Jul i Thy 1965

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Så ringer de gamle klokker – Digt af C. Sørensen, Thisted.
4-6 Juledrama ved Ørum. En polsk bark knustes, og hele besætningen druknede – Af C. Brunsgaard, Thisted.
7-25 Svenskerne i Thy. Dramatiske begivenheder under krigen i 1657-1658 – Af Ole Bang, Thisted.

Billeder:

Side 18: Vestervig Kloster som det så ud på svenskekrigens tid. Det nedbrændte 1703 og blev genopbygget i en anden skikkelse.

Side 22: Mindesten for Nabe-dramaet rejstes 1958. Læge Toft, Vestervig, taler. Til venstre Hans Mathiassen, København, og skoleinspektør Riis-Olesen, Vestervig.

 

25 Pigen hos højfolkene – Et sagn fra det nordlige Thy.
26-29 Fiskerne – Af J. Gr. Pinholt, Houe.
Afdøde lærer J. Gr. Pinholt, Houe ved Lemvig, skrev denne skitse i halvfemserne, den tid, da den stærke religiøse vækkelse skabte modsætningsforhold i befolkningen, ikke mindst blandt fiskerne.
29 Manden i Værshøj – Et gammelt sagn fra Thyholm.
30-32 Da æ Dejn bløw wæk – Af C. Brunsgaard, Thisted.
33-40 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Torvedag i Thisted 1930. Landslagterne kom i fordvogne, gartnere i Thustrup og Lunde havde trækkevogne med grøntsager, spyfluerne sværmede om kødboderne, og hestene efterlod sig gavmildt nogle ”pærer”. – Til venstre Brinkmanns gård. 33
Fra majdagene 1945. Tyske soldater drager mod grænsen med deres habengut på alle slags køretøjer – en hjemfart, der tog sig knap så imponerende ud som ankomsten i 1940. 33
Vestergades brugsforening i Thisted startedes i 1899 og benyttede i mange år den gamle købmandsbutik. Ved en ombygning i 1924 forsvandt denne indkørsel. Ved porten havde fiskehandler Chr. Andersen stade. Han sidder på trillebøren, og den anden er vistnok fiskehandler Früstück. 34
Jagtselskab ved Eshøj 1924. Forrest fra venstre muremester Th. Madsen, forretningsfører Chr.  Jørgensen, forretningsfører Ulrichsen, boghandler Arlev, kunstdrejer Bunk, bagermester Odde, lærer Frandsen (Fårtoft), revisor A. Andersen og konsul P. Sund. Bagved fra venstre konditor Herluf Christensen, slagtermester M. Agerholm, urmager I. Lyhne, bagermester J. C. Christensen, revisor J. K. Madsen, forretningsfører C. Smed Christensen, stenhuggermester Carl Jensen, fabrikant Støjberg, slagtermester E. Agerholm, kabelmester Frantzen, maskinmester E. Mortensen, købmand E. Stensgård og boghandler C. Christensen. 34
Ved Stenbjerg kro omkring 1910. Amtsvejinspektør Dalsgård, Thisted – en af egnens første bilister – holder her i sin flotte ”Adler”, der beundres af stedlige folk. 35
Forsikringsinspektør Jens Thomsen, Hvidbjerg (senere Barslev), drager her i 1916 på udflugt med sin familie. Ved jens Thomsen sidder hans hustru  Ane, der på skødet har sønnen Tage Schelle (nu landsdommer i København). På bagsædet fra venstre Karen Borberg Schelle (nu provisor i Thisted), Vita Schelle (nu fru lektor From, Aalborg), Johanne Schelle (nu bogholder i Odde), Rigmor Schelle (nu viceskoleinspektør i Thisted, og Rita Schelle (senere gift Dueholm, død 1962) 35
Gymnastikhold i Thisted idrætsklub 1913. Nederst fra venstre: Anna Foged, Elise Kjær (nu fry trykker Christensen, Thisted), Ingeborg Madsen (senere fru forretningsfører Jensen), Ingrid Knudsen (død), Betty Pedersen (nu fru grosserer Frostholm), Sigrid Fuglsang (død), Mette Jørgensen (nu fru Hau, Randers), Sofie Pejtersen (senere fru Alfred Jensen). – I midten fra venstre Anna Vognsen, Mary Sørensen, Frida Yde Jensen (senere fru grosserer Jacobsen), Camilla Jensen (nu Frederikshavn), snedker Alfred Jensen (senere politiassistent), Astrid Søndergaard (nu København), Katrine Nielsen, Agnes Søndergaard (nu fru Ulbølle, Aalborg), Signe Jensen (fru Knud Smidt, Herning. – Mændene er fra venstre: Kommis Damsgaard, snedker Kr. Hautorn Nielsen (nu København), portør Sørensen, en ukendt, tømrer Poul Jensen, typograf Karl Styrbæk Jensen (nu Faaborg), maskinarbejder Johs. Andersen (nu København), Frants Rosenberg (død), murer Aksel Hvid, snedker Vald. Aggerholm, pottemager P. Dissing, snedker Holger foged, kommis Andersen og Juul Nielsen. 36
Gæstegivergården ”Rosenborg” ved kringletorv i Thisted (nu Nytorv) åbnedes 1900 af Jens Hauge fra Malle, i den tidligere købmand Lamberts gård. 1901 byggedes en etage på. 1918 solgtes gården til Chr Larsen, (Viola), der omdøbte den til ”Grand hotel”. Ved døren står Jens Hauge. 37
Dampskibsdragerne Anders Jensen og Chr. Mose, forhen kendte skikkelser i Thisted – i spøg kaldtes de Moses og Aron. De ses her ved ejendommene Skovgade 22 og 24, som nu er borte. 37
Smed Anton Larsen, Møllevej 4, Thisted var indehaver af et af byens sidste gamle smedeværksteder, der forsvandt 1934. Larsen, der var en herlig gammel håndværkertype, ses her ved ambolten sammen med lærling Niels Hansen (søn af snedker Hansen, Kastet). 38
Murernes fagforening i Thisted på udflugt til Vildsund 1919. Øverst fra venstre: Kusk N. Skaarup, Th. Frimer, Johs. Christensen, P. Nørskou, P. Hald, fru Hald og fru Hyldahl. Anden række: en ukendt, Mads Thøgersen, fru Johs. Christensen, fru Nørskou, fru Jensen, Chr. Jensen, P. Hyldahl, og Jensen (fra Aarhus). Tredje række: to ukendte, fru Andersen, Kr. P. Andersen, J. M. Ejsing, fru Ejsing, fru Pedersen, Thomas Pedersen. Nederst: Pedersen, fru Månsson, drengen Ejnar Andersen, Johs. Månsson, Sørensen og tre ikke identificerede. 38
Et ret typisk tidstedhus fra forrige århundrede, skomager Sunds hus, Lilletorv 4 (konsul Sunds barndomshjem). Den nuværende to etagers ejendom opførtes 1898 af tømrem. Chr. Foged, og her havde P. Agerholm cigarfrabrik i en del år. Til højre hjørnet af Thisted arbejderforening og indgangen til apotekerens have. 39
Anders Klits hus syd for Røhr kirke 1908, et typisk husmandssted fra sidste del af det forrige århundrede. Fra venstre Anders Klit, hans moder Mette Klit og hans søstre Dorthea og Anine. Til højre Carl Post. De to drenge i græsset er nuværende lagerarbejder Emanuel Jørgensen, Thisted, og handelsmand Aksel Jørgensen, Tingstrup, sønner af skomager Jeppe Jørgensen, Ræhr. 39
”Sommerlyst” i Thisted plantage forsvandt 1923, og den forreste del, der kaldtes ”Hatten”, har siden stået på Ashøje ved Hurup. Det var en tilbygning , som hotelejer Steffen Poulsen lod opføre 1891. billedet her er fra ca. 1900. 40
Dette billede er ikke medtaget just for skønhedens skyld – det er bagsiden af det gamle ”Sommerlyst”. En åben danseestrade fra halvfjerdserne blev senere overbygget, og her spilledes i mange år sommerrevy. 40
41-43 Nogle oplysninger om J. P. Jacobsen – af Aug. F. Schmidt, Brabrand.
43 Thyland – Digt af Marius Jensen, Thisted.
44 Fremmede fugl – af Martin Jensen.
45-47 Thyboer for 100 år siden – Ved C. Brunsgaard, Thisted.
48 Ved Limfjordens bred – af K. Jensen, Thisted.
49-51 Gamle historier fra Tilsted – af P. P. Smidt, Silstrup.
52-53 En stærk thybo – af J. Nielsen-Jexen.
54-57 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
58-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
63-72 Reklamer

 

 

 

 

Navne:

Sørensen

Brunsgaard

Ole Bang

  1. Gr. Pinholt

Aug. F. Schmidt

Marius Jensen

Martin Jensen

Kr. Jensen

P. Smidt

Nielsen-Jexen

Peter Fidus

Carl Lundblad (maler/tegner)

Ellen Raadal (tegner)