symfoniorkester. 67
68-70 Muntre år som sherif i Wild West – Af Jørgen Miltersen. Billede på side 69 af Verner Nygård.
71-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Carl Aage Nørr

Delores Jespersen

Anders Skjødt

Henning Skov

 

Forsidemaleri: Fra Jul i Thy 1933. Efter akvarel af N. B. Gerlach.

 

Fotografer:

Klaus Madsen

Peter Mørk

Foto-Magasinet, Thisted

Morten Stricker

Mikkel Grønlund

Søren Miltersen

Hans Skjødt