Jul i Thy 1976

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3-7 Fra barndommens Tjæreborg – Af Jørgen Miltersen

Billeder:

Side 4: Helge, Eilif og Esther Marie Krogager. Eilif blev født i 1910. Broderen Helge et par år tidligere.

Side 5: Ejendommen i Vestergade 54 i Thisted, hvor familien Krogager boede. Th. Jacobsen havde snedkerværksted i kælderen. I ejendommen til højre boede en barber, frisør og fodlæge.

Side 7: Eilif Kroagers forældre, Marius og Kristine Krogager. Faderen var murer, moderen var distriktsjordemoder. De døde begge i 1961.

8 Kun en gammel grydeske – Af Mette Fastrup.
9-14 Fortsat fra i fjor: På flugt for sandet – En fortælling fra sandflugtens tid i Thy, 3. afsnit. Af Mette Fastrup.
15-23 Galgens ret – En ung piges skæbne i det pestramte Vestjylland –  Af forfatteren Erling Kristensen.

Billede på side 15: Erling Kristensen (1893-1961)

24-25 Møllen der gav navn til en vej – Af Jørgen Miltersen.
26-27 Farvel til en tyr – Af Mette Fastrup.
28-29 Skibet skal sejle – Siska.
30-32 ”Det gule Palæ” i Ydby – Af Esther Bruhn med sagkyndig udtalelse af professor K. Gottlob, København.

Billeder:

Side 31: I august 1951 havde møller Chr. Toft, fru Meta Toft, den ene af husets ejere, Karen Bruhn, og Agnes Barker taget opstilling foran ”Det gule Palæ”.

Side 32: A. N. Häeg, Thisted, fotograferede Signe og Anders Frederiksen omkring 1870. De ejede Ydby Kirkegård, på hvis jorder ”Det gule Palæ” blev bygget for omkring hundrede år siden.

Side 32: Marie og Niels Frederiksen fik bolig i ”Det gule Palæ”, da de i 1914 havde solgt Gammelbygård i Grurup.

33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Da Thisted fejrede 400 års købstadsjubilæum i 1924, gik mange i Skoven – Thisted Plantage – i deres fineste puds. En fotograf havde en travl dag med at tage billeder. Et af dem er sendt til ”Jul i Thy”s gamle album fra Kristian Frandsen, Fengersvej 19, Valby. Han er født i ejendommen Nørregade 15 i Thisted, søn af Vilhelmine og Lars Kristian Frandsen. Men hvem kan hjælpe med at finde frem til, hvilke personer der er med på billedet, der blev taget i august for 52 år siden? 33
Amtmand Bache havde indbudt til middag på Amtsgården i Thisted or omkring 50 år siden, da billedet blev taget (ca. 1924). Det tilhører musikpædagog, fru Edith Larsen, hvis mand var skoleinspektør ved Thisted Borgerskole. Personerne er fra venstre læge Niels Hammer (fungerende som jernbanelæge), toldforvalter Christensen (halvt skjult), skoleinspektør A. Larsen, fru toldforvalter Christensen og dennes datter, Gerda. Den gamle dame i midten er fru Ane Signe Knudsen, drengen foran Carl Christian Bache (søn af amtsmanden) Den slørede dame i baggrunden ved man ikke hvem er – blot at det ikke er læge Hammers hustru. Derefter by- og herredsfuldmægtig Søren Bjerregaard, der blev borgmester i 1925, hans hustru Bertha Bjerregaard (i hvid kjole), kunstdrejer C. K. Bunch og fru Ida Bunch. Foran dem Ellen Bache, datter af amtsmanden. De tre siddende er fru Edit Larsen (med hvid hermelin), amtmand Bache og Frue. Bache blev senere stiftmand i Aalborg. Ane Signe Knudsen, fru Ida Bunch og Bertha Bjerregaard er mor, datter og datterdatter, oplyser fjerde generation, erhvervs- og turistchef Mogens Bjerregaard, søn af Søren og Bertha Bjerregaard. Billedet er så vidt vides det eneste, der eksisterer af Ane Signe Knudsen sammen med sin datter og svigersøn, datterdatter og dennes mand. Ane Signe Knudsen var enke efter Daniel Joseph Knudsen og efter datidens forhold grundejer i stor stil. Hun ejede det areal mellem Bryggerivej, Dr. Louisegade, Frederiksgade og Vestergade, som kommunen købte. I et dokument af 27. juli 1898 betegnedes arealet ”Enkefru Knudsens Toft”. 34
Dette billede fra Thisteds 400 års købstadjubilæum i 1924 blev 47 år senere sendt til fru Edit Mikkelsen, Malthe Bruunsvej, gift med tidligere borgmester Aksel Mikkelsen. Billedet er fra modtagelsen af Chr. X og dronning Alexandrine på havnen. Thisteds daværende borgmester, redaktør M. Aaberg, Thisted Amts tidende, hilser på kongen, mens amtmand Bache og frue ser til. 35
Guldsmed Anders Henningsen har gemt dette billede fra købstadsjubilæet. Foran en portal ved Hotel Aalborg står statsminister Th. Stauning. 35
Den første ”Fastelavnsbåd” var så vidt vides på køretur i Thisteds gader i 1846, og den sidste kørte godt hundrede år senere. Billedet er fra en af de sidste ture først i 1950’erne. Nr. 1 fra højre er Oskar Skaarup, nr. 2 Peter Hyldig, nr. 3 Gunnar Søndergaard, nr. 6 Kristian Jensen, nr. 11 Grete Larsen, nr. 13 Th. Madsen, nr. 17 Mads Christensen, nr. 18 Viggo Andersen, nr. 20 Kristian Andersen, nr. 24 Mads Christensens datter, nu fru Jespersen, nr. 25 Søren Madsen. I båden Kristian Kristensen og Aage Ryming, oplyser skibsfører Sv. Hvidberg, Thisted. 36
Mads Christensen gjorde honnør, da ”Fastelavnsbåden” passede Thisted Museum. – Foran ham lods Viggo Andersen. 37
Gennem snedækkede gader blev ”Fastelavnsbåden” trukket på en vogn, forspændt heste. Formålet var indsamling til forskellige formål, bland andet sømandsenker, som fik hjælp fra ”Bombebøssen”. 37
Så vidt man var sidst på året 1919 kommet med opførelsen af Østre Skole i Thisted, senere brugt som gymnasium. Arkitekt Aage Kjellerup, Rud. Wulffsgade 13, Århus, har identificeret mange af håndværkerne og oplyser, at nr. 1 fra venstre er blikkenslager Harald Christensen, nr. 2 murersvend P. Andersen, nr. 3 ukendt, nr. 4 blikkenslager Chr. Christensen, nr. 5 ukendt, nr. 6 ukendt, nr. 7 ukendt, nr. 8 maskinhandler, vand- og gasmester Poulsen, Frederiksgade, nr. 9 murersvend Emil Jensen, nr. 10 ukendt, nr. 11 ukendt, nr. 12 murersvend J. K. Andersen, nr. 13 arbejdsmand Arild Sjellerup, nr. 14 ukendt, nr. 15 murermester Chr. Olesen, nr. 16 ukendt, nr. 17 ukendt, nr. 18 murermester Andreas Jensen, nr. 19 ukendt, nr. 20 arbejdsmand Jens Holst, nr. 21 tømrersvend Kr. Knudsen, nr. 22 tømrersvend Boysen, nr. 23 tømrermester Martin Andersen, nr. 24 tømrersvend Andersen, nr. 25 tømrersvend Graakjær, nr. 26 tømrermester P. Kjellerup, nr. 27 tømrersvend Vodstrup og nr. 28 tømrerlærling Alfred Pedersen. 38
Mona Lise Petersen, Kattingevej 4, 2700 Brønshøj, har fundet dette billede i et gammelt album. Det eren reklame for at tegne syge- og ulykkesforsikring. Teksten lyder ”Tegn Deres Syge- og Ulykkesforsikring i Forsikringsaktieselskabet ”National” i København. Aktiekapital 1 million kroner. Inspektør for Thisted Amt Søren Hebsgaard, Thisted. Agenter antages”. De tre børn er inspektørens børn Thea, Peter og Hanne. På bagsiden af postkortet findes denne tekst: En gårdejer kan sikre sig 5000 kr. ved død, 5000 kr. ved invaliditet, 5 kr. om dagen, alt som følge af ulykkestilfælde, samt 2 kr. 50 øre om dagen i sygdom, for en præmie af ca. 12 kr. 00 øre kvartårlig. Folk i højere eller lavere fareklasser bedes forlange tilbud. 39
Fra en købmandsforretning i Hvidbjerg på Thyholm ses til højre Peter Hebsgaard, søn af Søren Hebsgaard, Hurup. Peter Hebsgaard var handelsmand i Thisted i mange år. Han døde i 1968, efterladende sig hustruen Eva Hebsgaard. 39
Dette billede fra Gl. Bedsted skole 1918 eller 1919 er dukket op hos fru Kamma Simonsen, Hejbøl ved Ølgod (nr. 2 i tredje række). Hun har givet følgende oplysninger om personerne: Bagerste række fra venstre: Thomas Brogaard, Bedsted, Marius Møller, Theodor, Otto Vinther, Bedsted, Jens Frostholm, Horsfelt, Kaastrup Olsen, Theodor Møller, Jens Adolf Christensen (lærerens søn), Svend Aage Christensen (lærerens søn), Christoffer Andersen, Fuglsang, Jens Christiansen, Horsfelt, Niels Olsen (Dalgaard), Horsfelt. Næste række: Kristian Grave, sine Andersen, Fuglsang, Anna Daniel (senere Bedsted Kro), Ingeborg Christensen (lærerens datter), sine, Jensine, Gl. Bedsted, Anna, Gl. Bedsted, Signe Poulsen, Horsfelt, Nicoline Winther, (søster til Otto Winther), Karen Brogaard, Bedsted, Marie Olsen (Dalgaard), Horsfelt , gift med cykelhdl. Andersen, Bedsted. Næste række: Stine Bovbjerg, Horsfelt, Kamma Poulsen, Horsfelt, Magda (datter af farveren i Morup Mølle), Jenny Rose, Else Søndergaard, Horsfelt, Elna Brogaard, Bedsted, Alma Bovbjerg, Horsfelt, Karen Søndergaard, Horsfelt. Næste række: ?, Vittrup, Niels Brogaard, Bedsted, Theodor ?. Gl. Bedsted, Niels Felix, Gl. Bedsted, Martin Pedersen, Horsfelt, Christian Daniel, Søren Riis, Oscar Pedersen (bror til Martin P.), Laust Ploumann, Richard Pedersen, søn af post Viggo Pedersen, Bedsted. Forreste række: Kristine Nielsen, Karen, Karen Ploumann, Anna. Yderst til højre i næstbageste række: enelærer Christensen, der virkede ved skolen først i trediverne. 40
Sådan så stuen på Færgegaard ud i 1914. Tage Leerskov, der efter en gerning som forstmand er gået af og nu bor i Tranum gamle præstegård, oplyser om personerne på billedet: Min søster Magda, min far, F. Madsen Leerskov, jeg selv, min bror, Carl og min mor. 41
Oldgranskere holder frokostpause under udgravning på Færgegaards mark i 1914. Det er fra venstre Carl Leerskov med broderen Tage på  skulderen, overretssagsfører Billeskov Jansen, Thisted, i baggrunden redaktør M. Aaberg, der var formand for Thisted Museum, Færgegaards ejer: P. Madsen Leerskov, datteren Magda og fru Erna Leerskov. 41
40 årsdagen for stiftelsen af Thisted Afholdsforening blev markeret ved en fest på Afholdshotellet. Fru Andersen, Tingstrupvej 18, Thisted, der har gemt dette billede fra begivenheden, oplyser, at pigen yderst til venstre var en wienerpige, der var hos snedker Larsen. Hun husker ikke, hvem hendes partner var. Par nr. 2 er kartemager Nielsen og den såkaldte Georgs Mary fra Hundborgvej. Par nr. 3 husker hun ikke. Nr. 4 er Arnold Mikkelsen og måske Magda. Nr. 5 er Emil Mikkelsen og Sørine Mikkelsen, nr. 6 er Karlo Jensen, Nørreallé, og Johanne Shellerup, Toldbodgade, nr. 7 Larsine fra Asylgade og Niels Andersen fra Hundborgvej 14, nr. 8 konduktør Poulsens Viggo og Larsines søster Olga. Musikken blev leveret af Hyldgaard, der står ved lærerinden, der vist var fra Sennels. 42
Thylands Højskole blev oprettet i en gård i Hundborg  1895. En ny skolebygning opførtes i 1903, men kun en halv snes år senere blev skolen nedlagt. Den  første forstander til 1901 var Peder Hansen, der kom til Galtrup, derefter var cand. theol Thyge Thygesen forstander til 1908, Kr. Fuglsang til 1910 og sidst Olaf Andersen. 43
Thylands Højskole nåede op på 33 elever, men da der i vinteren 1912-13 kun var syv, besluttede Olaf Andersen at nedlægge skolen. Jord og bygninger blev solgt til en landmand, der lod skolebygningen bryde ned. En sten ved Thisted-Vorupørvejen minder stadig om, hvor skolen lå. Billedet er taget fra et af de første år, efter at den ny bygning var opført. Else Nielsen, Rønhave Parkvej 27, Karrebæksminde, der har sendt postkortet til ”Jul i Thy”, oplyser at det er Kjeld Kjeldsen, Beersted, der står lige ved højre side af døren. 43
Et damptærskeværk hos Chr. Frandsen Kloster, Brund, først i tyverne. Nr. 1 fra venstre er fyrbøder og værkfører Niels Jensen, Villerslev, nr. 2 nuværende smedemester i Brund, Jens Bojsen Jensen, nr. 3 ukendt, nr. 4 Harry Pedersen, Brund (også spillemand), nr. 5 og 6 ukendte, nr. 7 Jens Madsen, Brund, nr. 8 Søren Nielsen (bette Søren), nr. 9 Karl Andersen, Brund, nr. 10 Lars Peter Larsen, Brund, senere Kjelstrup (Lars Tange), nr. 11 Chr. Frandsen Kloster, Brund, nr. 12 ukendt. Siddende foran: Kresten Nørgaard, Kjelstrup, og de fire brødre som hørte til på ejendommen, Frands, Niels, Jens og Alfred Frandsen Kloster, som bor henholdsvis i Ranum, tilsted, Brund og Ørsbjerg på Fyn, oplyser Niels Frandsen Kloster, Tilsted. Fotograf: Svend Jensen, J. P. Jacobsensgade 10. 44
Dette billede er fundet på loftet hos gdr. Elias Raaby i Jannerup. Det blev afleveret til ”Jul i Thy” med henvisning til, at gårdens tidligere ejer, Niels Vestergaard, Grønlandsvej 24, Thisted formentlig kunne fortælle noget om bilen og personerne, men han kendte ingen af dem, og vi må anmode om hjælp fra vore læsere. 45
Et billede taget af fotograf L. H. Gram, Thisted, fra en sø eller en bredning. En kirke kan skimtes meget svagt i baggrunden. Billedet har tilhørt Kjeld Kjeldsen, der boede i Beersted i ca. 28 år til omkring 1949, men der savnes oplysning om, hvor billedet er taget. Hvem kan hjælpe? 45
En drengeklasse i Thisted venstre Skole 1917-18. I følge oplysning fra arkitekt Aage Kjellerup, Århus, er det i 1. række fra venstre: Ejner Jensen, Alfred Andersen, Carl Ejnar Sørensen, Hakon Jalk, ? Sørensen, Jørgen Lerhøy, Kristian Jensen, Asbjørn Sørensen, Eigil Birkholm, Herluf Vestergaard og Johannes Bach. 2. række: Henry Jensen, Leo Berthelsen, Aage Kjellerup, Alfred Jensen, Kristian Østergaard, Emanuel Jensen, ? Vestergaard, Jens Skaarup, Ronald Hansen, Kristian Pedersen, Otto Maag Jacobsen. 3. række: Eigil Søndergaard, Folmer Odde, Alfred Hald, Johannes Carlsen, ? Sørensen, Jens Have, ? Jensen, Akton Nielsen, Konrad Jensen, Henry Mathiassen og Ejnar Christensen (Musikhuset). 46
For 25 år siden rejste Han Herreds Husmandskreds dette minde om digteren Johan Skjoldborg (1861-1936). På stenen er indhugget verset:

 

Vi vil rejse nye huse

nye hjem fra strand til strand

med de hundredetusind haver

smykket skal du stå vort land.

 

Afsløringen fandt sted lørdag den 23. juni 1951. Til venstre formanden for Nordthy Husmandskreds Chr. Bunk, til højre formanden for Thisted Amts Husmandsforening, Andreas Søndergaard, Mors.

47
En søndag aften på KUFM i Thisted i lokalerne på Stationsvej i 1916. – I baggrunden ses bl. a. fromanden, manufakturhandler Th. Nielsen, og lidt længere fremme forretningsfører Christensen, Vestergades Brugsforening. Foran dørkarmen til højre malermester Østerbye. 47
24 redningsmænd ved stationerne i Lildstrand, Klitmøller, Stenbjerg og Lyngby oplevede en vemodig dag 1. oktober 1875. Redningsstationerne blev nedlagt, og mandskabet måtte sige farvel. Billedet er fra Stenbjerg, hvor Niels Jørgen Poulsen, Niels Peter Christensen, Emil Thomsen, Julius Mikkelsen, Sigvald Christensen, Poul Munk Pedersen, Jørgen Vang Jensen og Niels Peter Jensen Munk står foran redningshuset, der bevares som museum. 48
49-61 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 49: Det hidtil største skib i Hanstholm Havn, det liberianske tankskib ”Opobo” på 2993 BRT, var i en faretruende situation den 4. oktober.

Side 51: Ved en sammenkomst på Hotel Royal i Thisted overrakte landboforeningens formand, Poul Karlshøj, Det kongelige Landhusholdningsselskabs sølvmedalje til Johannes Andersen, der sammen med sin kone Olga (i midten) har gjort tjeneste hos Chr. Hansen i Hørdum i 30 år.

Side 54: Det var en stor dag for Thisted, da det første lyntog blev sendt af sted 1. juni 1959. Generaldirektør P. E. N. Skov, amtmand H. Egedorf og borgmester A. Mikkelsen mødtes på perronen tidligt om morgenen. Men i 1976 tales der om at nedlægge Thybanen, skønt sidste årsopgørelse viser 80.000 passagerer til og fra Thisted.

Side 56: Boghandler C. E. Balleby, Thisted, blev ved turistforeningens 50 års jubilæum udnævnt til æresmedlem. Formanden  chefredaktør Chr. P. Fogtmann gratulerer.

Side 57: Chr. A. Harbo, Hanstholm, fisker og redningsmand døde natten til den 15. juni, 82 år gammel. Han havde været med til at redde 117 mennesker og modtaget Carneige-fondens belønningsmedalje, redningsvæsnets medalje og dannebrogsmændenes hæderstegn.

Side 60: Købmand Henry Dahlgaard, Hurup, finder det urimeligt, at købmænd ikke må købe æg direkte fra producenterne, og han sælger ”landæg” med fuldt overlæg for at få en anden ordning gennemført.

 

62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Jørgen Miltersen

Mette Fastrup

Erling Kristensen

Esther Bruhn

Axel Mathiesen (maler)

Tage Jensen (fotograf)