Jul i Thy 1991

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-14 Opfyldt barndom – Et essay af forfatteren Søren Sørensen.

Billeder:

Side 5: Søren Sørensen, forfatter, født på Østerbakken som søn af vaskekone Elsa S. og arbejdsmand Gunnar Karl ”Singer”-Sørensen. Skolegang hos overlærer H. P. Nielsen overlærer Marius Jørgensen 1944-53. Læreruddannet, virksom i folkeskolen som lærer, skoleinspektør og undervisningsinspektør i undervisningsministeriet. Siden 1985 free-lance som forsker (historie), forfatter, foredragsholder og billedkunstner. Blandt de historiske værker findes ”Nordens historie – en folkebog” 1987, ”Kekkonen – en politisk biografi” 1988, ”Dansk alliancepolitik” 1989 og ”Finlands vinterkrig 1939-40” fra 1990 foruden lærerbøger og undervisningsvejledninger i historie, artikler m.v. i antologier og tidsskrifter. Under udgivelse har han værket om ”Ørnene i Østersøen” som kommer på dansk, svensk og estisk i 1992. Desuden har han offentliggjort en række essays og kronikker om samfundsforhold. På det skønlitterære område er det foreløbigt blevet til tre skuespil og (radio) romanen ”Himmelsmeden” 1988. Han har desuden oversat fra finsk og estisk. Malerier og tegninger har han udstillet i Danmark, Finland, på Åland og i Sverige på museer, gallerier og institutioner. Søren Sørensen har siden skoletiden på Thisted Gymnasium været engageret i organisationsarbejde, siden 1974 stærkest i Foreningen Norden, hvor han nu er formand for Københavns Amt og medlem af foreningens skolenævn.

Side 7: Fra venstre i ejendommene Strandgade 15, Østerbakken 1 og 3. Husene blev revet ned i 1963. Fra Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads, Thisted.

Side 9: Dette billede fra Strandvejen i Thisted er taget for få år siden af forfatteren, Søren Sørensen. Det høje hus midt i billedet er nr. 51, hvortil familien flyttede fra Østerbakken.

Side 11: Strandvejen 31, 33, 35, 37, 39 med flere ca. 1970. Fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, J. P. Jacobsens Plads.

Side 12: Da Thisted Skibsværft var nedlagt, overtog kommunen arealet med henblik på udvidelse af andelsslagteriet. Foto fra 1981, Lokalhistorisk Arkiv.

15-18 Det blev alligevel en god juleaften i ”Elmelund” – Af Håkon Rysgaard.

Billeder:

Side 15: Håkon Rysgaard, født 28. juli 1919 i Elmelund i Ydby. Deltog i arbejdet på gården. Tjente på gårde. I lære i Hurup Brugsforening 1935. Købmand i Tambohus fra 1947. Købte Tambohus Kro 1952. Blev 1967 udnævnt til skatterådsformand for Hassing-Refs Herreds Skattekreds.

Side 16: Bagerst fra højre min far, afdøde sognerådsformand og forsøgsleder J. M. Christensen, Ydby, min lillebror, ingeniør Ivar Lykke Christensen, Århus, min mor og min søster Anna. Forrest min søster Elly, Eva, Henning, og mig selv til sidst. Billedet er fra 1924-25.

Fra venstre min søster Anna, Henning, Eva, Cora, far og forn ham Martin og mor med Jørgen foran. Dernæst Ivar og sidst mig selv. Fra ca. 1932.

Side 18: Elmelund i Ydby – Håkon Rysgaards fødehjem.

19-22 Tiden er alles herre – Af Jens Kongsted Lampe.

Billeder:

Side 20: Anders Christensen Heedes flotte ur i Vester Vandet Kirke. Foto: Nationalmuseet.

Side 21: Uret i Vester Vandet Kirke er 4 meter højt. Det blev stillet op i 1754. Foto: Nationalmuseet.

23-26 Gammelt billede fra Bedsted Skole gav inspiration – Af Graves Petersen.

Billeder:

Side 23: Til dette billede fra Bedsted Skole giver Niels Hove Nielsen, Pjentedamsgade 7, Odense, følgende oplysninger: Det er min mor, Johanne, der sidder yderst til venstre i forreste række. To af min mors brødre, Jacob og Hans, er også med. Jacob, senere sadelmager i Snedsted, J. Hove Jacobsen, står som nr. 3 fra højre i venstre. Han hed Pedersen. Den ældre lærers kone står med en lille dreng, der hed Viggo. Den lille dreng, der står alleryderst til højre i midten, kaldtes ”Peter Kræn”. Han blev meget gammel. Ifølge min mor er billedet taget 5. december 1888, idet hendes lillebror blev født den foregående nat. En nabokone havde redt hendes hår. Derfor den skæve skilning!

Side 25: Et postkort fra Bedsted først i dette århundrede. Ifølge Sydthy Egnshistoriske Arkiv er det Bedsted Østre Skole øverst til højre. I Thisted Amts Skoletidende fra 1876 nævnes både en Bedsted Østre Skole og en Bedsted Vestre Skole. I 1890 blev bygget en ny Østre Skole 250 meter øst for Bedsted Kirke. Den blev nedlagt i 1919, da Bedsted Stationsbyskole stod færdig. Østre Skole blev omdannet til asyl.

27-29 Christen Kold ville have følt sig hjemme – Af Tom Lindskog.

Billeder:

Side 27: Christen Kold, født i Thisted 1816, død i Dalum 1870.

Side 28: I 1848 plantede Christen Kold og Poulsen Dal et kastanjetræ i Velling ved Ringkøbing. En aflægger blev i 1990 plantet ved Thisted Kirke. Til venstre sparekassedirektør Jørgen Pedersen, til højre stadsgartner Jakob Himmelstrup.

Side 29: Nu afdøde kaffegrosserer N. L. Spangbergs tidligere patriciavilla, som han skænkede til Thisted Museum, der nu har til huse i bygningen, dannede rammen om udgivelsen af den ny bog om den landskendte højskolemand, Christen Kold fra Thisted. Billedet blev taget på udgivelsesdagen. Fra venstre Jørgen Pedersen, Svend Sørensen, Niels Nielsen og Jette Kjær.

30-32 Graveren i Skjoldborg blev sat på aktier – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 30: Jens Christian Henriksen, født i Skjoldborg 21. januar 1864, død i Thisted 12. marts 1948.

Side 31: I dette hus i Skjoldborg boede graver Jens Chr. Henriksen og hans hustru, Amalie.

33-56 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
”Gammel nordisk heltekraft i Thisted” var titlen på dette billede i tidsskriftet ”Vore Herrer”, 7. årgang nr. 12, 22. juni 1922. På forsiden var der portrætter af ”Vor allesammens Ven, Storm P.”. Det oplyses at ”den nordiske heltekraft” er overretssagsfører Hans Billeskov Jensen, Thisted, men der er ingen navne på børnene. Kan nogen komme os til hjælp? Billedet er fra et barnebarn af heltekraften, som han er opkaldt efter: Hans Billeskov Jensen, Sandbyvej 25, Herlev. Han har leveret flere billeder til dette års gamle album. 33
Dette billede var i Jul i Thy 1990 side 35, men kun med to navne på. Lise Meibom, Skive, har fundet ud af resten. Det er elever i 4. m. 1929, realeksamen 1930. Bagerste række fra venstre: Lærer O. Frederiksen, Birgit Bjerregaard (datter af borgmester B.), Inger Hald (lærer H.), René Christiansen (?), Oskar Bjerregaard (borgmester B.), William Elbrønd (øldepotbestyrer), Viktor Andersen (murem.), Karl Aage Hansen (lokomotivfører). Midterste række: Ellen Thomsen (manufakturh.), Lise Hansen (bageribestyrer H, har nu taget familienavnet Maibom), Inge Undén (klædefabrikant), Lise Andersen (manufakturh.), Grethe Koldkjær (gdr.), Alma Blach (tandtekniker), Harda Christensen (baneportør). Forreste række: Knud Busk (el-installatør), Arnold Bertelsen (postbud B?), Johannes Eske Christensen (?), Tage Bangsgaard (mejerib.). Fra Gudrun Christensen, Storegade 15, Thisted, er også kommet en liste mad alle navne. Karl Aage Hansen hedder på denne liste Tage Hansen, og Ellen Thomsen er opført med efternavnet Nielsen. 34
Billedet er fra Koustrup i Sønderhå ca. 1923-27. Fra venstre Johannes Ringgaard, Peder Thøgersen, Ole Søgaard, Mads Hansen, Peder Christensen, Poul Poulsen, Thomas Zeuker (smed på gården), Hans Poulsen og Oskar Ringgaard. Gårdens ejer var Mads Tølbøll, oplyser Aage Hansen, Kastanievej 3, Koldby. 35
Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, København V., bidrager i år med dette familiebillede fra borgrykkerhjemmet på Møllevej 4 i Thisted. Fra venstre journalist Johannes Abildgaard Jacobsen (død 1976), bogtrykker S. P. Abildgaard Jacobsen (død 1977) og hustru Kirstine (død 1973). Forrest i højre side Ellen, gift med Kai Abildgaard Jacobsen. Orla Abildgaard Jacobsen har lånt billedet af sin afdøde brors datter, Marianne, gift med direktør Leif Kjærgaard, Rungsted. 35
Dette billede er taget i plantagen Christiansgave i Thisted i 1902, oplyser Gerda Juul-Lassen, Skanderborg. Fra venstre restauratør Christen Theodor Juul-Lassen (3/12 1971-30/1 1946), Maren Nielsen, gift J.-L. (9/11 1872-21/10 1932). I barnevognen Dora (30/5 1901-25/4 1984). Blev gift med fiskeeksportør Knud Larsen og var i mange år på telefoncentralen. Foran barnevognen Jenny  (23/12 1899-29/10 1969). Var i mange år på Amtskontoret i Thisted. Damen i den hvide er Ane Marie Poulsen, født Nielsen, Kallerup (søster til Maren J.-L.). De sidste to ukendt. Christen J.-L. drev ”Cafe Morsø” og i sommertiden restaurant i Eshøj. Gerda J.-L. blev gift med Paul Ejnar J.-L., søn af Jenny J.-L. De drev manufakturforretning i Skanderborg 196080. Paul Ejnar J.-L. døde i januar 1991. 36
Fra Rabeks manufakturforretning ca. 1921-22. Der er tvivl om hvorvidt forretningen lp ved Storetorv i Thisted eller i Storegade, hvor Ingeborg Jensen senere havde pelsforretning. Foran disken står Jenny Juul-Larsen. Ved kassen Musse Jacobsen. 37
Fra Stagstrup ca. 1906-7. Ægteparret i højre side er Niels Thomsen Vestergaard og Marie Kristine (23/3 1848-10/1 1929). I den hvide bluse er deres datter Elvin eller tvillingesøsteren Petrea. Barnebarnet er Karen Brogaard (søster til Niels Brogaard) gift Oxholm, datter af Kristine Vestergaard. 37
Vagn Pedersen, Møllebakken 4, Hurup, har sendt dette billede fra Dover Skole 1929. Forreste række fra venstre: Helga Helligsø, Linne Jensen, Målfred Jensen, Olga ?, Kate Jensen, Jette Dahl, Esther Dahl, Klara Sloth, Jane Jensen, Gerda Thomsen. 2. række: Charles Slot, Niels Holmgaard, Gerda Poulsen, Karen Korsgaard, Anna Poulsen, Kristian Korsgaard, Verner Buskær, Vagn Pedersen, Peder Kongensgaard, Hans ?. 3. række: Henry Jensen, Inger Helligsø, Ingrid Christensen, Anne Korsgaard, Anna Sloth, Irmalin Eriksen, Lydia Nielsen. 4. række: Viggo Jensen, Oskar Sloth, Aksel Helligsø, Knud Fuglsang, lærer Eriksen. 5. række: Pouline Kongensgaard, Kristiane Jensen, Karen Holmgaard, Edith Korsgaard, Else Stærk. Bagerste række: Lærer Eriksens datter med et  barn på armen, fru Eriksen, Johanne Helligsø. 38
Overklitfoged Heilmann tog omkring 1929 dette billede af skovarbejdere ved  Søholt i Vester Vandet, oplyser Ejnar R. Madsen, Søholtvej 4, V. Vandet. Fra venstre Vilhelm Larsen, Jens Tøfting Madsen, Niels Christian Vilsbøl, Axel Larsen, Niels Peter Nielsen, Karl Larsen, Jens Jørgen Bach, Christian Bang. 39
De blev fotograferet i præstegården i V. Vandet i sommeren 1938 og konfirmeret 2. oktober. Bagerste række fra venstre: Peder Aas Kristiansen (Klitmøller), Viggo Karl Andersen (Ø. Vandet), Poul Erik Nielsen (K.), Ejnar Rysgaard Madsen (V. Vandet), Søren Thingstrup Hansen (V. V.). Mellemste række: Hans Nørgaard Thomsen (V. V.), Erik Jensen (K.), Knud Kristian Holler (K.), Egon Flautrup Graugaard (K.), Thyra Krogh (K.), Anna Lovise Kristensen (K.), Elise Magurithe Andersen (K.), Anine Nielsen (K.), Ketty Marie Andersen (K.), Ellen Dueholm Jensen (Ø. V.), E. Rysgaard Madsen har fundet frem til navnene. 39
Lærere og elever i Hillerslev Skole ca. 1922, da Lars Christensen og Else Hansen var lærere ved skolen. Forreste række fra venstre: Anders Bunk, Lund Sørensen, Andreas Bunk, Harald Mikkelsen, Alfred Nielsen, Henry Christensen, Aksel Søndergaard, Ejner Søndergaard, Chr. Nielsen. 2. række: Martin Munkholm, Chr. Søndergaard, Tage Nielsen, Joh. Christensen, Laurids Nielsen, Anders Madsen, Peder Jensby, Peter Lauridsen, Henrik Bunk, Johannes Hinding, Thomas Pedersen. 3. række: Harald Jessen, Peder Mikkelsen, Jenny Sørensen, Anna Madsen, Anna Brogaard, Kristiane Bech, Karen Bunk, Sigrid Bech, Helga Vestergaard, Ingeborg Kristensen, Anna Bunk, Karen Nielsen. 4. række: Anna Christensen, fru lærer Christensen (bag hende lærer Christensen), Stinne Kappelgaard, Johanne Christensen, Andrea Kjær, Astrid Vestergaard, Magda Pedersen, Ingeborg Christensen, Gudrun S. Larsen, Olga Vestergaard, Anna Kappelgaard, Ingeborg Balsen, lærerinde Else Hansen. 5. række: Louise Kappelgaard, Anna Bunk, Elvira, Mitte Christensen, Alma Jensen, Anna Balsen, Lisse Hinding, Niels Sunesen, Gustav Christensen, Charles Overgaard, Jens Christensen, Antonius Sørensen, Adolf Nielsen. Billedet med alle navne er fra Sigrid Klausen i 5. række, gift Larsen og boende Møllevej 62 i Thisted. 40
Brund Gymnastikforenings hold ca. 1925, fotograferet i Brund Forsamlingshus. Forreste række fra venstre: Astrid Kanstrup, Magda Mikkelsen, Antonio Christensen, Jens Kirk (Abildgaard), Rita Balle, Agnes Søndergaard. Midterste række: Sigrid Klausen, Maren Gøttrup, Elna Gravesen, Anna Hansen, Agnete Sekkelund, Kirstine Larsen (Sixhøj). Bagerste række: Anna Frandsen, Ester Krabbe, Dagny Balle, Marie Møller, Margrethe Pedersen, Ottomine Larsen. Billedet er fra Sigrid Larsen, født Klausen, Møllevej 62, Thisted. 41
Fra Thisted Sangforenings revy 1942 ”Nedenom og hjem”. Stående fra venstre: Peter Sørensen, Poul Møller, Theodor Christensen, Magnus Knudsen, Kristiane Nielsen, Sofus Dollerup, Thorvald Christensen, Inga Rosenberg (Ditlevsen), Carl Petersen, Gerda Juul-Lassen (Nielsen), Mary Laugesen, Solveig Knudsen, Kamma Roelsgaard, Christian Dollerup. Siddende: Henry Madsen, Axel Hansen, Henry Sørensen. Det er Osvald Kjeldgaard, der stikker hovedet op af sufflørkassen på Hotel Aalborg, oplyser Magnus Knudsen. 41
Thisted Sangforenings medlemmer 1954. Bagerste række fra venstre: Eilif Nielsen, Arvid Nielsen, Ejnar Toftdahl, Carl Ove Nielsen, Kristian Nielsen, ukendt, Kaj Abildgaard Jacobsen, ukendt, Ejnar Nielsen, Johs. Kjøler, Magnus Knudsen, Ove Knudsen, Viggo Sørensen, Hother Nørskov, Niels Petersen, Edvard Henriksen, Herluf Mulberg, Egon Ibsen. Mellemste række: Egon Nielsen, Carl Petersen, Poul Møller, Henry Madsen, kantor J. K. Fredskild, Thv. Viggo Larsen, Knud Erik Larsen, ukendt, Knud Brøchner Poulsen, oplyser Magnus Knudsen, der kom i koret 1936 og var i sangforeningens ledelse fra 1939 til 1955. Han var sekretær og kasserer i mange år og sluttede som formand. 42
Elever fra skolerne i Hillerslev, Brund, Kjelstrup, Kåstrup og Ballerum gik til præst hos Vagn Berg i Hillerslev Præstegård. Her er holdet fra 1941. Yderst til venstre: Kathrine Johansen, bagerste række: Marie Jensen, Karla Nørgaard Nielsen, Dagmar Gravesen, Stinne Gregersen, Anna Jensen, Christian Kanstrup, Karl E. Skovsted, Svend Larsen, Johannes Gregersen, Chr. Neergaard Gregersen, Thomas Daugaard og pastor Berg. I mellemste række: Gregers Hansen. Forreste række: Karen Christiansen, Ida Nielsen, Karen Didriksen, Eva Jensen, Kamma Nielsen, Inga Munkholm, Helga Andreassen, Ellen Damsgaard, Ebba Jensen, Ester Kjær Jensen. Billedet med navne er fra Eva Jensen, gift Søndergaard, Tilstedvej 19. 43
Konfirmander fra Ræhr og Vigsø skoler 1941. Bagerst sognepræst Ludvig Mehr med frue og søn. I næste række fra venstre Gustav Markussen, Chr. Knudsen, Hans T. Søndergaard, Niels Dahl, Thomas B. Christensen, Anker Larsen, Villy Prunk, Marie Nielsen, Ellen Høgh, Helga Toft. Forreste række: Anna Andersen, Krista Jeppesen, Ida Pedersen, Marie Jørgensen, Anna Villadsen, Marie Josefsen, Erna B. Christensen, Kathrine Jeppesen, Anna Christiansen (Førby), Maja Harbo (bor i Amerika). To var ikke til stede, da fotograf A. Scharling, Thisted, tog billedet ved Ræhr Præstegård: Jakob Bjerre Kristensen (bor i Californien) og Evald Christensen, oplyser Hans. T. Søndergaard, Tilstedvej 19, Thisted. 43
Disse elever i Thisted Realskole tog eksamen i 1933. Registreret revisor Børge Jensen, Anemonevej 19, Nørresundby, oplyser følgende: Bagerste række fra venstre: Poul Voetmann, Simon Petersen, Svend Yde Sørensen, Børge Jensen, Hans Jørgen Røjle, Børge Vestergaard, Henry Madsen, Knud Jensen, Jørn Fredskild, Richard Andreassen, Otto Møbius, Søren Jørgensen, Vilhelm Spanggaard. Næste række: Hans Bredahl, Reinhardt Dissing, Asger Bangsgaard, Carl Larsen, Rita Christense, Louis Hansen, Anna M. Helligsøe Christensen, Inger Thomsen, Mette Jensen, Anna Margrethe Mærkedahl, Karna Nielsen, Gerda Nielsen, Agnes Christensen, Ida Schatter, Harriet Homann, Anna Hald, Ella Harkjær, Bodil Jespersen. Forreste række: Erik Jensen, Bodil Hedegaard, bag hende Kristian Harboe Andersen, Gudrun Skov Sørensen, Karen Yde, Margrethe Bangsgaard, Grethe Christensen, Paula Brogaard, Agnete Henriksen. 44
I dette hus, Vestergade 27 i Thisted, boede klokker Riis, oplyser Margrethe Josefsen, Siriusvej 10 i Uglev. Hendes morfar var Christian Knakkergaard Riis, født i Thisted 13. marts 1830, død 3. juni 1919. Christian Riis var urmager og rokkedrejer, klokker ved Thisted Kirke fra 1. januar 1887 til sin død. Han var gift med Frederikke Dorthea Christiane Reimers, født i Glükstath 22. juli 1849. Deres datter, Christiane Riis, blev klokker efter sin farm med formel ansættelse fra februar 1920. Hun virkede som klokker, til hun i 1942 måtte holde op på grund af sygdom. Hun var ugift alle sine dage og døde ca. 1951. En søster, Marie, blev gift med Kristian Laugbjerg, Sønderbjerg. Det er Margrethe Josefsens mor. Huset, som klokker Riis boede i, er bygget ca. 1863-64. Efter Christiane Riis’ død, blev det købt af Alfred Nielsen. Siden 1960 har det været beboet af Ingrid og Peter Jensen. Billederne er fra ca. 1908. På skiltet i vinduet står der Chr. Riis Uhrmager. Husgavlen på det nederste billede vender ud mod Kongensngade. 45
Fra overretssagsfører Hans Billeskov Jansens billedsamling: Middagsselskab i Hotel Royals sal. Tage Leerskov, Tranumvej 80, Brovst, har fundet frem til, at den første fra venstre er kaffegrosserer N. L. Spangberg, derfter en ukendt, klitplantør Christoffer Octavius Clausen, fru Matilde Budz Müller, købmand Johan Leerhøy, fru Both Billeskov Jansen, stadsdyrlæge Hans Budtz Müller, hotelværtinde på Royal fru Poulsen, direktør for Thisted Bryghus H. Ejø, de tre næste ukendte, værten på Royal P. O. Poulsen, ukendt, guldsmed Hans Degner, overretssagsfører Billeskov Jansen, fru Johanne Leerhøy, ukendt, fiskeeksportør Poul Taabbel og til sidst formentlig fru Ejø. Der er ikke årstal bag på billedet. Muligvis er det fra omkring 1920. H. Ejø blev underdirektør på Carlsberg ca. 1922-23. Tage Leerskov var klassekammerat med overretssagsførerens søn Mogens. Det er en søn af Mogens Billeskov Jansen, der har sendt dette og følgende billeder til Jul i Thy. 46
Familien Billeskov Jansen i haven Vestergade 38 i sommeren 1914. Stående i baggrunden overretssagsfører Hans Billeskov Jansen og hans søster Helene Jansen. Derefter Frederik, Mogens, Gunner på skødet af sin mor Both, Henning og sidst Johanne på skødet af sin faster Elise Jansen. 47
Overretssagsføre Billeskov Jansens og fru Boths fem børn på stribe: Frederik, Mogens, Johanne, Henning og Gunner. Billedet er taget sommeren 1914 i haven Vestergade 38 i Thisted. 47
Fra Billeskov Jansens billedsamling. Til et barnebarn af overretssagsføreren giver Tage Leerskov, Tranum, denne oplysning: Midt i billedet sidder som tropsfører jeres farmor Both’s veninde fru (Thor) Nielsen, gift med trafikkontrollør (Thor) Nielsen. Når jeg parenteser, skyldes det, at jeg egentlig ikke tror, at han hed Thor, Deres søn, der blev statsautoriseret revisor, hed det i hvert fald ikke. Bagerste række fra venstre: Nr. 3. er Anna Christensen (Pasteur), nr. 4. Musse Odde (gift med Sv. Aa. Poulsen, Royal), nr. 5 Marie (Tulle) Kjær (gift med Adolf Madsen). Midterste række: Nr. 3 er vist Sigbrit (Bibi) Galster, nr. 4 tropsføreren, nr. 5 Rigmor Fenger, nr. 6 Gudrun Clausen. Forreste række: Nr. 3 Johanne Marie, nr. 4 Gerda Nørby (søster til Einar Nørby). De øvrige ukendte. Tage Leerskov føjer til, at Bibi Galster måske i virkeligheden er Kylle Leerhøy. 48
Dette billede var i Jul i Thy 1990, side 6. Det var en illustration til Kjeld B. Nilssons ”Glade minder fra en ond tid”. Desværre manglede der et navn. Her er de alle fra venstre: Henning Andersen, Leif Jensen, Eigil Bonde, Hans Bertelsen, Kjeld B. Nielsson og Poul Agerholm. 49
Nors Andelsmejeri begyndte driften den 1. oktober 1917 med Hans Vogensen fra Egtved som mejeribestyrer og Jens Vestergaard, Diggård, som formand. Hans Vogensen fratrådte 1. juli 1953 på grund af sygdom og afløstes af førstemejerist siden 1. november 1944 Johannes Nørgaard Holm fra Gl. Klostergård i Vang. Johannes Holm var mejeribestyrer indtil 31. oktober 1982, da mejeriets drift blev standset. Fotografiet er fra sommeren 1955. 50
Fra Nors Mejeri ca. 1946. I baggrunden den gamle trækerne. Førstemejerist Johs. Holm er ved at veje smør af. Der skulle være 50,8 kg, svarende til 112 engelsk pund, i en portion med henblik på eksport. Til højre dritler, som smøret kom i. Bag dem kogekar til vand til vask af flasker. 51
Jul i Thy har modtaget navne til et billede, som var i Historisk Årbog 1990. Bagerste række fra venstre: Arkitekt P. Damsgaard, tømrersvend Anker Andersen, tømrermester Richard Olesen, N. P. Andersen, murerlærling Anton Svindborg, murerarbejdsmand Marius Pedersen, murerarbejdsmand Edvard Sørensen. Siddende: Tømrerlærling Svend Bertelsen, murerarbejdsmand Chr. Mikkelsen, murersvend Svend Christensen, murerlærling Ove Grønkjær Andersen. De arbejdede med opførelsen af vandtårnet i Thisted. 51
Fra Vestergade 37 i Thisted ca. 1910. På trappen står forretningens indehaver Adolf Jensen og hans kone Ane Kristine Jensen, døbt Kristiansen. Drengen under det store vindue i højre side er den 4-5 årige søn Einar (Nordhede). Desuden en ukendt dame og to svende. Elin Nordhede, Bakkedraget 57, Fredensborg, har gennem Orla Abildgaard Jacobsen sendt dette billede af hendes mands fars forretning til Jul i Thy. 52
Ruth Kjær, Taulov (datter af hotelforpagter Richard Pedersen, Hotel Aalborg), har sendt dette billede. Fra venstre borgmester Chr. Iversen, kulhandler Holger Sørensen, redaktionssekretær Tage Mortensen, hotelforpagter Richard Pedersen, stenhuggermester Sanderhoff Jensen. Hvor billedet er taget, vides ikke. Det er fra omkring 1940. 52
Fra Amerika er dette billede kommet, ledsaget af et brev fra mrs. Paul R. Nielsen, 2814, Arlington Ave, Racine, Wis. 53403. Hun oplyser, at billedet er fra hendes mands far og mor i deres forretning i Snedsted, købmand N. Nielsen og frue. Kunden er fru dyrlære Birkemose. Billedet er på et postkort fra 1924 eller 25. 53
Fra en jagt ved Vullum Sø først i 1930’erne. Fra venstre boghandler Arlev, der havde forretning i Storegade, kommis Mikaelsen hos Valdemar Smith, Storegade, og Peder Andersen (Strikker). Billedet er taget af gartner Aksel Andersen, bror til Peder Andersen. Billedet er fra hans efterladte hustru, Tonny Andersen, Torneallé 5, som oplyser, at jægerne tog til Vullum Sø den sidste dag i juli, overnattede i telt og var klar når andejagten gik ind ved solopgang 1. august. 53
Thorsted-gymnaster på Sjørring Volde 1927. Martinus Krogh, Klitmøllervej 68, oplyser: Bagerste række fra venstre: Henning Pedersen, Evald Pedersen, Edvard Helleberg, Johannes Salmonsen, Ejnar Hede, Lars Salmonsen, Poul Sørensen, Jørgen Salmonsen. Næste række: Laurits Jensen, Alfred Salmonsen, Petrine Nielsen, Vilhelm Hedegaard, Anna Pedersen, Karl Jensen, Mary Pedersen, Michael Skaarup, Kristian Salmonsen (fanebærer). Næste række: Karl Christensen, Dorthea Vestergaard, ukendt, Mariane Jørgensen, Anders Chr. Bjerregaard, Signe Nielsen, Martinus Krogh, Stinne Nielsen, Holger Jeppesen, Signe Jeppesen. Forreste række: Anna Visby, Chr. Saubjerg, Ingfred Jeppesen, Leo C. Pedersen, Thyra Kappel, Ejler Kappel, Amalie Mouritsen. Leder: Jens Jespersen. Husmand Jens Salmonsen havde fem sønner på holdet, føjer Martinus Krog til. 54
Da dette billede var i Jul i Thy 1990, side 45, oplyste Inge Thøgersen, Aspevej 12, Thisted, at hendes bedstefar Jacob P. Fly, drev lillebilforretning i Heltborg, men det var ikke ham, der stod ved bilen. Nu oplyser Elsabeth Palm, Silstrupvej 18, Thisted, at chaufføren på billedet er hendes morbror Alfred Jensen, født 17 april 1906. Han var i lære hos Jacob P. Fly, som også var murer, og overtog senere hans forretning. 55
Et parti fra Stenbjerg Kro var i Jul i Thy 1989 side 55, men uden navne. Thorkild Wang Sørensen, Dragsbækvej 3, Thisted, oplyser, at personerne i bilen er hans morfar, Vilhelm Wang, der drev Sundby Jernstøberi. Ved hans side datteren Jenny, gift med cykelhandler Fr. Sørensen, Nytorv 1, Thisted. Til højre for bilen Niels Møller, Gadegård, Sønderhå. Drengen er Henry Gramstrup, Niels Møllers kones søstersøn. Forældrene havde Vildbjerg Kro. Herren med stråhat er lærer Otto Nielsen, Sønderhå, damen ved siden af er hans kone, Kristine. Min mors moster, føjer Thorkild Wang Sørensen til. Den unge pige var servitrice på kroen. Damen med en  hund på armen er min moster Jane, gift med proprietær Møller, Gadegård. Manden er kroværten, damen min moster Kristine, Vildbjerg Kro. Den lille pige er hendes datter, min kusine Gudrun, født 1907. Hun var antagelig 4-5 år, da billedet blev taget, formentlig ca. 1912. Thorkild Wang Sørensen oplyser endelig, at hans tipoldefar fra Czekoslovakiet kom med navnet Wang. 55
Danske Kvinders Beredskab deler mad ud i Ydby Plantage 1942. Grosserer P. Nørgaard Johannesen, Monradsgade 2. A, Herning, oplyser, at alle kvinderne er fra Ydby: Fra venstre Laura Hansen, Helene Hansen, Marie Bonesen, Inger Hummelshøj, Inger Dam, to ukendte, Sonja Gravesen, to ukendte. 56
Karen Th. Gregersen, Asylgade 10, Thisted, har leveret det sidste billede til dette prs gamle album. Det er gengivelse af et maleri fra 1857, fundet i Toke Thinggaards bo. 56
57-68 Det nye album

Billeder:

Navn Side
OKTOBER: Under udgravninger i Bjerre i forbindelse med planerne om en motorbane nord for Thisted Lufthavn blev der gjort et opsigtsvækkende fund: et 35 cm langt stykke stolpetømmer med en diameter på 25 cm. Arkæologen Jens Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred, bedømmer det til at være det ældste stykke hustømmer, der er fundet i Danmark. Det er antageligt fra den ældre bronzealder. Arkæologen Anne-Louise Olsen står med resterne af en gammel stolpe. 57
NOVEMBER: Billedhuggeren Henning Wienberg Jensen har tegnet det ene af årets lokale Røde Kors-julemærker. Motivet er den søjle, der i 1922 blev rejst i skoven Christiansgave i Thisted til minde om digteren J. P. Jacobsen. Søjlen blev tegnet af arkitekten Frederik Kiørboe. Stenhuggerarbejdet blev udført hos Brødrene Jensen i Thisted under ledelse af Henning Wienbergs far, Carl Jensen. Mindesøjlens relief forestiller en knælende dreng, der skærmer en spæd flamme fra en olielampe. Foto: Klaus Madsen. Foto: Klaus Madsen. 57
NOVEMBER: Tirsdag den 28. gav Nordvestjysk Brass Band koncert på Thylands Ungdomsskole i Hundborg under ledelse af organist Preben Nørgaard Christensen. Pigen der spiller på althorn er Irene Søndergaard Christensen. Foto: Klaus Madsen. 58
DECEMBER: Blomsterkunstneren Tage Andersen blev i 1947 født i Heltborg, hvor hans far var vognmand. Familien flyttede til Kjellerup, og Tage Andersen kom i gartnerlære i Thorning. Det svarede ikke til hans forventninger. Han skiftede til konditorfaget, men vendte tilbage til blomsterne og åbnede som 20-årig sin egen blomsterforretning i Kjellerup. Derefter drev han forretning i Viborg, indtil han flyttede til Kongens Nytorv i København. De sidste tre-fire år har han haft forretning ved Ny Alelgade. Dronning Margrethe kommer jævnligt i forretningen – en dag sammen med den norske og svenske dronning. Redaktør Kr. Hornstrup fortalte om det i Thisted Dagblad til jul.  Foto: Klaus Madsen. 59
Madlavning for finere mænd, var titlen på et kursus på kulturcentret Fristedet i Hillerslev. Madholdet bespiste omtrent 200 gæster i Hillerslev Forsamlingshus, bistået af husholdningsforeningen. Fra venstre: Laurits Jensby, Aage Grønkjær Nielsen og Knud Daugaard. Foto: Klaus Madsen. 59
JANUAR: Striden om den røde sten i Hanstholm rygtedes helt til København, og stenen blev vist i DR’s TV-1 den24. januar. Stenen lå på stranden ved Hamborg. Kommunalfolk fandt ud af, at den ca. 12 tons tunge sten var egnet til Byens Plads foran rådhuset. Beboere i Hamborg med lærer Per Johnsen i spidsen protesterede, og to medlemmer af kommunalbestyrelsen, Inge-Lise Søgaard og Karl Skadhauge, klagede over kommunens behandling af sagen. Men Miljøministeriet havde igen indvendinger, og det endte med, at stenen blev liggende ved Hanstholm-Centret foran rådhuset. Foto: Klaus Madsen. 60
FEBRUAR: Den gamle skik med at slå katten af tønden til fastelavn blev holdt i hævd flere steder i Thisted – dog uden kat, for det var koldt, og ingen ville i konflikt med Katetens Venner! I Sennels samledes spejdere og forældre søndag den 10. februar i kirken for at høre provst Anders J. Hindsholm. Så var der festligheder i Sennels Forsamlingshus, hvor dette billede er taget. Foto: Klaus Madsen. 61
MARTS: En af Thykystens mest markante skikkelser, Niels Jørgensen Poulsen, Stenbjerg, døde 27 marts – mindre end en måned efter, at han var fyldt 85. Han var født i Stenbjerg og boede der i hele sit liv. Fra sine unge år fiskede han med båden ”Ebenezer”, og den vej, han boede ved, fik navnet Ebenezervej. Han var formand for fiskeriforeningen, da der var omkring 60 fiskere i Stenbjerg. Og han var ansat ved redningsstationen, indtil den blev nedlagt i 1975. Da fiskeriet fra Stenbjerg var ved at dø ud, var han blandt dem, der gennem Foreningen til bevarelse af Stenbjergs Landingsplads var med til at bevare miljøet. Foto: Klaus Madsen. 62
APRIL: Komponisten Jan Erik Hansen på Tøvlingvej i Snedsted forberedte sig på uropførelsen af et jazzoratorium, bygget over episoder af Martin Luther Kings liv. Jan Erik Hansen er fra Norge. Han kom på Det nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg og fik derefter undervisning på Thisted Musikskole. Når der i hans hoved er foregået noget, som han ønsker konkretiseret i musik, sætter han sig til klaveret og skriver noder ned. Ved opførelsen af jazzoratoriet skal han dirigere omkring hundrede sangere og musikere. Foto: Klaus Madsen. 63
MAJ: Etta Cameron var solist, da Jan Erik Hansens jazzoratorium blev opført i Thisted Kirke torsdag den 23. maj. Der var på forhånd så stor interesse for opførelsen, at der ikke var plads til alle. Begejstringen var stor – ikke alene for selve værket. Der var så stort bifald til de omkring hundrede medvirkende – ikke mindst Etta Cameron og den anden solist, Richard Boone. For at flere thyboer kunne få mulighed for at opleve jazzoratoriet, blev det genopført i Vestervig Kirke den 25. august. Foto: Jørgen Ploug Larsen. 64
JUNI: Søndag den 23. fik Thisteds nye IC-3-tog navn. Det kom til at hedde ”Christen Kold”. Departementschef Jørgen Halck, trafikministeriet, DSB’s generaldirektør Peter Evert var blandt dem, der overværede, at borgmester Svend Thorup gav toget navn. Folketingsmedlemmerne Svend Heiselberg og Ole Vagn Christensen skule afdække navnet og Thisteds byvåben, men der var langt op. Så tog Svend Heiselberg resolut og løftede sin kollega, så afsløringen kunne finde sted som planlagt. Foto: Klaus Madsen. 65
JULI: I forbindelse med omlægningen af apotekervæsenet i Sydthy skal der opføres et nyt apotek i Koldby. Foran det gamle apotek står arkitekt Knud Johansen, Thisted, og apoteker Karen Nielsen med en model af det nye apotek. Karen Nielsen har tidligere drevet apotek i Vestervig. Det er blevet en filial af apoteket i Koldby, som Karen Nielsen overtog 1. marts 1990. Det nye apotek bliver på godt 200 kvadratmeter i et plan. Bygningen ventes færdig først på året 1992. 66
AUGUST blev en begivenhedsrig måned. Natten til mandag den 19. blev den sovjetiske præsident, Mikhail Gorbatjov afsat ved et kup. Ruslands præsident, Boris Jeltsin, trodsede kupmagerne, en lavine blev sat i gang, og den store udrensning begyndte. Efter tre dage under psykisk pres var Gorbatjov tilbage i Moskva. Blandt dem, der var ængstelige, var to litauiske lægestuderende på Thisted Sygehus. De besøgte det litauiske kors, som flygtninge fra 2. Verdenskrig rejste ved den daværende flygtningelejr i Dragsbæk, nu CF-kolonnen. Fra venstre cheflæge Berth Larsen, sektionsleder Claes Frank Mørch, kolonnechef Gabriel Hansen og de to lægestuderende fra Litauen. 67
SEPTEMBER: Nye folk er rykket ind på ”Fjordvang” i Skyum. Hildur og Ross Jackson har afløst Aage Rosendahl Nielsen, der drev stedet under navnene ”New Expermental College” og ”Æ Verdensuniversitet”. Gaia Corp A/S, der har overtaget gården, vil give undervisning i at leve med naturen uden at drive rovdrift på den. Selskabet har taget navn efter Gaia, der ifølge den græske mytologi er jordens gudinde. 68
69 Breve fra læserne.
70-80 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Søren Sørensen

Håkon Rysgaard

Jens Kongsted Lampe

Graves Petersen

Tom Lindskog

Jørgen Miltersen

 

Fotografer:

Knud E. Jensen (forside)

Klaus Madsen

Jørgen Ploug Larsen