Jul i Thy 1971

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Juleaften – Digt af Th. S. Rørdam.
4-7 Hemmelig vielse i Snedsted Præstegård – Af C. Brunsgaard, Thisted.
7 ”Bjergmanden” ville bæres – Gammel historie fra Randrup.
8-12 Min første Thisted-rejse – Af J. C. Jacobsen, Øsløs.
13 Lidt brændevinssnak – Af Jacob von Thyboe.
14 Thyland – Digt af Olaf Andersen. (Forstander for Thylands Højskole i Hundborg 1910-13)
15-20 Traktikproblemer i gamle dage – Af C. Brunsgaard, Thisted.
21-23 Kræn Hywwel – Digt på thybomål af J. N. Christensen.
24-27 Liden Kirsten-dramaet – Af Gerda Hegnet Bach, Karby.
27 Hvorfor hedder det Jammerbugten?
28 Der kan skrives vers om kartofler – Af Jacob von Thyboe.
29-30 Heksetroen holdt sig længe i Thy.
30 Sagn om Hassing kirke.
31 Drengehistorier – Af Peder Bonde.
32 Fra Bissehul Bakker til Lortpøt – Af C. Brunsgaard, Thisted.
33-48 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Sjørring-Thorsted andelsmejeri i Sjørring fejrede 27. oktober 1938 50 års jubilæum, og fra denne begivenhed stammer fra dette billede. Mejeriet blev i 1954 flyttet til nye bygninger sy d for stationsbyen. 33
Afskedssammenkomst ved pastor Axel Rasmussens bortrejse fra Snedsted 1907. Stående fra venstre: Pastor Hørlyk, Bedsted, pastor Jac. Hansen, Thisted, pastor Hilden Petersen, Hillerslev, fru Hilden Petersen, provst Madelung, Sjørring, og fru Madelung. Siddende fra venstre: Fru Hørlyk, pastor A. Rasmussen, fru Rasmussen og fru Vita Hansen, Thisted. 33
Danseskole på Thisted afholdshotel 1912. Bagerst fra venstre: Signe Jensen (d. af snedkerm. Poul J.), blikkensl. Chr. Nielsen, Marie Larsen (senere fru H. Ubbesen) og Jens Aarslev (senere pladsform. i Struer). Midterst fra venstre: Snedkersv. Nielsen, mekaniker Niels Rosenørn, maler Carl Christoffersen, danselærer blikkensl. C. Christensen, kommis Chr. Aarslev, en ikke identificeret og Johannes Jensen (senere stationsmester Nors-Tved). Siddende foran fra v.: Mitte Jensen (d. af skrædderm. Poul J.), Ingrid Knudsen, Kirstine Christoffersen, Marie Pedersen, Elna Troelsgaard og en ikke identificeret. 34
Mælkekusken på sin hestevogn var forhen et dagligdags syn på vejene, men nu er han vel helt forsvundet. Peder Yde fra Gjærsbøl er her i 1924 på vej hjem fra Snedsted mejeri. I baggrunden Snedsted stationsby. 35
Oversvømmelse i Aagade i Thisted 1927. De tre drenge, der ses til venstre er Tage Bangsgaard (senere mejeribestyrer), Svend E. Lyhne (senere urmager) og Aage Larsen (senere direktør i Thisted Maskincompagni), bag dem Chr. Sørensen. I døren til brugsforeningen ”Nordthy” står fru uddeler Bangsgaard, servitrice frk. Thea Jensen fra Brond, restauratør madam Sund og uddeler Bangsgaard. I baggrunden madam Sunds beværtning i enden af ”det skæve pakhus”. 35
Fire i sin tid kendte Thisted-musikere ses her i 1921 på Oddesundfærgen efter en tur i Lemvig. Fra venstre: Frisørmester Albert Hansen, blikkenslager Chr. Christensen, smedemester Johs. Kirkegaard og snedker Frederik Michelsen. 36
Pensionærer1919 hos fru Toftdahl, Storegade 12, Thisted. Stående fra venstre: Kartemager chr. Petersen (senere cigarforretn. Standard), maskinarbejder Jac. Christensen (nu Michigan, USA), maskinarbejder Lars Chr. Toftdal, kartemager Thomsen, tømrer Johs. Møller og murer Carl Jensen. Siddende foran: Skræddersvendene Grønkjær og Gregersen. 36
Thisted-håndværkere på udflugt 1905. Fra venstre: Barber Georg Behr, barber O. Behr, skrædderm. Selmer, snedkerm. J. C. Nielsen, malerm. Laur. Jensen, blikkenslager Chr. Christensen, snedkerm. Kappel, blikkensl. W. Christensen, snedkerm. Lund, barber S. M. Petersen og sadelmager J. C. Dollerup. 37
Personalet på Brinkmanns systue i Thisted ca. 1912. Stående fra venstre: Hedvig Trab (senere g m. smed Thorv. Andersen), Lise Nicolajsen (senere g. m. Chr. Madsen, Thisted), Kirstine Pedersen (senere g. m. skrædder Theodor Sørensen), Anine Overgaard, fra Vigsø. Siddende fra v.: Mary Rasmussen (senere g. m. kommis Sig. Hansen), direktrice frk. Jessen og Else Thorsted fra Snedsted (senere g. m. Chr. Munkholm). 37
Thisted amtsråd 1933. Stående fra venstre: Amtsvejinsp. Biering-Sørensen, gdr. J. C. Horsager, Ø Assels, amtsfuldm. Skaalum, husm. A. Kr. Pedersen, Ørding, propr. Poul Houe, Ulstrup, amtmand Haugen-Johansen, gdr. Carl Madsen, Klim, propr. Kr. Vestergaard, Thilstedggard, bag ham amtsfuldm. A. J. Andersen, gdr. Chr. Gasberg, Nors, og propr. M. C. Korsgaard, Tøttrupgaard. Siddende fra venstre: Sparekassedir. N. Sloth, Hvidbjerg Th., gdr. J. P. Jensen, Hassing, fru Haugen-Johansen, gdr. Klaus Dalgaard, Tødsø og gdr. P. Smed, Dover. 38
Gården Helleris i Søndbjerg 1883 set fra nordvest. Gården er senere helt ombygget. 39
Fem sognerådsformænd 1950 – bestyrelsen for thisted amts sognerådsforening. Stående fra venstre: Jens Chr. Larsen, Tilsted, og Kr. Skaarup, Skinnerup. Siddende fra v.: Marius Christensen, Harring, Niels Schelle, Vestervig (form. I sognerådsforeningen) og Chr. Thomsen, Hjortdal. 39
I forbindelse med Thisted elværks udbygning til højspændingsværk blev der i 1919 ved værket opført et stort skur til brændsel. Tømrermester Niels Taabel, Thisted, havde dette arbjede, og han ses her sammen med 14 tømmersvende (som dog ikke alle var beskæftiget ved dette byggeri). Fra venstre: N. Taabel, Jens Hove, Otto Andersen, Marius Jensen, Søren Klit, Niels Pedersen, N. Hansen, Conrad Møller, Søren Lynge, Chr. Bojsen, en ikke identificeret, Niels Hove, Ingv. Larsen, en ikke identificeret og Ludvig Christensen. 40
Telefonarbejde på Refsbøl bakke i Hurup ca. 1900. I masten liniemontør Jens Bak (senere landsmand i Kjærup). Manden med bowleren er en arbejdsmand fra Thisted. I døren står smedem. Chr. Fogh (senere Århus). 41
Da Hanstholm fyr i 1889 blev moderniseret, opførtes et dampanlæg til fremstilling af elektricitet. I 1925 gik man over til at få strøm fra højspændingvsærket og dampanlæget blev overflødigt. Det store maskinhus blev nedbrudt, og 29. august 1925 blev den høje skorsten væltet. I forgrunden ses arbejdsmændene Laur. Ardahl og Kristian Toft. 41
Kong Frederik d. 8. og dronning Louise var for første gang i Thisted, og de aflagde bl. a. besøg på sygehuset. Kongeparret står her foran hovedindgangen til det gamle sygehus. 42
Lærer J. Munk-Poulsen (folketingsmand 1913-1920), Sdr. Vorupør, med familie ca. 1900. Fra venstre: Fru Maren M.-P., født Munk i Stenbjerg, drengen Poul (senere skoledirektør og borgmester i Herning), Maren (senere fru lærer Ishøy, Vorupør), Peter (død ung i New York) og Inger (senere fru Johs. Munk Madsen, Esbjerg). Foran: Ida (senere fru uddeler Eriksen, Nors) og Tine (senere jordemoder i Aalborg og København). 42
Den gamle postpakkevogn i Thisted på en af sine sidste ture i september 1929. Fra 1. oktober 1929 blev postpakkerne bragt ud pr. bil. På bukken postkontrahent P. Carlsen og ved siden af vognen overpostbud Dige. 43
Vognmand P. S. Krogh, Thisted, med familie ca. 1900 ved ejendommen Kastet 60. Fra høje P. S. Krogh, datteren Kristine (senere fru vognmand Peter Mikkelsen, Hansted), fru Krogh, sønnen Søren (død som ung), Olga (senere fru møbelfabrikant Kortegaard, Thisted), og Magda (senere fru J. P. Thomsen, Vildsund). På vognen kusk Niels Krog og fru Krogs fader Henrik Heskjær. 43
Høstmandskabet på Råstrup ved Hundborg 1906. Øverst fra venstre: Peter Dommerby, en Vorupørbo og Chr. Jørgensen (nu Todbøl Mark). Næstøverst fra venstre: Sine Pedersen (g. m. Johansen, Gisselbæk), Mette Søndergaard (g. m. maler S., Hundborg), Stine Stüker og andenkarl Chr. Knakkergaard (senere Møgelvang). Nederst fra venstre: And. Toft, Niels Larsen (Find), bag ham står And. Chr. Madsen (senere Færgegård), Karen Pedersen (sypige), Stine Spanggaard (g. Ramsgaard), Gertrud Nørgaard (g. m. Ifversen, Lyngholm), Karen Nørgaard (g. m. Ifversen, Lyngholm), Inger Nørgaard (husmoder), Peter Nørgaard (gårdens ejer), Mads Pedersen, And. Pedersen, Ane Nørgaard (datter på gården), bag hende Søren Larsen Harkjær, Chr. Poulsen, And. Pedersen, Peder Madsen (en svigersøn til And. Toft) og Peter Kr. Pedersen (nu murer i Heltborg). 44
Det sidste folketingsvalg efter den gamle grundlov afholdtes 1905 på Storetorv i Thisted. Valgbestyrelsens formand, kunstdrejer C. K. Bunck oplæser foran rådhuset det kgl. Åbne brev om valget. Til venstre står tidl. folketingsm. Gdr. N. C. Hornstrup, Kallerup. Foran talerstolen sidder valgbestyrelsen, yderst til h. redaktør M. Aaberg. 45
Statuen af kong Chr. d. 9. på Storetorv afsløret i september 1910 i overværelse af kong Frederik d. 8., dronning Louise samt kronprinsesse Alexandrine og prinsesse Dagmar. De kongelige ses på tribunen til venstre. På talerstolen til højre står provst Madelung, Sjørring. 45
Politistyrken i Thisted 1920. Stående fra venstre: Alfred Jensen, havnevægter P. Rødbro, Aug. Grønkjær, Jens Kjær, landbetjent L. Olsen, P. Klittenberg, Tage Rosengren, Joh. Christensen, statsbetjent P. Simonsen og V. Lering. Siddende fra venstre: Statsoverbetjent (senere kriminalbetjent) Rein-Jensen, politifuldm. E. Gramming, politimester p. rosenørn og overbetjent Jul. Larsen. 46
Ved efterårsmanøvrene i Thy september 1927 var der et par flyvere med, hvad der dengang var noget nyt. Løjtnant Hershend er her landet med en todækker ved Wilhelmsborg uden for Thisted. Foran maskinen står frisørmester Wulff, Thisted, og fru Anna Wulff. 47
Kontorpersonalet på J. D. Koopmanns svineslageri i Thisted 1927. Fra venstre: Forvalter Chr. P. Krogh, Viggo Jensen fra Nors (senere København, generaldirektør for Koopmann-slagterierne i Danmark), Johs. Linde (nu Silkeborg), Aage Jespersen (nu København), Jacob Jensen, bogholder Ralph Høyer og direktør Wilh. Høyer. 47
Ungdom fra Nr. Skjoldborg ca. 1910. Husmand Chr. Møllers og gdr. Chr. Mikkelsens sønner. Stående fra venstre: Poul Mikkelsen (senere viseskoleinspektør i Århus), Niels Møller (senere kordegn i Midtjylland) og Jacob Møller (senere overportør i Snedsted). Siddende fra venstre: Poul Møller 8senere overportør i Snedsted). Siddende fra venstre: Poul Møller (senere lagerforvalter i Thisted) og Thomas Mikkelsen (senere viceskoleinspektør i Grenaa). 48
Thistedboere 1906. Herrerne fra venstre: Ekviperingshandler Johan Thomsen og barber S. Schnoor. Damerne fra venstre: fru Thomsen og fru Schnoor. Johan Thomsen og fru Schnoor var søskende, børn af restauratør J. C. Thomsen, Storetorv. 48
49-50 Et brev fra gamle dage.
50 Havgus – Af Johan Georg Galster, Thisted.
51 En kakkelovnshistorie fra Mors.
52-54 En rejse med Thybanen 1882.
55-56 Da Aggerfiskernene tællede for herremanden – Af Henry E. Pedersen, København.
57-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år.
64-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Th. S. Rørdam

C. Jacobsen

Jacob von Thyboe

Olaf Andersen

Jens N. Christensen

Gerda Hegnet Bach

Peder Bonde

Brunsgaard

Johan Georg Galster

Henry E. Pedersen