Jul i Thy 1972

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Vort Thyland – Af Chr. P. Fogtmann.
4-6 Vinterfornøjelser – Af Majnar S. Nielsen.
7-9 En buket til Liden Kirsten – og den folkelige hukommelse – Af Mette Fastrup.

Billede på side 8 af Liden Kirstens grav.

10 Skatten ved Ydby Kirke – Et sagn fortalt af C. Brunsgaard.
10 Trommeslageren gjorde alarm – Tidsbillede fra Thisted fortalt af C. Brunsgaard.
11-12 Julepynt faldt ned fra himlen – Af M. E. Kristensen.
13 Veteranen fra 1864 vågnede op til dåd – En historie fra Heltborg, fortalt af Adolf Handrup.
14 En ravklump reddede vor jul – Af Otto Hede, Frøstrup.
15-16 THY – hvor fortiden taler – Af Siska.
17-27 Den sidste færge – Af forfatteren Erling Kristensen.

Billede på side 21: Færgen i vildsund i 1904. Den blev året efter afløst af en dampfærge.

27 Til de rastløse – Uddrag af digtet ”Aften” af Aage Berntsen (1885-1952).
28-30 Da en spegepølse blev brugt som pistol – Af C. Brunsgaard.
31-32 Jul i Thy – Af skuespilleren Carl Nielsen.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Købmand Mads Skaarup, Ræhr, var en af egnens første bilister. Han ses her i 1907 ved start til en køretur med familien. Bilens fabrikant kendes desværre ikke. Den har på datidens dårlige veje nok kunne spadsere en snes kilometer i timen. 33
Ved efterårsmanøvrerne i Thy 1954 var der kongefrokost hos sognefoged Alstup Nielsen, Lyngs. Prins Viggo underholder sig her med fru Alstrup Nielsen. 33
Symfoniorkestret i Thisted 1912, dirigent Chr. Ryming. Stående bagerst fra venstre: Christensen, en ikke identificeret, barber Alb. Hansen, smed J. Kirkegaard, overpakmester Jensen, C. Jørgensen, Richard Hove, en ålborgenser, Poul Holst, fotograf Thygesen, Herb. Vestergaard, lærer Skov Sørensen, lærer P. L. Hald, Rasmussen, Fritsch (søn af organisten). Siddende fra venstre: lærer N. Grønkjær, farmaceut Tønnesen, manufakturhandler Toft, organist Emil Fritsch, musikdirektør Chr. Ryming, snedker Frederik Michelsen, og restauratør Chr. Sørensen. 34
Rejsegilde på P. Å. Hedegaards pakhus ved Thisted havn 1928. Fra venstre: Arbejdsm. Søren Bojer, smedesv. Hans Møller, tømrersv. Niels Pedersen, tømrersv. Werner Kirk, smedem. Viggo Andersen, smedesv. Thorv. Andersen, murem. Lars Nielsen, tømrersv. Rich. Sørensen, tømrersv. Henning Borup, tømrersv. Chr. Pedersen, tømrerm. O. Gravesen, og tømrersv. P. Weje. Nederst drengen Ejnar Olsen. 35
Ellen Eske Kristensen, på bagsædet frk. Edith Jensen og frk. Esther Thomsen. Installatør Søren Busk, Thisted, i sin åbne Renault 1924.

·        Manglende billedtekst til dette billede.

36
Vognmandskuske fra Thisted foran Vorupør Badehotel (det første) ca 1908. Stående fra venstre: Anton Nielsen (vognmand), Anton Møller (senere ”dødslagter” i Tingstrup), Poul Thinggaard (senere Hansted-Thistedruten), Niels Thinggaard (senere Thisted-Skovstedruten), N. Chr. Thinggaard (fiskehandler) og Otto Kjær (vognmand). Siddende fra venstre: Nicolaj Thinggaard (senere boende i Nystrup), Henrik Kloster (senere mælkehdl.) og Marius Jensen (senere remisearbejder i Thisted). 37
Vognmand P. S. Krogh og familie fotograferet ved ejendommen Kastet 60 omkring år 1900. Kusken er Niels Krogh. På vognen sidder endvidere Henrik Heskjær, fru Krogs fader. Yderst til højre står vognmand P. S. Krogh. 38
Mangårig faktor på Thisted Amts Tidende, Julius Ludvigsen og familie 1911. I sofaen fru Ludvigsen, født Schaltz og til venstre datteren Karen, senere gift med lagerforvalter Chr. Jørgensen, Thisted. På væggen billeder af fru Ludvigsens forældre, kontorist på amtstuen, Shaltz og hustru. 39
Thisted amts repræsentanter ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg 1935. Fra venstre: overportør G. K. Jensen, Oddesund, baneform. William Møller, Hunstrup, arbjdsm. Henrik Mikkelsen, Thorp ved Karby, slagteriarb. Karl Knudsen, Fjerritselv, drejer Sigv. Jensen, Hurup, folketingsm. Marinus Sørensen, Glomstrup mark, redaktør C. Brunsgaard, Thisted, landpostbud Martin Christensen, Snedsted, rådhuspedel M. C. Andersen, Nykøbing, og sygekasserer Fritz Wiingaard, Nykøbing. 40
Postdiligencen Thisted-Nykøbing kørte sin sidste tur i 1916, da den blev afløst af en rutebil. Kusk: Niels Thinggaard. 41
Gården Djernæs ved Sjørring sø i Tvorup sogn omkring 1800 efter tegning af lærer, senere bankdirektør Vestergaard, Thisted. Til højre voldbanken, hvor Djernæsborgen har ligget, i baggrunden til venstre Sjørring kirke og Djernæs mølle. 42
I årene 1926-1927 blev der på en strækning af 800 meter fra Agger by ud for Flade sø bygget et trappedige af jernbeton efter hollandsk mønster til sikring af kysten, og i 1933 forlængedes trappediget med yderlige 800 meter. Det var et ret stort ingeniørarbejde, der kostede ca. en halv mill. Kr. Men allerede i efteråret 1936 blev det hele ødelagt ved, at havet under storm og højvande skyllede ind over diget og underminerede det. 42
Efter amtmand Lehmanns død i efteråret 1926 var kontorchef i indenrigsministeriet de Jonqueres i nogle måneder konstitueret amtmand i Thisted, og i 1927 holdtes en afskedsfest. Stående bagerst fra venstre: J. C. Horsager, V. Assels, politimester Kampmann, propr. Poul Houe, Ulstrup, porpr. M. C. Korsgaard, Tøttrupgård, gdr. Laur Søndergaard, Madsted, og amtsfuldmægtig Ehlern. Stående i midten fra venstre: dommerfuldm. Bjerregaard, husm. A. Kr. Pedersen, Ørding, de Jonquires, amtsfuldm. A J. Andersen, gdr. P. C. Bangsgaard, Hundborg, amtsvejinspektør Biering-Sørensen, dommer G. Spleth, Thisted, og overlæge Nordentoft, Nykøbing. Siddende fra venstre: Sparekassedir. N. Sloth, Hvidbjerg Thy, fru de Jonquires, gdr. Carl Madsen, Klim, husm. Laur Christensen, Øsløs, amtsforvalter Hvid og overlæge Gert Espersen, Thisted. I forgrunden skolefondkasserer K. Karner. 43
To Thistedborgere, der i sin tid var kendt af alle i byen, fisker Jens Øer (til venstre) og realskolelærer, cand. mag. Niels Hansen, får sig her i 1937 en hyggelig snak ved havnen. 44
Nørregade 34 fotograferet i 1923. I døren står Nicoline Pedersen (Momtoft), der døde i 1944. Den hvide hest, der står i vinduet til højre for døren, befinder sig nu på Thisted Museum. 44
Sildefiskere ved Dragsbæk 1904. Fra venstre fiskehandler Anton Konge (ved vognen), Lars Sørensen Hove, fiskehandler Früstück (ved trillebøren), Hans Juul, bag denne ses Chr. Hansen, en ikke identificeret, Chr. Hansen, Lars Brandi, Gregers Pedersen (med skæg) bag ham Anders Früstück, Laur. Larsen, Anton Vestergaard, Martinus Laursen (i hvid trøje), de tre, der står bagerst er Carl Larsen, Viggo Madsen og Holger Madsen, foran dem står Søren Peter Horn (med skæg), P. Chr. Konge, Anton Simonsen (Kræmmer), Eskild (efternavnet kendes ikke) og urmager Worm. 45
Trikotagehandler Martin Jensens ejendom i Vestergade i Snedsted 1903. Til venstre Martin Jensens fader, landpostbud Jens Jensen (Terkelsen), i døren Martin Jensen (Terkelsen) og sønnen Peter Jensen (senere slagteriarbejder i Thisted), ved siden af dem Jens Chr. Jensen og i gadedøren fru Hitterbrügge og fru Jensen. Til højre tømmerhandler Rysgaards ejendom. 46
Thisted amtsråd 1946. Sående fra venstre: Amtsfuldm. Skaalum, amtsvejinspektør Biering-Sørensen, amtsrevisor H: Kjær, gdr. J. Mølbæk, Thorup, fisker Ant. Jensen, Hansted, gdr. A. Gadegaard, Odby, baneform. William Møller, Hunstrup, gdr.  Laur. Ringgaard, Gullerup, amtsfuldm. Gemynthe-Madsen, propr. P. Eriksen, Søvang, fiskeeksportør M. Munk Madsen, Vorupør, amtsfuldm. Nissen, og gdr. Laur Larsen, Flade. Siddende fra vendstre: Gdr. J. C. Horsager, V. Assels, propr. M. C. Korsgaard, Tøttrupgård, fru Egedorf, amtmand H. Egedorf og propr. V. Oddershede, Ullerupgård. 47
Fra Ashøje 1928. Til hjøjre den tidligere ”hat” på ”Sommerlyst” i Thisted, der i 1926 blev flyttet til Ashøje. Salonen brændte i 1931. 48
49-61 Året der gik – Af Jørgen Miltersen.

Billeder:

Side 50: C. Brunsgaard, redaktør i 30 år.

Side 58: Dronningen og prins henrik modtages i Thisted.

62-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Chr. P. Fogtmann

Majnar S. Nielsen

Mette Fastrup

Brunsgaard

E. Kristensen

Adolf Handrup

Otto Hede

Erling Kristensen

Carl Nielsen

Carl Lundblad (tegner/maler)