Jul i Thy 1968

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Jul i Thy – Af Johs. V. Kirk.
4-17 Fjerritslev i svunden tid – Af Carl Sørensen.
17 Skelfytteren ved Faddersbøl – Sagn.
18-20 Et drama i klitterne – Af Nicolaj Hurup.
21 Du dejlige Thy – Af Elisabeth Ravn-Jonsen, København. (Skrevet 1909)
22-23 Professor Smith fra Skjoldborg – Af C. Brunsgaard, Thisted.
24-32 Blandt gamle thybønder. Muntre glimt fra svundne dage – Af Adolf Handrup, Ullerup.
33-44 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Depotarbejderne ved DSB’s remise i Thisted (også kaldet pudsere) omkring 1910. Bagerst fra venstre J. C. Madsen, Thomsen, J. Jensen Møller, Tærup, Nielsen og J. Jespersen. Siddende fra v.: Hansen, J. C. Ludvigsen, remiseformand Smærup, Chr. J. Christensen og N. P. Mathiassen. 33
I september 1927 holdtes efterårsmanøvre i Sydthy med afsluttende kongerevy på Gundgaards marker i Hassing. Overkommandoen havde kvarter i Villerslev skole, og her aflagde kong Chr. d. 10. besøg. Til højre står ved døren førstelærer Grøn, hans hustru og sønnen Arne (nu overlærer ved Thisted gymnasium). Ved siden af dem står gdr. P. Pedersen og pastor Gregersen, Snedsted. 33
Der var en vis landlig hygge i de gamle købmandsgårde med hønsene vandrende på pikstensbrolægningen, margarinebøtter op ad husmuren, skærekasse af et ølanker og storkerede på taget. Her ses et interiør fra købmand P. O. Poulsens gård i Nørregade i Thisted omkring 1920. Bygningen med storkereden hørere dog til brugsforeningen ”Nordthy” – den tidligere købmand Lamberts gård. 34
Tre Thisted-restauratører ca. 1910. Fra venstre Søren Hesselberg, Centralcafeen i Frederiksgade (senere hotel ”Thy”), Chr. Bojsen, ”Jylland”, hjørnet af Vestergade og Frederiksgade, og Chr. Junker, ”Danmark”, Vestergade 17. 34
Thylands første bilist, ingeniør Sletting, der ledede bygningen af læmolerne ved Vorupør og Hansted, ses her i hotel ”Aalborg”s gård i Thisted 1908. Passageren er dommerfuldmægtig Bjerregaard (senere borgmester). Til venstre hotelejer Simony. Sletting, der kom hertil i 1904, havde først en endnu mindre trehjulet vogn med styrestang i stedet for rat. 35
Storegade i Thisted 1867. Til højre borgerskolen på hjørnet af Havnestræde. Den lille pige til venstre er den senere fru grosserer Spangberg, der står i døren til sin faders, drejer Petersens, hus. 35
Ved Nørregade 25 i Thisted 1916. Vognmand Jeppe Søgaard holder klar til at rykke ud for at befordre brudepar og bryllupsgæster. Kusken på brudekareten er Joh. Søgaard, på anden vogn Jeppe Søgaard og på bagerste vogn Niels Bjerre fra Febbersted. I døren står Jeppe Søgaards kone og datteren Margrete Søgaard. 36
Fra ungskuet i Thisted 1913. Jumbekøretøjet var til bortlodning. Personerne ved jumben er fra venstre bankdirektør C. Zoll, Thisted, gdr. Jens Sørensen, Gærup, og i vognen frk. Madsen-Leerskov, Færgegård i Tvorup, fru bankdirektør Soll og frk.  Ingeborg Zoll. Ved vognen med bowlerhat gdr. Salmon Østergaard, Silstrupgård. Pengekassen, som Zoll står med, beror endnu hos sønnen Michael Zoll, Thisted. 37
Postkører Niels Immersen Mortensen, Klitmøller, på Nørreallé i Thisted ca. 1905. Passagererne er formentlig fisker Martin Konge og hustru, Klitmøller. Cyklistdamen, der intet aner om lårkort mode, er ikke identificeret. 37
Personalet ved FDB’s afdeling Havnegade i Thisted 1929. Fra venstre bogholder Espersen (nu forretningsfører i Skalborg), Carl Henry Ibsen Sørensen (nu kontorchef i København), lagerforv. Simonsen, kontorassistent Esther Jacobsen (nu fru motorvognsfører Kristensen, Thisted), forretningsfører Ulrichsen, lagerarbejder Ejnar Pedersen, kontorassistent Aage Poulsen (nu Holsterbro), lagerarbejder Carl Jørgensen, ekspedient Karl E. Thomsen (nu Aalborg), kontorassisten. Erik Ulrichsen (nu direktør i København), ekspedient Imm. Jensen og ekspedient P. Holmgaard (senere direktør i Skagen). 38
Et af Thisted-Fjerritslevbanens første lokomotiver i 1910. På maskinen står til venstre lokotivfyrbøder Andreas Olsen (senere Hirtshalshaveanlægget) og til højre lokomotivfører Frederik Hansen, Thisted. 38
Hanstholm havns pionerer i 1922. En snes mand med trillebører udførte det første havnearbejde ved at trille ral fra stranden op i mægtige dynger. Her ses fra venstre Chr. Søe Christensen, Terthin Pedersen, Ejnar Christensen, Regnar Møller, Søren Chr. Jensen, Mads Hansen, Georg Rasmussen, Peder Jørgensen, formand M. Nielsen, Karl Fr. Andersen, Marinus Jensen, Antonius Pedersen og Ejnar Christensen. Siddende fra venstre: Niels A. Langgaard, Johs. Hyldgaard Mar. Madsen, And. Toft, Anton Hvam, Mikael Nielsen, Johs. Pedersen, Vald. Nielsen og P. Kr. Pedersen. 39
Kaffeselskab på Thisted dampmølle ca. 1900. Fra venstre: overretssagfører Michelsen, dampmøller P. C. Bayer, fru Michelsen, fru læge Grabow, læge Fenger, fru Bayer, fru Fenger og læge Grabow. 39
Fra kridtgravene i Thisted 1908. Amtsvejvæsenet i gang med at knuse flintesten til skærver, lokomobilen udlånt fra tærskeværk. De fleste af personerne var arbejdere fra Landlyst teglværk. Fra venstre ses Niels Høeg, Jens Svalgaard (kridtgravens ejer), A. C. Svalgaard (med forklæde, senere togfører), Anders Overgaard, herover drengen Edv. Svalgaard og øverst amtvejinspektør Dalsgaard. Foran knuseren Niels Guld, på knuseren Anders Hede. Til højre for knuseren Jens Lassen og Johs. Svalgaard, ved hesten Salmon Nielsen, bag hesten Chr. Pedersen. De tre næste er ikke identificerede, ved trillebøren Anton Høj og yderst til højre vejassistent Pedersen, Morup Mølle. 40
Parkeringspladser kendtes også før bilerne kom til at dominere trafikken, men de fandtes i købmandsgårdene, hvor landboerne holdt til. Her ses en del af parkeringen en markedsdag omkring 1910 i brugsforeningen ”Nordthy”s gård i Thisted. 41
Optog ved en Valdemarsfest i tyverne passerer Kastet i Thisted. I spidsen går overbetjent Jul. Larsen (til venstre) og kriminalassistent Rein Jensen. Skolepigen i forgrunden er Inga Hansen, nu fru revisor Mathiassen. 41
Direktør H. I. Eiø, Thisted Bryghus, forlod i 1921 Thisted for at blive direktør for bryggeriforeningen i København, og han holdt i den anledning en afskedsfest på hotel Royal. Deltagerne er fra venstre: Grosserer N. L. Spangberg, fry isenkræmmer Berg, klitplantør ritmester Clausen, fru stadsdyrlæge Müller, manufakturhdl. R. Prohaska, fru Billeskov-Jansen, stadsdyrlæge Müller, fru hotelejer Poulsen, direktør Eiø, fru isenkræmmer Have, isenkræmmer Carl Berg, fru grosserer Spangberg, hotelejer P. P. Poulsen, fru Hansa Taabbel, guldsmed Hans Degner, overretssagsfører Billeskov-Jansen, fru manufakturhdl. Leerhøy, isenkræmmer Chr. Have, fiskeeksportør Wiggo Taabbel og fru direktør Eiø. 42
Søren Nielsen, Skjoldborg, senere Møgelvang, med familie i 1892 udenfor det hus overfor Skjoldborg mølle som de havde bygget for 1000 kr. Børnene er fra højre: Frederik (afd. Cykelhdl. Fr. Sørensen, Thisted), Karl (død som farmer i USA), Lovise (nu København) og i barnevognen datteren Emma Sørensen (nu boende i Thisted). 43
Slagtermestrene Benoni Sørensen (til venstre) og Chr. Svendsen, Thisted, ca. 1915. De står foran deres butik i Brogade, øverste ende af det nuværende Engelsk Beklædnings Magasin. 43
Personalet på jernstøberiet og maskinfabrikken ”Thy” i Thisted 1905. De er lykkedes at identificere de fleste af herrerne, men desværre ikke damerne. Herrerne er stående fra venstre: Blikkenslager P. Skaarup, støbemester Andersen, en ukendt, Chr. Guld, Jacob Poulsen (med bowler, fabrikkens ejer), en ukendt, former Vald. Hyllested, en ukendt, smed Peter Have, bogholder Andersen, Holger Trab og Axel Jensen (senere vand- og gasmester). Siddende i midten fra venstre: Pejtersen, Peder Larsen former Rasmussen, en ukendt, former Jensen, modelsnedker Pedersen, Carl Jensen (æ jernbager) og Jens Thomsen. Siddende nederst fra venstre: Former Søren ”Klump”, Nis Nissen, Alex Rasmussen, Jens Larsen (nu repræsentant, Havnestræde), Ingv. Vegeberg, Emil Jacobsen (Snorren), en søn af gasmester Poulsen, former Bachhausen, Robert Meibom (senere gasværkbestyrer), frk. Meibom, gasværksbestyrer Meibom og August Andersen (senere lokomotivfører). 44
45-51 Folkeforlystelser i det gamle Thisted – Af C. Brunsgaard, Thisted.

Billeder:

Side 47: Thisted gamle rådhus – engang byens eneste samlingssted.

Side 49: Hotel ”Thy”s gård i Storegade med teatersalen til højre.

52-55 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus.
56-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år.
64-72 Reklamer.

 

 

Navne:

Johs. V. Kirk

Carl Sørensen

Nicolaj Hurup

Elisabeth Ravn-Jonsen

Brunsgaard

Adolf Handrup

Carl Lundblad (maler)