Jul i Thy 1963

 

Side Titel
2 Indholdsfortegnelse
3 Nu kimer julens klokker – Digt af Poul Olsen, Hurup.
4-13 Blade fra hytternes liv. Barndomsminder fra Skippergade i Øsløs – Af Johan Skjoldborg.
13 Sølvskatten på ”Øland” – Et sagn.
14 Limfjorden – Digt af Søren Lind, Hørdum.
15-21 Blandt thybo-efterkommer i Syd Dakota.

Billede på side 18: Jens Larsen fra Snedsted og hans endnu levende hustru, datter af havnevægter Søren Madsen, Thisted.

21 Ann Wæwwer å æ atombomb – Digt på thybomål af J. N. Christensen, Hansted.
22-26 En thylandsk forfatter Martin Jensen, der døde så ung – Af Albert Jensen, Gettrup.
27-32 Heksen fra Hjardemål. Et tidsbillede fra år 1686 – Af C. Brunsgaard, Thisted.
32 Thyland – Af Anton Jørgensen, Valby.
33-40 Fra det gamle album

Billeder:

Navn Side
Storetorv i Thisted 1912 (guldsmed Henningsens ejendom). J. Chr. Thomsen var fader til ekviperingshdl. Johan Thomsen, Thisted. I døren står til venstre lærling And. Klostergaard Jensen – senere frisørmester i Thisted – og til højre Alfred Jensen – senere frisørmester i Hvidbjerg Thyholm. 33
Thisted amtsråd 1910-16. Forreste række fra venstre: Gdr. N. Sloth, Hvidbjerg, Th., gdr. Gramstrup-Andersen, Vestervig, gdr. Poul Støvlbæk, Karby, amtsmandinden, amtsmand Bache, gdr. Christoffer Holm, Sønderhå, gdr. Jens Kirk, Hundborg, husmand Anders Thøgersen, Kløv, og proprietær Lützhøft, Tandrup. Bagerst fra v.: Amtsvejinsp. Dalsgaard, gdr. Niels Madsen, Klim odde, amtsfuldmægtig Karner, proprietær N. Overgaard, Damsgård, gdr. N. Hansen, Tøving, og amtsrådssekretær N. Terkildsen. 33
Unge thistedboer i trøjen 1908. Fra venstre: bogholder Ludv. Kortegaard (broder til møbelfabrikant K.), postassistent Jens Bredahl (senere postmester i København), Johannes Unden (søn af fabrikant U.) og Frederik Bredahl (senere bryggeridirektør). 34
Udsigtshøjen på hjørnet af Rosenlundsgade og kronborgvej i Thisted 1915. Til højre Thisted dampmølle og Carocksmindes have. Højen blev fjernet ved en vejregulering 1930. Det var ikke nogen gravhøj. 34
Morup mølle omkring 1910. til venstre det gamle farveri med stampemølle, der var bygget ud over åen ligesom kornmøllen, der lå bagved, og som var bygget sammen med kroen. Møllen og kroen brændte 1863 og blev genopbygget. Vejen førte over en smal bro mellem de to vandmøller. Krogæsterne sejlede i robåde på mølledammen. 35
400 års købstadsjubilæet i Thisted 1924. Borgmester Aaberg byder ved havnen velkommen til kong Chr. d. 10. og dronning Alexandrine. Til højre står Lehmann. 35
Bulbjreg badehotel opførtes 1907. Der blev i 1913 tilbygget en sal, som blev smukt dekoreret af maleren Gustav Fenger, gift med forfatterinden Thit Jensen. HJotellet blev 1943 nedbrudt af tyskerne, der anlagde besæstninger på Bulbjerg. 36
Thyboerne så første gang en flyvemaskine den 30. september 1911, da franskmanden Poulain gav opvisning på ”Rolighed”s marker ved Thisted. Her står ”fribiletter” på Fortoftvej og ser på vidunderet. Maskinen kom med jernbanen, pakket i kasser, og den kunne ikke flyve i blæsevejr. I baggrunden ses ”Fjordlyst”. 36
Thisted fattiggård opførtes i 1844 ved Munkevej efter at byens første fattighus i Nørregade var blevet for lille. Ved socialreformens gennemførelse i 1933 blev forsorgsvæsenet omlagt, fattiggården nedlagdes 1935, og to år senere blev den brudt ned. 37
Oddesundbroen har i år fejret 25 års jubilæum. Broen indviedes 15. maj 1938 ved storstilede festligheder. Til stede var kong Chr. d. 10, dronning Alexandrine, kronprins Frederik, kronprinsesse Ingrid og flere ministre. Trafikminister N. Fisker holdt indvielsestalen. Der var 40-50.000 mennesker til stede. Her ses et billede fra sydsiden. 37
Thisted amts motorklub på udflugt til Sallingsund 1911 – det meste af, hvad amtet kunne præstere af motorkøretøjer. De seks bilister er fra venstre: Vognmand jens Andersen, Thisted (senere murer i Torp), læge Buus, Hundborg, købmand Mads Skarup, Ræhr, købmand P. Taabbel, Thisted, ingeniør Sletting, Hansted (læmolens bygmester), og fotograf Slej, Hurup. Motorcyklisterne vær næsten alle fra Sydthu og Mors. – I J. Andersens vogn på fløjen ses amtsvejinspektør Dalsgaard (med hvid kasket) og bag Slettings vogn (S 4) står guldsmed Degner, Thisted (med kasket). J. Andersens bil var en stor engelsk Sunbeam, dyr i drift og lidet driftssikker. Slettings vogn var encylindret, den bevægede sig is store hop og løb ofte varm. Benzin fik man for 9-10 øre literen, men til gengæld var gummien dyr, og den blev hurtigt ødelagt af vejenes flinteskærver. 38
De rigtige gamle købmandsgårde i Thiste hører jo for længst historien til. Her ses købmand Nordentofts gård Østergade 8. (nu mejeriet Pasteur). Købmand Nordentoft står længst til venstre, og foran Klitmøller-deligencen står postkører N. Immersen Mortensen, Klitmøller. 39
Thylands højskole i Hundborg begyndte 1895 sin virksomhed i husmandsstedet til højre, 1897 byggedes en gymnastik- og foredragssal, og ved århundredeskiftet opførtes den to etagers skolebygning. Højskolen blev nedlagt 1913 og bygningerne fjernet. 39
Dragsbæk i 1904 set fra Degnevangen. På landevejen står en klasse skoledrenge, der har spillet bold på Kapelsten. I de to huse til venstre boede Jens Smed og jomfru Winther. Husene blev fjernet 1952, da kystvejen skulle anlægges. Til højre Kapelstenvej og barkmøllen, der hørte til garveriet, som lå tæt op mod Dragsbæk ølbryggeri (nu margarinefabriken). Ved stranden over for byggeriet ses de tre huse, der blev nedrevet ved en vejregulering i tyverne, og oven over dem simons gård ( nu CF lejr). Oppe på bakken ses ”granskoven”, buntmager Thinggaards hus (senere Mads Fredsø) og Chr. Nordentofts gård. 40
41-45 Thylands hjemmeværn i kamp med englænderne – Dramatiske episoder fra krigen 1807-11 – af C. Brunsgaard, Thisted.
45-46 It så sær, te hun døed! – Da havboen hentede råd hos Maren Håning – Af Jacob von Thyboe.
47 Rasmus – Digt af Niels Sloth, Hurup.
48-53 Da Peter snød Mine … og oplevede sit livs store juleeventyr – Af Anton Vestergaard, Nors.
54-57 Wor ejen Serkus – Digt på thybomål af Peter Fidus
58-63 Og årene de rulle… – Dagbogsnotitser om begivenheder her på egnen i de sidste år
63-72 Reklamer

 

Navne:

Poul Olsen

Johan Skjoldborg

Søren Lind

Johs. Hald

N. Christensen

Albert Jensen

Brunsgaard

Anton Jørgensen

Jacob von Thyboe

Niels Sloth

Anton Vestergaard

Peter Fidus

Hans Otto Jørgensen (fotograf)

Carl Lundblad (tegner)

Gudrun Wienberg-Jensen (tegner)