Jul i Thy 1967

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse.
3 Fred på jord – juledigt af C. B.
4-8 Ane Limskærer og Søren Nordpå – af Bertel Budtz Müller.
9-12 Ansgar kirken i Øster Jølby – af Georg Morsland, Nykøbing.
13-17 Mirakeldoktoren fra Stagstrup. Var han et geni eller en slags svindler? – af C. Brunsgaard.
17 Æ kolddreng i Agger.
18 Vor skønne hjemstavn – digt af P. Chr. Jensen, Hillerslev. (Skrevet 1943 under den tyske besættelse).
19-23 Leveringsdag i stationsbyen – tidsbillede fra Thy af Niels Slot, Hurup. Tegning: Ellen Raadal.
24 Æ knæjt bløw komfemered – digt på thybomål af K. E. Thomsen, Aalborg.
25-29 Blandt de ærede vælgere – C. Brunsgaard, Thisted.
29 Ofrene til Ove Sø – et spar sagn fra gamle tider.
30-32 Jægervandring ved jul – af Hans Bakgaard, Ydby.
33-40 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Familiebillede fra Thisted borgerskoles overlærerbolig omkring 1900. Foran fra venstre ægteparret Chr. Peter Nørgaard (senere direktør for bryggeriet Ceres i Aarhus) med barn, samt boghandler Breinholdt Nørgaard. Bagved fra venstre overlærer Gravers Nørgaard og hans hustru (født Hausgaard i Klitmøller), fru boghdl. B Nørgaard, Mette Nørgaard (senere fru boghandler Voetmann, Nykøbing) og fru lærer chr. Nørgaard. Bagerst en ung gæst samt telegrafist Harald Nørgaard og lærer Chr. Nørgaard. 33
Den thylandske forfatter Ole Bang og hans hustru. Ole Bang stammede fra Hundborg og drev husmandsbrug i Tvorup før han i 1901 flyttede til Thisted. Han døde 1931, 78 år gl. Hustruen Maren Jensen, stammede fra Dollerup. Hun blev 98 år og var Thisted bys ældste da hun døde i 1954. 34
Seks glade Thisted-håndværkere i skoven pinsemorgen 1917. Til venstre skomager Carl L. Larsson og snedker Vilhelm Fuglsang, i midten stenhugger Chr. Hansen og pottemager Chr. Jensen, til højre stenhuggermester Sanderhof Jensen og urmager Ivar Lyhne. 34
Bryllupsbillede fra 1883, arbejdsmand Søren Nielsen og hustru, Skjoldborg, senere præmiehusmandsfolk i Møgelvang. Søren Nielsen var 20 år gl. og hustruen Sidsel var 19 år gl. 35
Fra Thisted kirke 1912. Til venstre kunstdrejer C. K. Riis, der var klokker (kirketjener) i en lang årrække indtil sin død i 1919, da han efterfulgtes af datteren Christiane Riis. Til højre kantor (kordegn) J. K. Fredskild, der virkede ved kirken fra 1911 til 1957. 35
Vestervig kirke under restaurering 1918. Hestespandet er fra gården Vestervig kloster. Ved ploven en af gårdens karle, Nicolaj Nielsen, nu ”Virkelyst” ved Vestervig. Tjenestedrengen er Frederik Christiansen, nu elektroinstallatør i Vestervig. 36
Arbejdsstyrken på Egebaksande sommeren 1929. Siddende fra venstre: Jens Sørensen, Aage Yde, Otto Christensen, Thorv. Poulsen, N. Christensen (Kokkedal), Alfr. Madsen, Søren Yde og Martin Larsen. Stående i midten fra venstre: P. Christensen (Fink) Johs. Hansen, Anker Jensen, Chr. Madsen, Ant. Pedersen, Chr. Bechmann, Chr. Christensen, Chr. P. Trab og bestyrer Olsen. Stående bagerst fra venstre: Thorv. Jensen, Svend Jensen, And. Yde, Ejner Jensen og Chr. Nielsen (Fink). 36
Thisteboer på tur til Fosdalen 1908. Fra venstre: Læge Tolderlund, prokurist Frantz Brinkmann, fru redaktør Nielsen, fru Käthe Brinkmann, lærerinde J. Garnæs Hansen, fru redaktør Møller og fru læge Tolderlund. På den tid havde damerne hatte, der præsenterede sig. 37
N. I. Thykiers manufakturforretning i Torvegade (Arbejderforeningens ejendom) omkring århundredeskiftet. Fra venstre: Kasserske frk. Jørgensen (senere fru isenkr. Brandi, Fjerritslev), kommis B. Bennedsen (senere manufakturhdl. I Aalborg), kommis Chr. Christensen (senere manufakturhdl. I Aarhus), direktrice fru Landgreen, førstekommis Ejnar Jensen og bud Peter Christensen. 37
Fra Nørreallé i Thisted 1910. Henrik Kloster forhandlede mælk fra Chr. Kjærgaard, ”Solbakken”. Foran hesten står Kristine Bach fra Hvidbjerg Th. (senere fru skrædder Toftdahl, Thisted), hun tjente hos restauratør Martin Eriksen, som ses i døren. I vinduet over høkerskiltet Morten Ydes enke Maren Yde. 38
Postbudene i Snedsted omkring århundredeskiftet. Fra venstre Jens bang (Snedstederuten), Andreas Jensen (Årupruten), Jens Jensen (Therkildsen), (Gjærsbølruten) og Chr. Thomsen (Sundbyruten). 38
Thisted Irdætsklubs mesterrækkehold i 1944, finder af den jyske mesterrække. Bagerste række fra venstre: Carl Johan Tjørnum, Otto Riber, Knud Erik Andersen, Poul Bunk, Arnold Jensen og Henning Poulsen. Foran fra venstre: Herlev Jeppesen, Aage Hebsgaard, William Andersen, Harald Nielsen og Tage Salomonsen. 39
Lærerpersonalet ved Thisted borgerskole 1907. Stående fra venstre: P. L. Hald, P. Hald, P. Nielsen, Chr. Nørgaard, frk. Jefsen, K. K. Spanggaard, J. C. Bak, N. Grønkjær, H. P. Thygesen, Poul Møller, Mette Agerholm, Chr. E. Christensen, frk. Olsen og frk. Tetens. Siddende fra venstre: Frk. Bjørndal, frk. Preuss, Hans Pedersen, Mette Nørgaard, overlærer Gr. Nørgaard, N Nørby, frk. Høegh, frk. Eberhardt og frk. Stade. 39
Damptærskeværk i Nørgaard i Skjoldborg 1908. Ved lokomobilen fyrbøder søren Hundahl, på stakken Laust Pedersen og Chr. Møller, på maskinen fra v.: And. Christensen, And. Christensen, Chr. Mikkelsen, P. Søgaard og Chr. P. Stentoft Bach. På jorden fra v.: P. Kløv, Søren Thomsen, Mathias Nyby, Chr. Krogh, Chr. Nørgaard (med hund), Jens Chr. Henriksen, Vilh. Pedersen, Jens Nørgaard (senere lærer i Karby og Emb), Lars bunk, Chr. Moutsen, Chr. Skadholm, ejeren N. Chr. Nørgaard og Niels Nørgaard. Siddende på jorden børnene Kirstine (nu fru Carl Juul, Dragsbæk), Poul Nørgaard og Johanne Nørgaard. 40
41-45 Og så de forrædere af Thy – af C. Brunsgaard, Thisted.
46-50 Færgeborg – Et sagn fra vikingetidens dage.
51 Fattighuspigen fra V. Vandet – af C. Brunsgaard, Thisted.
52 Hilsen til Stenbjerg – af Jørgen Pedersen, Ydby.
53-56 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
57-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
63-72 Reklamer

 

 

Navne:

Bertel Budtz Müller

Morsland

Brunsgaard

Kr. Jensen

Niels Sloth

E. Thomsen

Hans Bakgaard

Jørgen Pedersen

Carl Lundblad (tegner)