Jul i Thy 1970

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 En stjerne tændes – Af Hans Bakgaard.
4-8 Da udvandrebåden gik under – Af Chr. Mogensen.
9-12 Heksen i Helligkilde – Af Kristian Krabbe, København.
12 Det var ”energisk incasso” – Af Peder Bonde.
13 Gammel Buel – Af Marius Jensen, Thisted.
14-17 Thybopionerer på prærien – Af Johs. Hald, København.
18-22 Det stod i avisen – Af C. Brunsgaard, Thisted.
23 Thyland – Digt af Søren Lind (forhen Hørdum).
24-27 Æ drawmarkind ved Oddesund – Af C. Brunsgaard, Thisted.
27 Kirkeaktivister i Snedsted.
28-30 Hilsen fra hjemstavnen – Af Hans Bakgaard, Ydby.
30 Vadestedet i Kallerup – Et sagn fra gamle dage.
31-32 Strid om et forsamlingshus – Af Adolf Handrup, Ullerup.

Billede på side 32, af forsamlingshuset.

33-44 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Brdr. Andersens kalkværk i Klim under ombygning 1916. Personerne er fra venstre: Arbejdsmand Anders Møller, arbejdsmand Martin Andersen (tidl. Sømand), murer P. V. Gregersen og Mads Toft (senere fiskehdl. i Thisted). 33
Ved Strandvejen i Thisted var der forhen mere idyllisk end i vore dage. De hyggelige småhaver foran husene forsvandt, da vejen i 1933 blev reguleret og udvidet. Det lille træomkrænsede hus er nr. 67. 33
To fordum i Sydthy kendte skikkelser, arrestforsvarer S. P. Carlsen og hustru, Vestervig 1947. Carlsen var arrestforsvarer i Vestervig fra 1921 til arresten blev nedlagt i 1949. 34
Snedkermester J. C. Fuglsang, Thisted, med personale 1988. Fra venstre: Snedkersvend Nils Nordentoft (død i ret ung alder), en ikke identificeret, snedkerm. J. C. Fuglsang (fader til snedker Vilh. F.), lærling Peter Fredskild, snedkersvend Michael Kappel (senere snedkermester i Thisted). 34
Købmand Jens Olsen, Hundborg (med hat), står her i 1905 uden for sin butik sammen med naboen Niels Kudsk (i hvid jakke). Jens Olsen solgte i 1907 forretningen til den nystiftede Hundborg Brugsforening for 5500 kr. plus 2000 kr. for 2 tdr. bygsædeland, og han flyttede herefter til Snedsted. 35
Skræddermester Poul Jensen, Thisted, fed ejendommen Storegade 12 – hjørnet af Havnestræde – ca. 1910- Hos ham står datteren Mitte (gift Christensen i Dybvad) og sønnen Axel Jensen (senere typograf i Thisted). Ved huset nr. 14 står sadelmager Ludv. Nielsen, og nederst et gammelt hus, hvor nu Brdr. Jensen har udstilling. 35
Jens Taabels tømrerværksted, Nørregade 55, Thisted omkring 1900. Fra venstre sønnen Niels Taabel (senere mester), Jens Stensgaard (senere Kjelstrup), Poul Nørgaard, Chr. Frandsen , Jens Taabel og Carl Nielsen. 36
Pedersens bådebyggeri ved Østerhavn i Thisted ca. 1895, omtrent hvor D. A. G.s pakhus nu ligger. Ved nybygningens stævn står Chr. Christensen (Fortoft), der senere overtog bådebyggeriet. 37
Hvor Hanstholm havn nu findes, tog stranden sig således ud omkring århundredeskiftet. Til de meget få badegæster som på den tid fandt til Hansted, var der små transportable badehuse på stranden. Oppe på skrænten ses den gamle tågesirene. 37
Ved Dragsbæk fiskedes der forhen med landdragningsvod, der blev trukket op over landevejen. Efterhånden kom de til at genere trafikken, og da nye fiskemetoder blev taget i brug, ebbede dette fiskeri ud omkring 1920. 38
Ved Klitmøller strand er sket store ændringer i de senere år. Billedet her er fra ca. 1925. Øverst til højre stampemøllen, som havet tog i halvtyredserne og bagved ses sommervillaen, som dommerfuldmægtig Bjerregaard, Thisted opførte i 1919. Til venstre herfor den tidligere strandkontrollørbolig, der i 1959 blev undermineret af havet og nedbrudt. Der var meget idyllisk med masser af vilde blomster ved åens bugtede løb. 38
Frederikstorv i Thisted var officiel markedsplads fra 1861, da kommunen købte grunden af konsul købmand Griishauge, indtil omkring 1945, da eksportstaldene var opført og torvet blev udlagt til bliparkering. 39
Kjølbygaard i Hundstrup var engang stamhus og en anselig herregård med meget bøndergods. Gårdens glansperiode var fra ca. 1700 til 1800 da den var i slægten Berregaards eje. 1916 blev gården udstykket og bygningerne nedbrudt. Hovedbygningen var ca. 1750 opført af Villum Berregard. Billedet er fra ca. 1900. Til venstre ses Hundstrup kirke. 39
Deltagerne i et fakkeloptog ved Thisted afholdsforenings fastelavnsfest 1913. Bagerst fra v.: Edv. Beyer, Ingrid Knudsen, Risse Tøttrup (senere fru lokomotivfører Rich. Jensen), Mitte Jensen (d. af skrædder Poul J.) og typograf Henrik Ubbesen. I midten fra v.: Typograf G. Svalgaard, typograf Aage Pedersen, barber Ant. Sørensen, typograf Peter Jensen, en ikke identificeret , og købm. Ant. Østergaard. Siddende foran fra v.: Kirstine Andersen (senere fru Svalgaard), Kirstine Mikkelsen (senere fru Aage Pedersen), Margrete Sørensen (d. af tømrer Jens S.), Signe Jensen (d. af snedker Poul J.) og Kamilla Jensen (gift Jacobsen i København). 40
Fra Odesundbroens indvielse 15. maj 1938. Fra venstre finansminister V. Buhl, dronning Alexandrine, minister for off. Arbejder N. Fisker, kirkeminister Johs. Hansen og justitsminister K. K. Steincke. 41
”Livet på Hegnsgård” blev 1928 opført af amatører fra Heltborgegnen i Heltborg forsamlingshus. Stående fra venstre: Chr. Knakkergaard, Niels Mortensen, And. Lyngklip, Johs. Larsen, Rita Nielsen, Laur. Larsen, Holger Madsen, Niels Nielsen, Adolf Handrup og Niels Handrup. Siddende fra v.: Jens Handrup, Gerda Larsen (senere caféen), Else Bjerregaard, Johanne Riis, Chr. Bjerregaard, Anna Mortensen og yderst til højre Chr. E. Nielsen (senere købmand) som pigen Bette Fip. 41
Personalet på Undens klædefabrik i Thisted  ca. 1920. øverst fra venstre: Peter Viehl, Peter Nilsen (senere vildsund), Ingv. Reenberg og Victor Jensen. Anden række fra v. Th. Gotfredsen, væver Ramsgaard, væver Vald. Jensen, Viggo Møller, Henry Nielsen, Anton Sørensen og Poul Christensen. Tredje række fra v.: Ejnar Nielsen, farvemester N. C. Nielsen (senere direktør), Kr. Neergaard, Peter Fosgrau, vævemester P. C. Poulsen, Karen Christensen, Karen Brandi, Peter Pedersen, Laur. Holm Christensen, Edith Jensen og en ikke identificeret dame. Bag hende står bogholder Elias Pvergaard. Siddende foran fra v.: Maren Pedersen, Mille Nielsen, Helene Jensen, værkfører Witt, fabrikant Johs. M. Unden med to sønner, forretningsfører Haarby, ekspeditrice Ella Frostholm og Dagmar Hansen. Stående yderst Frederik Unden. 42
I september 1927 holdtes militær efterårsmanøvre i Thy, afsluttende med kongerevy på Gundegaards marker i Hassing. Dronning Alexandrine var med, og hun ses her i agestolen (til højre) sammen med hofdame frk. Sehested.  Køretøjet er en af hærens sanitetsvogne, og kusken er Johan Søgaard, Thisted. 43
Dragsbækvej i Thisted ca. 1910, en grusvej med åbne rendestene. Drengen til højre er senere malerm. Carl Christoffersen, der står med sin søster margrete. Ved vognen står mælkeforhdl. Vognmand P. Poulsen og ved trækvognen Carl Stærup. 43
Thisted byorkester 1900. Stående fra venstre: Søren Hedegaard, P. Chr. Laursen, Peter Pedersen, Andersen-Rostrup (musikdirektør), Mikael Jalk (senere redaktør i Fjerritslev), Jens Vestergaard, P. Petersen og Poul Poulsen. Siddende fra v.: Chr. Sørensen (restauratør), Kruse (tidl. regimentsmusiker), Chr. Tange og Chr. Faartoft. 44
45 Inspiration – Af Gerda Hegnet Bach.
46-49 Uheld på valgdagen – Af Niels Sloth, Hurup.
49 Et væddemål fra 1909.
50-51 Hvad er en skroppenollik? – Af Jacob von Thyboe.
52-55 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus.
56-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år.
64-72 Reklamer.

 

 

Navne:

Hans Bakgaard

Chr. Mogensen

Kr. Krabbe

Peder Bonde

Marius Jensen

Johs. Hald

Brunsgaard

Adolf Handrup

Gerda Hegnet Bach

Niels Sloth

Jacob von Thyboe

Carl Lundblad (maler/tegner)