Jul i Thy 1966

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Jul i Thy 1966 – K. E. Thomsen, Aalborg.
4-14 Mette Vognsen – En kvindeskæbne fra Han herred – af forfatteren Emanuel Henningesen.
15-16 Skillingeviser fra Thy – af C. Brunsgaard, Thisted.
17-21 Præsteaffærer i provisorietiden. Skjoldborgpræsten var nær havnet i forbedringshuset – af C. Brunsgaard, Thisted.
21 En havboremse.
22-24 Da Pier slagted æ ywlgålt – digt på thybomål af Astrid Ravnemose.
24 Strømmen fri ved Thyborøn – digt af Erik Bertelsen.
25-27 Et krigstids-drama på Mors – af C. Brunsgaard, Thisted.
27 Limfjordslandet – digt af J. Søborg, Struer.
28-30 Til Juletræ 4 gange paa én aften – Af Kristian Krabbe, København.
30 Skatten i Sjørring sø – et sagn.
31-32 Den stærke mand i Køstrup – af Aug. F. Schmidt, Brabrand.
30 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Personalet på konsul Andersens tømmerplads i halvfemserne. I forreste række fra v. Mogens Larsen, i midten konsul N. C. Andersen (med hund), bogholder Mørup (med fuldskæg) og yderst Mads Nielsen. Stående kontorist J. K. Madsen. I mellemste række ses i midten pladsformand P. Kibsgaard (med slips). Øverst nr. 2 fra v. Chr. Jensen, nr. 3 Peter Jørgensen, nr. 4 Carsten Nielsen (senere tømrermester), nr. 5 Chr. Pedersen og nr. 6. J. Christiansen. 33
Thisted tekstilhandlerforening på udflugt til Klitmøller i tyverne. Fra venstre: Jacob Nielsen, Valdemar Smith, V. Schiønning, Carl Nielsen (varehuset), repræsentant Ant. Jensen, Fredericia, F. C. Leerhøy, H. C. Søe, Johan Thomsen, Johan Leerhøy og Chr. Søndergaard. 34
Thisted håndværkerforenings folkedansere 1938. Siddende fra venstre: Fru maler Pedersen, maler Carl Pedersen, økonoma frk. Albrechtsen, Michael Zoll, fru faktor Pedersen, fru Oddershede og fabrikant L. P. Oddershede. Mellemste række: Fru slagterm. Kloster, arbm. Marius Pedersen, fru Pedersen, frisørm. Klostergaard Jensen, fru Klostergaard Jensen, isenkræmmer Otto Jensen, fru Tange og Chr. Tange. Øverste række: Fru Kortegaard, togfører Kortegaard, fru Bæk, lokomotivfører J. Bæk, fru købm. Nielsen, købm. N. P. Nielsen. 34
Fra Klitmøller omkring århundredeskiftet. Stampemøllen, hvor Chr. Bunk Madsen boede, lå dengang et godt stykke fra kysten. For en halv snes år siden blev huset taget af havet, og strandkontrollør Topps hus bagved er senere gået samme vej. 35
Kongemodtagelse på Thisted banegård den 29. september 1927. Fra venstre ses dronning Alexandrine, kong Chr. d. 10., fru dommer Spleth, politimester Kampmann, dommer Spleth, fru borgm. Bjerregaard, borgm. Bjerregaard, skoleinspektør Larsen, toldforvalter Hansen, postmester Holm, fru politimester Kampmann og amtmand Haugen-Johansen. 35
Fra Oddesundbrofesten i Thisted 15. maj 1938. Kong Chr. d. 3. til hest (borgm. Bjerregaard) overdrager i kronens jorder (Kronborb) til stadens borgmester (direktør Fr. Bedahl), der står med det kongelig brev i hænderne. 36
Nogle af deltagerne i Sønderjysk forenings udflugt til Klitmøller 1914. Siddende forrest fra v.: ukendt dame, fru murer Nørskov med sønnen Bjarne, frk. Frida Christensen (senere fru mælkehdl. Kloster), murerm. P. Vestergaard og fru ”Singer”-Jørgensen. Bagved fra v.: fru murerm. Vestergaard, fru Kristine Nielsen, Ydby, skrædderm. Vilh. Nielsen, Ydby, og forretningsfører Jørgensen (Singer). Stående: med stråhat murer P. Nørskou og gdr. H. P. Hansen, Almasminde i Brond. 36
Lilletorv 1912. Isenkræmmer Carl Kjær indrettede 1910 ”Kinografen” i en tidligere købmandsgård. Senere var her støbegodsforretning, og 1919 opførtes Aage V. Kjærs ejendom. 37
Thisted amtsavis personale på udflugt til Klitmøller 1914. – Siddende fra v.: Fru Behr, faktor Behr, redaktør N. Sev. Nielsen, typograferne P. Sørensen og P. Kjær og frk. Jenny Jensen. Stående fra v.: Typograf R. Rasmussen, ukendt dame, typograferne Frans Rittig og Martin Christensen, journalist Kjeld Jensen, typograferne Karl Styrbech, Gunnar Hansen, Peter Christensen, Peter Jensen og Chr. Andersen, fru Clara Andersen og fru Ravnemose. Bagved redaktionssekretær Ravnemose. 37
Tærskeværk hos gdr. P. Langgaard, Snedsted (ved den gl. skole) 1908. På lokomobilen fyrbøder Martin Munkholm, derefter fra venstre: Peder Langgaard, Chr. Andersen (Svalgaard), Johs. Svankjær, Søren Christensen (Murermester), And. Jensen (Smed), Peder Kjeldtoft, Mads Poulsen, P. Saugbjerg, Chr. Hove, Peder Madsen, Lars Christensen, Svend Svendsen, Peder Bonde, Jens Boesen, drengen Chr. Simonsen og And. Jensen (Bugsen). Siddende foran: Kirstine Langgaard (nu fru murem. Hebsgaard, Thisted), fhv. købm. Cl. Brunsgaard, drengen Peter Langgaard, pigen Johanne Christensen (gift med kirkebetjent Johs. Poulsen, Ydby), Ane Langgaard og Marie Christensen (Murermester). På tærskeværket fra v.: Carl Kjeldtoft, Peter Madsen, J. C. Simonsen og Peter Kvejborg. 38
Snekastere ved Todbøl januar 1938. Nederst fra højre: Banevagt Christensen, Marthinus Vestergaard, Chr. Brogaard, P. Hove. Jeppesen, Karl Simonsen. Rækken bagved: karl Mathiassen, Martin Poulsen, Sv. Aa. Nellemann, Otto Christensen, Jens P. Larsen, Jens Chr. Christensen. Bag dem ses Johs. Andersen, K. Søgaard Christensen, Chr. Bang Nielsen og Peter hede. Øverst fra højre.: Jac. Vang, C. Damsgaard Christensen, Engelbrecht Kristensen, Johs. Olsen, J. Jensen, Sv. Thomsen, And. Bojer, N. Laursen, Alfr. Ehlers, Chr. Pedersen, A. C. Christensen (Damsgaard). I øvrigt ses bl. a. Ejner Christensen, Peter Andreasen, Johs. Vang, Kristoffer Fuglsang, Magnus Christensen (Møller), Aksel Olsen, Niels Kokkedal og Knud Flotrup. 39
Thisted brandkorps 1918 i øvelsestårnet ved vandværket. På jorden står brandinspektør Eske Kristensen. De øvrige er vanskelige at identificere, men det skal være tømrer Rødbro, murer Lars P. Sørensen, murer Kr. P. Andersen, karetmager Nielsen, blikkenslager Chr. Christensen, tømrer P. Kr. Pedersen, arbmd. Chr. Bach, gasværksbud J. C. Christensen, murer Ths. Pedersen, murer Niels Pedersen, murer Peter Hyldahl, tømrer Konrad Møller og snedker Jens Kirk. 39
Thisted beværterforening omkring 1910. Stående fra venstre: Kusk A. Bojsen, musiker Søren Hedegaard, (herre), (herre), P. Sørensen, Vildsund, Christensen, Toldbod-Vinhus, brygger c. Nielsen, Dragsbæk (herre), redaktionssekretær Jalk, Jørgensen, ”Morsø”, Jens Hauge, fru Bendixen, bryggeridir. Eiø, fru Bredahl, (herre), frk. Johanne Hedegaard (senere fru Hoffstedt Jensen), repræsentant Ludv.  C. O. Bendixen, Martin Jensen, ”Lille Danmark”, (herre), M. Jacobsen, ”Snorren”, (herre), brygger Bredahl (herre), Martin Eriksen, ”du Nord”, Chr. Madsen, ”Jylland”. Siddende fra v. musiker, (dame) fru brygger Nielsen, fru Christensen, Toldbod- Vinhus, fru Bojsen, fru Jørgensen, ”Morsø”, frk. Anna Hauge (senere fru Ole Madsen), fru Jacobsen, ”Snorren”, (dame), (dame), fru Madsen, ”Jylland” og fru Martin Eriksen. 40
41-42 Glimt fra Thy – af Gerda Hegenet Bach, Karby.
42-43 Da der var kloge koner. Deres mirakelkure var helt vidunderlige – af Jacob von Thyboe.
44-46 Nanda i Vang – af P. Pedersen, Dollerup.
46 Højmanden ved Bromølle – sagn.
47-50 Minder fra en politisk brydningstid – af J. C. Nørhave Nielsen.
51-52 Fattighuspigen og hendes bejler – af C. Brunsgaard, Thisted.
52 Spøgelses-koen i Hundborg – Et sagn fra gamle dage.
53-56 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
57-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
63-72 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

E. Thomsen

Emanuel Henningsen

Brunsgaard

Astrid Ravnemose

Erik Bertelsen

Søborg

Kr. Krabbe

Aug. F. Schmidt

Gerda Hegnet Bach

Jacob von Thyboe

Pedersen

C. Nørhave

Carl Lundblad (maler)