Jul i Thy 1969

1969

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Nu kimer en klokke – Af Hans Bakgaard.
4-7 Karen den oversete – Af Nicolaj Hurup, Viborg.
8-11 Berømt håndværker fra Skjoldborg – Af Peder Jensen, Viborg.
11 Skyum-provsten ordnede den ”slemme” – Et sagn fra gamle dage.
12 Æ fywer hå sjongen sæ ind i wo sind – Af M. P. Ejerslev. Tegning af Gudrun Wiinberg Jensen.
13-14 Æ minnsk i Tved – Af C. Brunsgaard.
15-20 En thybos amerikarejse i 1911 – Marius Pedersen fra Spolum skildrer rejselivet på datidens passagerbåde.
21-22 Der var engang en hyrdedreng…! – Af Mariane Brandhøj.
23-24 Pæ lierkaes fra Refs – En thylandsk original fra sidste halvdel af forrige århundrede – Af Søren Nielsen, Skjoldborg.
25-26 Røde Per i Rakkeby – Af Peder Bonde.
27 Tømmerbylægens natklokke – Af Jacob von Thyboe.
28-29 Hvorfor hedder det Thy og Thisted? – Af C. Brunsgaard, Thisted.
29 Heksedans ved Sct. Thøgers kilde – Et sagn fra Vestervig.
30-32 Skillingsviser om Skjoldborgpræsten – Af C. Brunsgaard, Thisted.
33-44 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Færgeriet mellen Jegindø og Mors var det sidste af egnens primitive færgerier. Det havde betydning i lang tid, da Jegindø i alle henseender hørte sammen med Mors, og da Jegind-bønderne skulle udføre arbejde på herregården Lund. Billedet her stammer fra ca. 1940. De sidste færgemænd var Thomas Olesen og dennes søn Jacob Olesen, som i 1960 overdrog det til Bent Serup. 1961 blev færgeriet nedlagt. 33
Fra et maskebal på Bedsted afholdshjem 1909. Fra venstre: Viggo Pedersen (senere postbud i Bedsted) som ”Texas Jack”, Marius Pedersen (senere farmer i USA) som sydlandsk ”badman”, tømrer P. Chr. Poulsen (senere tømrermester i Hurup) som ”tyroler” og mejerist Jens Sørensen (senere smører ved højspændingsværket i Bedsted) som sømand. 33
Den 15. maj 1938 blev Oddesundbroen indviet ved store festligheder. Blandt gæsterne var kongefamilien, flere ministre og den kgl. Livgardes orkester, som gav koncert på Store Torv. I baggrunden de to ejendomme, der lå, hvor nu Landmandsbanken findes. 34
Strandingauktion bag Martin Mortensens hus i Klitmøller sidst i tyverne. I midten står autitonarius dommerfuldmægtig Bjerregaard, Thisted, og hans hustru, der passer regnskabet. Til venstre ses postkører N. Immersen Mortensen og strandfoged Peter Hansen, foran Bjerregaard står fisker jens Dragsbæk og under hushjørnet konsul Coos, Frederikshavn. 34
Kong Chr. d. 10. og dronning Alexandrine besøgte i juli 1913 Thisted under deres første limfjordstogt med ”Dannebrog”. Her ses det unge kongepar med borgmester Conradt-Eberlin. Bag dem står amtmand Bache i samtale med kongens adjudant. Damen ved bolværket til højre er sognepræst Jac. Hansens hustru fru Vita Hansen. 35
Hjørnet af Vestrergade og Frederiksgade i Thisted i 1904. Kusken er Ellen Ottesen (d. at fiskeeksp. O.), ved hende sidder Dagmar Christensen /søster til blikkensl. W. C.) I vognen Anna Hyldahl (med stråhat, murerm. H.), drengen Victor Halse fra Aalborg og bagerst Hilda Petersen (barber P.) og Sigrid Christensen (blikkensl. W. C.). Til højre gæstegivergården ”Jylland”. 35
Bredgade i Hurup 1904 set fra baneoverskæringen. På den ubebyggece grund til højre ligger nu Hanckes ejendom, bagerforretning og telefoncentral. Til venstre, hvor der heller ikke er bygget, findes nu parkeringsplads, lægebolig, snedkermester Ydes, N. K. Pedersens og bogtrykker Andersens ejendomme, som alle er opført siden 1904. Manden med hunden er Martin Christensen, der forhen kørte med Otto Mønsteds margarine. 36
Der var militærmanøvrer i Thy i 1954, og kong Frederik deltog. Hos sognefoged Alstrup Nilsen i Lyngs, var der kongefrokost, og frk. Karen Alstrup Nilsen serverer her for kongen og generalløjtnant E. Møller. 37
Arbejdsstyrken på Egebaksande sommeren 1919. Bagerst fra venstre, Jens Poulsen, Niels Pedersen, Jens Yde, Chr. Fink, Chr. Neergaard, Carl Ehlers og Jens Møller. Anden række fra v.: J. Chr. Jensen, Jens Sørensen, Chr. Nielsen, J. Chr. Sodborg, Peder Møller, Jens P. Christensen. Tredje række fra v.: Carl Brun, Thorv. Thøgersen, Anna Madsen, Chr. Madsen, Johanne Møller, Søren Yde, Chr. Pedersen og Lars Jensen. Siddende foran fra v. Pouline Wøhler, Maren Præstegaard, Trine Pedersen, Anders Sørensen, Trine Møller og Anders Jensen. Liggende foran fra venstre: Maren Jacobsen, Kristine Nielsen, Tage Leerskov og Annia Meyring. 37
Kun de ældste thistedboere vil kunne sige, hvorfra dette billede stammer. Det er fra 1909, den sidste rest af den gamle købmandsgård ved Lilletorv, der lå hvor støbegodshandler Kjærs ejendom opførtes 1919. Stenhuggerfirmaet Brdr. Jensen, der kom til Thisted 1908, havde arbejdsplads og udstilling her, indtil ejendommen Brogade 1 (fru Rosenberg) opførtes. 38
Tre raske Thisted-gymnaster anno 1900. Fra venstre: Carl Pedersen (senere malermester i Thisted), tømrer Viggo Andersen (nu boende i Schweiz) og Chr. Hansen (senere stenhuggermester i Thisted). 38
Den 7. maj 1945 var der dramatik i luften i Thisted. Blandt de internerede på realskolen var tre piger, som havde arbejdet for tyskerne i Hansted, og tre tyske officerer mødte op og krævede pigerne løsladt. Da de blev afvist, truede de med at komme tilbage med en bevæbnet styrke. I hast fik modstandsbevægelsen opstillet maskingevær-poster i Aagade, ved Nytorv og Storetorv med det formål at slå tyskerne tilbage. Men ved mellemkomst af den tyske kommandant i Thisted blev en yderlige udvikling af situationen afværget. De træ vagtmænd øverst til venstre er Knud Ramsgaard (senere købmand), Olaf W. Hansen (brdr. W. Hansen) og typograf Ib Hvid. Til højre ses kontorassistent Hans Jørgen Thomsen og murer Børge Sørensen bag sanddække. Personerne på det nederste billede er ikke identificerede. 39
I Snedsted sogn var omkring århundredeskiftet en kreds af kvinder en gang månedlig samlede til møder af religiøs karakter – de blev kaldt ”konemøder”. Deltagerne er her fotograferet omkring 1905. Hvor ingen bopæl er angivet, er denne Snedsted. Stående bagerst fra venstre: Marie Krogsgaard, Gjærsbøl, Sine Stensgaard, Gjærsbøl, Kirstine Andersen, Kirstine Jensen, Marie Malle, Marie Søndergaard, Mine Jensen, Karen Andersen, Gjærsbøl, Johanne Jacobsen, Karen Rysgaard, Maren Støvring, Gjærsbøl, og Stine Pedersen, Gjærsbøl.  – Siddende fra venstre: Karen Andersen (Simonsen), Gjærsbøl, Grethe Jespersen, Katrine Bach og Alma Westering. 40
Ved 400 års købstadjubliæet i Thisted 10. august 1924 var statsminister Th. Stauning og handelsminister C. N. Hauge gæsterne. Her ses de i vognoptoget gennem byen kørende sammen med toldforvalter H. L. Hansen og postmester C. P. Madsen. 41
Præsteordination i Thisted kirke d. 29. november 1933. cand. theol. Leo Nielsen, der var kaldet til sognepræst for Sønderhå-Hørsted, blev ordineret af biskop Oldenburg, Aalborg. I processionen ved kirken ses forrest pastor Leo Nielsen (til højre) og biskoppen, bag dem ses pastor A. M. Møller, Thisted, og provst Dahl, Hurup. Bag pastor Møller går provst Hjortsvang, Sjørring, og en række af egnens præster. 41
Ungdom i Thisted plantage 2903. Pigen og den lille dreng foran er ikke identificeret. De øvrige er fra venstre: Viggo Tåbbel, Magnus Tachau, Knud Lyhne, Erik Lyhne (sønner af sagfører Lyhne) og yderst til højre Bertel Budtz Müller. 42
Bødker Wictor Christensen og hans hustru Sine var gennem mange år kendte folk i Fjerritslev og omegn. Sine var hele byens ”bødkermor”. Her ses de i 1906 fotograferet i Thisted, hvor de dengang boede, sammen med datteren Edith, nu boende i København. 42
Der fandtes også flotte køretøjer før bilerne vandt terræn. Hestehandler Søren Kjær, Thisted, som også var vognmand, er her i 1910 ude i brudekareten. Han sidder på bagsædet sammen med en gæst, fru Hollænder, Ribe. Foran dem sidder Marie Kjær og hr. Hollænder. Kusken på bukken er Henrik Kloster (senere mælkehandler). 43
Oversvømmelser ved Thisted havn forekom i tidligere tider ret ofte ved tørbrud eller stærke regnskyl. I marts 1893 var der sejlads på havnepladsen. I prammen sidder fiskeeksportør A. Ottesen og drejer M. Christensen. Til venstre ejendommen Korsgade 4 og til højre vognmand Edv. Nielsens lade og P. Smed Christensens høkerforretning. 43
Thisted amts repræsentanter ved socialdemokratiets kongres i København 1945. Fra venstre: Arbejdsmand Kr. Jensen, Hurup, red. Hans Knudsen, Nykøbing (senere finansminister), snedker Agner Godiksen, Fjerritslev, folketingsm. Marinus Sørensen, Glomstrup mk.. rådhuspedel Morten C. Andersen, Nykøbing, landstigningsmand Aksel Hvid, Thisted, arbejdsmand Johs. Foldager, Sundby M., arbejdsmand Marius Madsen, Hansted, red. C. Brunsgaard, Thisted, arbejdsmand Laur. Jensen, Vestervig, landstingsmand Henry Hansen, Frederikshavn (kandidat i Thistedkredsen), arbejdsmand P. Chr. Poulsen, Jegindø, og cigarhandler O. Fjelled, Nykøbing. 44
45-48 Studedrift fra Thy – Af C. Brunsgaard, Thisted.
48 Hvor ligger byen Hwitter?
49 Filmens palæ – Af J. G. Galster.
50-52 Jens og Poul – et par vejstragermænd – Af K. E. Thomsen, Aalborg.
52 Kræn Færgegaards brændevinssti.
53-56 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus.
57-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år.
64-72 Reklamer.

 

 

 

 

Navne:

Hans Bakgaard

Nicolaj Hurup

Peder Jensen

  1. P. Ejerslev
  2. Brunsgaard

Marius Pedersen

Mariane Brandhøj

Søren Nielsen

Peder Bonde

Jacob von Thyboe

  1. G. Galster
  2. E. Thomsen

Asger Riber (maler)